Detaljplan för Tunadal 39 m.fl.

Flygfoto

Området ligger vid Tunadal, Köping. Den nya detaljplanen innebär möjlighet till att skapa fler trygghetsbostäder.

Trygghetsbostäder vid Tunadal

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya trygghetsbostäder samt att ändra den prickmark som är reglerad kring befintlig bebyggelse.

Detaljplanen som omfattar fastigheten Tunadal 39 och del av fastigheten Innerstaden 1:1 möjliggör för en utbyggnad av befintligt trygghetsboende väster ut på den yta som idag används som parkering. Prickmark runt befintlig bebyggelse justeras för att skapa en större flexibilitet i användningen av platsen.

Planförslaget

Planförslaget består av en plankarta med tillhörande planbeskrivning samt bilagor.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 900 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 582 kB.

Granskningsutlåtande 1 Pdf, 332 kB.

Trafikbullerutredning Pdf, 1 MB.

Solstudie Pdf, 426 kB.

Grundkarta Pdf, 427 kB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Förnyad granskning

Detaljplanen har varit på granskning mellan 12 april 2024 - 5 maj 2024. Justeringarna som gjorts efter granskningen medför att en ny granskning behöver ske innan handlingarna kan antas i samhällsbyggnadsnämnden.

De förändringar som gjorts sedan det senaste granskningstillfället är:

  • Planbeskrivningen har kompletterats i avsnittet ”Konsekvenser” med bilder från en sol- och skuggstudie, samt text om konsekvenser för omgivande bebyggelse och stadsbilden. Se sid 26 samt ny bilaga.
  • Planbeskrivningen har kompletterats i avsnittet ”Förutsättningar” med fakta om antal befintliga bilparkeringar och i avsnittet ”Planförslag” kring hur parkeringsbehovet planeras att tillgodoses. Se sid 8 och 13.

Planchef på samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation den 13 juni 2024 beslutat att Detaljplan för Tunadal 39 m.fl. skickas ut på en förnyad granskning.

Granskningstid: 17 juni - 3 juli 2024

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt via post eller e-post senast den 3 juli till:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köpings kommun, 731 85 Köping

- samhallsbyggnad@koping.se

Ange diarienummer (DNR SBN 2022/61), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar tillsammans med yttrandet.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Tunadal 39 m.fl. i Köping, Köpings kommun.

Tidigare versioner

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anita Iversen

PLANCHEF