Utredningsteam

Karlbergsskolans utredningsteam arbetar med att utreda och åtgärda diskriminering och kränkande behandling mot skolans elever. Det kan handla om kamratkonflikter, bråk, olika former av kränkningar eller att elever behöver strategier för det sociala samspelet

Vårdnadshavare, elever eller skolans personal kan vända sig till oss när en elev blivit utsatt för kränkande behandling.

Hur arbetar vi?

När vi får kännedom om att en elev känner sig utsatt pratar vi med eleven. Därefter pratar vi med andra inblandade som exempelvis vittnen. Kontaktlärare till berörda elever informeras. Kontaktlärarna informerar därefter elevernas vårdnadshavare. Vid behov kan vårdnadshavare kallas till ett möte. Utredningsteamet följer upp ärendet tills den utsatta eleven upplever att kränkningarna upphört. Allt arbete dokumenteras och diarieförs.

Vid upprepade kränkningar kan skolan ta till disciplinära åtgärder.

Under arbetets gång visar det sig ofta att inblandade parter behöver samtalsstöd. Då erbjuder vi kontakt med skolans kurator.

Vilka är vi?

Karlbergsskolans utredningsteam består av rektor, som är ytterst ansvarig, och två fritidspedagoger. Vi är en del av skolans elevhälsa som verkar för alla elevers mående, trygghet och trivsel.

Länkar

Barn- och elevombudet, Skolinspektionen

Barnombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Cecilia Binbach

REKTOR

Ann-Charlotte Pettersson

FRITIDSPEDAGOG

Maria Strömberg

FRITIDSPEDAGOG