Du som är orolig för någon annan

Om du oroar dig för att en annan person far illa i sin relation så kan du få råd och stöd hos socialtjänsten. Det gäller också om du är orolig att någon i din närhet utsätter personer för hot och våld.

För dig som känner oro för någon annan

Även du som anhörig, vän, granne, arbetskamrat eller liknande kan kontakta socialtjänstens mottagning för rådgivning om du är orolig för att någon i din närhet är utsatt för våld. Även du som är anhörig till någon som köper sex kan kontakta oss för att få råd och stöd.

Tips på hur du bör agera för att hjälpa

  • Våga se och våga fråga
  • Tro på det du får höra
  • Håll kontakten för att bryta isoleringen
  • Stötta den våldsutsatta att anmäla till polisen
  • Anmäl alltid till socialtjänsten när barn far illa

Gör en orosanmälan

Kvinnojouren KAK

Köpings kommun samarbetar också med den lokala kvinnojouren. Kvinnojouren är en ideell förening som erbjuder utsatta kvinnor och deras barn stöd och skydd. Kvinnojouren erbjuder både samtalsstöd och stöd vid kontakter med olika myndigheter och vid en eventuell rättsprocess.

Kvinnojouren är politiskt- och religiöst obunden, och har tystnadsplikt. Du får självklart ringa anonymt. Även om du själv inte är drabbad kan du kontakta dem som till exempel anhörig, vän eller arbetskamrat.

Nationell mansjour

Nationella mansjouren ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Du kan ringar om alla olika slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem samt problem med aggressioner och våld.

Mansjouren är en politiskt- och religiöst obunden stiftelse vars värdegrund är att alla har lika värde, Mansjouren tar emot alla som vill ha och behöver hjälp.

Olika typer av våld

Psykiskt våld består bland annat av hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteenden och isolering.

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.

Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröringar och våldtäkt.

Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Latent våld kan vara stark ilska och aggressivitet som visar sig genom exempelvis kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som hot om våldsamma konsekvenser. Detta formar våldsoffret att vara till lags.

Försummelse kan innehålla medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, bli lämnad utan hjälp och tillsyn i långa perioder. Det kan handla om vanvård och att hindra den utsatte från att uppsöka sjukvård.

Ekonomiskt våld handlar om att inte få tillgång till sin egen ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att utövaren inte låter den utsatte få tillgång till sin egen lön utan ger honom/henne veckopeng, att utövaren tecknar abonnemang i den utsattes namn med mera.

Socialt våld handlar om att våldsutövaren isolerar den utsatte, som hindras att träffa vänner, familj och att delta i olika sociala aktiviteter.

Funktionshinderrelaterat våld är då våldet riktar sig direkt på den utsattes funktionsnedsättning.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sätt, men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i patriarkala system och handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexuella läggning.

Våld mot djur, våld eller plågsam behandling mot djur, eller hot om att skada eller avliva djuret.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mottagningsteamet

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Telefontid
Måndag-onsdag samt fredag kl. 8.30-11.00, torsdag kl. 13.00-15.30. Avvikelser kan förekomma men det går bra att lämna ett meddelande.

Faxnummer
0221-254 13

Kvinnojouren KAK

Postadress:
Kvinnojouren KAK
Box 216
731 25 Köping

Kontorstid:
Måndag-fredag kl. 9.00-16.00

http://www.kvinnojourenkak.se/

Nationella mansjouren

Telefontid: måndag till fredag och söndag 12.00-14.00 och 18.00-20.00, samt lördagar 12.00-14.00www.mansjouren.se