Detaljplan för Tunadal 39 m.fl.

Flygfoto

Området ligger vid Tunadal, Köping. Den nya detaljplanen innebär möjlighet till att skapa fler trygghetsbostäder.

Trygghetsbostäder vid Tunadal

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya trygghetsbostäder samt att ändra den prickmark som är reglerad kring befintlig bebyggelse.

Detaljplanen som omfattar fastigheten Tunadal 39 och del av fastigheten Innerstaden 1:1 möjliggör för en utbyggnad av befintligt trygghetsboende väster ut på den yta som idag används som parkering. Prickmark runt befintlig bebyggelse justeras för att skapa en större flexibilitet i användningen av platsen.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Tunadal 39 m.fl. i Köping, Köpings kommun.

Samråd

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på delegation den 5 september 2023 (§ D SBN 2022/61) beslutat att detaljplanen skickas ut på samråd.

Samrådstid: 11 september 2023 - 4 oktober 2023

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt via post eller e-post senast den 4 oktober till:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köpings kommun, 731 85 Köping

- samhallsbyggnad@koping.se

Ange diarienummer (DNR 2022/61), namn,
adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar tillsammans med yttrandet.

Samrådsmöte

Välkommen på samrådsmöte!

Onsdag den 20 september
Tid: 18:00 – 19:30
Plats: Mötesplats Tunadal, Virgatan 7, Köping

Dokument till planförslaget

Information om samråd Pdf, 317 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anders Lind

PLANARKITEKT