Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Skogsledens förlängning

Flygfoto över området Skogsledens förlängning

Ett nytt bostadsområde tar form på Ullvi backar i Köping. Området har en varierad karaktär där det byggs friliggande småhus och radhus. Boendemiljön erbjuder närhet till natur, rekreation och befintlig infrastruktur. Nedan finns information om hur du går till väga för att köpa en tomt.

Om tomterna

Tomterna som erbjuds är fastighetsbildade. De säljs med gator, vatten och avlopp samt övrig infrastruktur utbyggd. Det är två olika detaljplaner för området vilket innebär att tomterna har olika förutsättning för vad som får byggas. I kartan nedan kan du trycka på respektive tomt och se tomtens storlek, pris, fastighetsbeteckning och vilken detaljplan som gäller. Priset är inklusive fjärrvärmeanslutning och anläggningsavgift för vatten och avlopp.

De grönmarkerade tomterna är till salu, de gula är reserverade och de röda är sålda.

Vad får jag bygga?

Den detaljplan som gäller talar om vad och var du får bygga på din tomt. Det finns till exempel bestämmelser för hur nära tomtgräns du får bygga, hur hög byggnaden får vara och hur stor yta av tomten som får bebyggas. För det nya området vid Ullvi backar gäller två olika detaljplaner; PL 365 och PL 406.


Gemensamt för alla tomter är:

  • Tomt avsedd för friliggande en-/tvåbostadshus.
  • Endast källarlösa hus
  • Huvudbyggnaden får inte placeras närmare gräns mot granntomt än 4m och för komplementbyggnad gäller 2m. Garage med utfart mot gata får inte placeras närmare gräns mot gata än 6m.

Det som skiljer de två detaljplanerna åt är listat nedan:


Tomt 1-26

  • Huvudbyggnaden får uppta max 200m² av markytan. Därutöver får en komplementbyggnad som upptar max 40m² av markytan får uppföras.
  • Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 7,5m och för komplementbyggnad 4,5m. På pulpettak definieras högsta punkt som nockhöjd. Suterrängvåning får anordnas utöver högsta angivna nockhöjd.
  • Taklutningen ska vara mellan 22 och 45 grader.

Detaljplan PL 365 Skogsledens förlängning
Tomt 27-34

  • Bruttoarean, alltså summan av huvudbyggnadens alla våningsplans area får vara max 160m². Därutöver får en carport/garagebyggnad som upptar max 40m² av markytan uppföras.
  • Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 23,5m för huvudbyggnad och 20,5m för carport/garage (gatans nivå är ca 16m över nollplanet). På pulpettak definieras högsta punkt som nockhöjd
  • Taklutningen ska vara mellan 17 och 45 grader.

Detaljplan PL 406 Del av Skogsledens förlängning

Områdets förutsättningar

Området har tidigare bestått av skog, främst tall. Marken domineras av morän med inslag av små partier av finkorniga jordar. Marken är småkuperad med varierad topografi med generell lutning mot sydöst. Det innebär att varje tomt har egna förutsättningar för vad som kan byggas och hur. Vissa tomter kan behöva fyllas upp, sprängas, schaktas eller behöva pålning av byggnad. Tänk därför på att anpassa huset till tomtens förutsättningar.

Översiktlig geoteknisk utredning

Radhus

InnoBo bygger ett 20-tal radhus i bostadsrättsform i området. Dessa hus har sålts av InnoBo och inte via kommunens tomtkö.

Läs mer hos InnoBo

Plats för framtida bebyggelse

Öster och väster om området planeras det för framtida bebyggelse. Väster om bostadsområdet planeras en etapp två för Skogsledens förlängning med fler bostäder. Öster om bostadsområdet planeras för flera olika sorters bebyggelse i ett område kallat Ullvi ängar. Det kan bli verksamhetsytor, bostäder, skolverksamhet, äldreboende med mera. Områdena finns utpekade och beskrivna i kommunens översiktsplan, som anger riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i Köpings kommun.

Köpings översiktsplan

Pågående planer

Kontakt
Anita Iversen, planchef
0221-25283samhallsbyggnad@koping.se

Anmäl intresse

Kontakta markenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen om du är intresserad av att köpa en tomt.

Markenheten

För att få möjlighet att köpa tomt av Köpings kommun måste du stå i kommunens tomtkö.

Vägledning vid köp

Ta gärna del av dokumenten nedan som är ett stöd i planeringen och beslutet om att köpa en tomt för småhus från Köpings kommun. Dokumenten innehåller information om vad ett köp innebär, vilka kostnader som kan uppkomma i samband med köpet, kontaktuppgifter och tidplan för tomtköp.

Vägledning vid köp av småhustomt från Köpings kommun

Kontaktlista vid köp av småhustomt från Köpings kommun

Tidplan för tomtköp och uppförande av småhus

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mikael Norman

MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF