Västra Sömsta

Flygfoto över området Skogsledens förlängning

Ett nytt bostadsområde växer fram i Västra Sömsta i Köping. I området kommer det finnas småhus, radhus och parhus. I norr och väster gränsar området till Johannisdalskogen där det finns flera motionsspår.

Om tomterna

Tomterna som erbjuds är fastighetsbildade. De säljs med gator, vatten och avlopp samt övrig infrastruktur utbyggd. Det är olika förutsättningar för vad som får byggas på olika tomter i området. Läs mer under rubriken "Vad får jag bygga?". I kartan nedan kan du trycka på respektive tomt och se tomtens storlek, pris, fastighetsbeteckning och vilken detaljplan som gäller. Priset är inklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp. Det finns ingen möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme på Västra Sömsta så uppvärmning behöver planeras med annan typ av värmekälla.

Olika karaktär på husen i området

Detaljplanen är utformad med inspiration från äldre bygator med y-korsningar och hus placerade i klunga med natur inpå, för att knyta an till den befintliga landskapsbilden med hus längs en gammal landsväg. En uppdelning har gjorts i karaktärsdrag mellan husen i närhet till Brunnavägen och husen placerade intill Johannisdalsskogen. Hus i den östra delen av planområdet ska uppföras i lantlig karaktär så att de passar väl in med befintlig bebyggelse och landskapsbild. Hus placerade i områdets västra del ska anpassas för att passa in med omkringliggande naturmiljö med skogen som fond.

Byggstart 2022

Tomterna släpptes till tomtkön 20 november 2021, därefter färdigställdes området under 2022 och nu är området redo att börja bebyggas.

De grönmarkerade tomterna är till salu, de gula är reserverade och de röda är sålda.

Vad får jag bygga?

Områdets gällande detaljplan talar om vad och var du får bygga på din tomt. Det finns till exempel bestämmelser för hur nära tomtgräns du får bygga, hur hög byggnaden får vara och hur stor yta av tomten som får bebyggas. Detaljplanen styr även hur fasad och tak får utformas på de olika tomterna.

Detaljplan för Västra Sömsta

Fyra typer av byggrätter
Detaljplanen i området innehåller 4 olika typer av byggrätter (i kartan nedan benämnda A-D). Det är viktigt att du läser in dig på gällande detaljplan innan du bestämmer dig för en tomt och vilket hus du ska bygga.

A: Källare får ej byggas, 25 % av fastighetsytan får bebyggas, max nockhöjd 8 meter. Taket ska vara av typen pulpettak i svart eller grått. Fasad ska utformas med trä eller putsliknande material i någon av kulörerna vit, mörkgrå, mörkgrön, brun eller trären.

B: Källare får ej byggas, 25 % av fastighetsytan får bebyggas, högsta byggnadshöjd 6 meter. Taket ska vara av typen pulpettak i svart eller grått, samt största tillåtna takvinkel 22 grader. Fasad ska utformas med trä eller putsliknande material i någon av kulörerna vit, mörkgrå, mörkgrön, brun eller trären.

C: Källare får ej byggas, 25 % av fastighetsytan får bebyggas, högsta nockhöjd 8,5 meter. Taket ska vara av formen sadeltak med rödfärgade takpannor av tegel eller betong. Fasad ska utformas med träpanel i någon av kulörerna faluröd, ljusgul eller ljusgrå,

D: Källare får ej byggas, 25 % av fastighetsytan får bebyggas, högsta nockhöjd 8 meter. Taket ska vara av formen sadeltak med rödfärgade takpannor av tegel eller betong. Fasad ska utformas med träpanel i någon av kulörerna faluröd, ljusgul eller ljusgrå.


Karta med tomttyper

Karta som visar fyra olika typer av byggrätt i området.

Områdets förutsättningar

Området har tidigare till större delen varit bevuxen av blandskog, utöver skog har det funnits åkermark. Marken består av lera på morän och morän. Bitvis är terrängen blockrik. På några ställen finns berg relativt nära markytan. Marken är småkuperad med varierad topografi. Det innebär att varje tomt har egna förutsättningar för vad som kan byggas och hur. Vissa tomter kan behöva fyllas upp, sprängas, schaktas eller behöva pålning av byggnad. Tänk därför på att anpassa huset till tomtens förutsättningar. På grund av leran kan vattenproblematik uppstå vid schaktning både från yt- och grundvatten. Höjdsättningen på fastigheterna är viktig för att undvika skador vid höga vattenflöden.

PM Geoteknik Pdf, 1 MB.

Tekniskt PM Geoteknik Pdf, 558 kB.

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik Pdf, 14 MB.

Radhus och parhus

I området finns plats för radhus och parhus. I dagsläget finns det inte någon tidsplan för när dessa kommer att byggas.

Anmäl intresse

Kontakta markenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen om du är intresserad av att köpa en tomt.

Markenheten

För att få möjlighet att köpa tomt av Köpings kommun måste du stå i kommunens tomtkö.

Vägledning vid köp

Ta gärna del av dokumenten nedan som är ett stöd i planeringen och beslutet om att köpa en tomt för småhus från Köpings kommun. Dokumenten innehåller information om vad ett köp innebär, vilka kostnader som kan uppkomma i samband med köpet, kontaktuppgifter och tidplan för tomtköp.

Vägledning vid köp av småhustomt från Köpings kommun Pdf, 152 kB.

Kontaktlista vid köp av småhustomt från Köpings kommun Pdf, 125 kB.

Tidplan för tomtköp och uppförande av småhus Pdf, 148 kB.


Dokument från tomtsläpp

Nedan hittar du övriga dokument som vi delade ut på plats vid tomtsläppet i Västra Sömsta i november 2021.

Intresseanmälan Pdf, 224 kB.

Prospekt Pdf, 1 MB.

Karta med priser Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 397 kB.

Exempel på avgifter i samband med bygglov Pdf, 41 kB.

 

Karta med mått

Nedan hittar du en förrättningskarta där du kan se vilka mått tomterna har.

Karta med mått Pdf, 2 MB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: