Kommunrevision

Revisorerna granskar, på kommunfullmäktiges uppdrag, all verksamhet och prövar om den har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. På samma sätt granskar revisorerna de kommunala bolagen.

Årlig granskning

Granskningen ska genomföras så att revisorerna årligen kan bedöma:

  • att kommunens och de kommunala bolagens verksamhet är ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande
  • att kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt att Köpings kommuns årsredovisning, som omfattar kommunens och koncernens (kommunen och bolagens) sammanställda räkenskaper, är rättvisande
  • att den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig.

Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna speciellt granska och uttala sig om delårsrapport och årsredovisning med särskild tonvikt på mål och måluppföljning och i synnerhet från begreppet "god ekonomisk hushållning".

Kommunens revisorer

Eva Leonardsson (L), Sammankallande
Ewa Wiik (L), Vice Sammankallande
Felix Lundqvist (S)*
Ove Svensson (V)
Thomas Lageson (C)
Tommy Svanborg (KD)
Tord Lindberg(S)

* Felix Lundqvist (S) väljs till revisor med begränsningen att inte genomföra
revision för verksamhet där Arzu Hajiyeva (S) är redovisningsskyldig.

Sakkunnigt biträde till kommunens revisorer

KPMG Örebro
Box 174
701 43 Örebro

Kontaktperson

Karin Helin Lindkvist

019-16 88 50070-245 60 30karin.helin-lindkvist@kpmg.se

Granskningsrapporter 2023

Granskningsrapporter 2022

Granskningsrapporter 2021

Granskningsrapporter 2020

Granskningsrapporter 2019

Granskningsrapporter 2018

Granskningsrapporter 2017

Granskningsrapporter 2016

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: