Macksta

Macksta ligger i östra delen av Köping mellan Västeråsvägen och Karlbergsskogen. Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att ta fram ett planprogram med en vision för hela området.

Illustration över områdetFörstora bilden

Provtagningar och utredningar

Geotekniska prover har utförts på kommunal mark i området under 2018 och 2019, provtagningen är en del i en faktainsamling inför ett fortsatt arbete med utvecklingen av Macksta. Under 2020 och 2021 har en järnvägsutredning och omfattande dagvattenutredningar för östra delen av Köping pågått som påverkar förutsättningarna för platsen. Nu fortsätter arbetet med utveckling av området och som ett första steg förbereds ett planprogram med en vision för hela Macksta bebyggelseområde.

Bakgrund

Området började bebyggas efter stadsbranden 1889 när nya bostäder snabbt behövde ordnas för de hemlösa. Det finns ingen detaljplan för området idag men däremot en områdesplan från 1980 som innehåller begränsningar för hur fastighetsägarna kan använda sina fastigheter. Områdets framtida utveckling har diskuterats vid flera tillfällen genom åren. Macksta anges i kommunens översiktsplan från 2012 som ett område som ska kompletteras med bostäder.

Om planprogram

Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor till diskussion. Själva planprogrammet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika förslag.

Utbyggnad av området

Utbyggnation av området kan ske först efter att planprogrammet blivit antaget och en detaljplan tagits fram.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT

Anita Iversen

PLANCHEF