Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Våld i nära relationer

Att vara utsatt för våld påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Det finns många olika typer av våld, det kan vara fysiskt-, psykiskt-, sexuellt-, ekonomiskt- eller materiellt våld. Alla de olika formerna kan också vara hedersrelaterade. Barn och vuxna som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer.

Socialtjänsten ska verka för att personer som utsätts för hot och våld får skydd och stöd för att komma ifrån situationen. Socialtjänsten finns också för dig som utsätter närstående för våld. Stödet förmedlas på olika sätt i samråd med varje person och vid behov i samarbetar vi med sjukvård, frivilligorganisationer och polisen.

Våld kan drabba kvinnor, män och transpersoner oavsett ålder, sexualitet, etnicitet, religionstillhörighet och funktionsförmåga. Våldsutövarna kan vara partners, föräldrar, barn, vårdgivare eller andra närstående. Ibland är det flera personer som utövar kontroll och våld.

Om du behöver hjälp eller mer information kan du vända dig till oss. Du som är orolig för en anhörig eller vän är välkommen att kontakta kommunen för råd och stöd. Fråga efter mottagningen vid socialtjänsten när du ringer kommunens växel under kontorstid. Behöver du stöd och skydd utanför kontorstid så kontakta Socialjouren. Polisen når du på 114 14 men vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm, 112.

Du kan få stöd i din situation

Om du vill tala med någon om dina upplevelser, behöver hjälp och stöd eller har frågor så kontakta socialtjänsten mottagning.

Stöd till barn

Föräldrar vill, och orkar, många gånger inte kännas vid att barnen ser eller hör när en förälder utsätter en annan för våld. Att vara med om detta och inte kunna hindra våldet är bland det svåraste ett barn kan uppleva, och upplevelsen kan prägla hela uppväxten. Våld kan också förekomma bland andra närstående än föräldrar till barnet. Socialtjänsten erbjuder olika former av stöd till barn, som anpassas efter den enskildes situation. Det kan vara till exempel gruppverksamhet eller individuella samtal. 

Rädda barnenBarnens rätt i samhället, BRIS

Brottsoffermyndighetens sida "Jag vill veta"

Du som använder våld

Den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende kan också kontakta socialtjänstens mottagning för råd och stöd. Du kan då få komma i kontakt med Centrum mot våld i Västerås.

Du även ringa eller mejla till Välj att sluta som drivs av Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om Centrum mot våld i nära relationer

Här kan du läsa mer om Stockholms läns mansjour

Välj att sluta

TELEFON

Telefontider:
Måndag, tisdag och torsdag: 8.30-16.00

https://valjattsluta.se/

Du som köper sex och vill få hjälp att sluta

Du som har köpt sexuella tjänster eller funderar på att göra det, kan också vända dig till Centrum mot våld för att få hjälp att komma bort ifrån ditt beteende. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt. Ring oss på

021-39 11 19

Även du som är anhörig till någon som köper sex kan kontakta oss för att få råd och stöd.

För dig som känner oro för någon annan

Även du som anhörig, vän, granne, arbetskamrat eller liknande kan kontakta socialtjänstens mottagning för rådgivning om du är orolig för att någon i din närhet är utsatt för våld.

Tips på hur du bör agera för att hjälpa

  • Våga se och våga fråga
  • Tro på det du får höra
  • Håll kontakten för att bryta isoleringen
  • Stötta den våldsutsatta att anmäla till polisen
  • Anmäl alltid till socialtjänsten när barn far illa

Kvinnojouren KAK

Köpings kommun samarbetar också med den lokala kvinnojouren. Kvinnojouren är en ideell förening som erbjuder utsatta kvinnor och deras barn stöd och skydd. Kvinnojouren erbjuder både samtalsstöd och stöd vid kontakter med olika myndigheter och vid en eventuell rättsprocess.

Kvinnojouren är politiskt- och religiöst obunden, och har tystnadsplikt. Du får självklart ringa anonymt. Även om du själv inte är drabbad kan du kontakta dem som till exempel anhörig, vän eller arbetskamrat.

Kvinnojouren KAK

TELEFON
ADRESS

Postadress:
Kvinnojouren KAK
Box 216
731 25 Köping

Kontorstid:
Måndag-fredag kl. 9.00-16.00

http://www.kvinnojourenkak.se/

Stockholms läns mansjour

Mansjouren är ett forum för människor i behov av någon att tala med. Du kan vara helt anonym och det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Ingen fråga är för stor eller för liten för att ges utrymme i samtalet. Ibland kan det handla om mer akuta frågor, så som relationsproblem, vårdnadstvister, missbruk, sorg, våld och hot - både som offer och förövare.

Mansjourens roll är att vara samtalsstöd åt i första hand män, men vid behov även kvinnor. De som arbetar där är alla volontärer vilket innebär att de arbetar på frivillig basis, alla med olika bakgrunder och utbildningar. I rollen på Mansjouren är de samtalspartners, utan krav på någon professionell kompetens eller formell utbildning. Mansjouren bedriver ingen rådgivning och har ingen behandlande verksamhet, utan funktionen är enbart att vara någon att prata med. Volontärerna har avgett tystnadslöfte och du bestämmer själv hur pass anonym du vill vara.

Information på fler språk

Här kan du hitta information på olika språk om vilket stöd och vilken hjälp som finns, både för den som utsatts för våld i nära relation och för den som utsatt någon annan.

Arabiska

لدعم الوطني

هل تتعرض للعنف المنزلي؟

هل قمتَ أنتَ بتعريض شخص آخر للعنف المنزلي؟

جهات أخرى في البلدية تُقدم الدعم

Dari

حمایه سراسری در تمام کشور

آیا در معرض خشونت در یک رابطه نزدیک هستید؟

آیا شما نفر دیگری را در یک رابطھ نزدیک مورد خشونت قرار دادهاید؟

سایر مراکزی که در کمون به ارائه حمایه می‌پردازند

Somaliska

Taageero waddani ah

Cid xigto kuu ah xoog ma kuu adeegsatay?

Cid kale oo xigto kuu ah ma u adeegsatay xoog?

Kuwa kale ee degmada gudeheeda ah ee bixinaya taageero

Tigrinja

ሃገራዊ ደገፍ

ብመቕርብካ ንዓመጽ ተቓሊዕካ/ኪ’ዶ ትፈልጥ/ጢ?

ንመቕርብካ/ኪ ንዓመጽ ኣቃሊዕካዮም/ክዮም’ዶ ትፈልጥ/ጢ?

ኣብ ኮሙን ደገፎም ዚህቡ ካልኦት

Finska

Kansallinen tuki

Koetko väkivaltaa läheisessä suhteessa?

Oletko kohdellut jotakuta väkivaltaisesti läheisessä suhteessa?

Muut kunnassa tukea tarjoavat tahot

Engelska

National support

Are you experiencing violence in a close relationship?

Have you subjected someone close to you to violence?

Other organisations in the municipality that offer support

Svenska

Nationellt stöd

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Har du utsatt någon annan för våld i en nära relation?

Andra i kommunen som erbjuder stöd

Hedersrelaterat våld och förtryck

Får du inte leva som du vill? Blir du övervakad av en släkting? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation? Då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan vara fysiskt och psykiskt eller att en person isoleras eller kontrolleras systematiskt.

Hedersrelaterat våld och förtryck är planerat, accepterat av personens omgivning och ibland kollektivt utövat. Hedersnormen har en avgörande roll och vem som helst kan bli utsatt. Tvångsäktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighet

Hedersrelaterat förtryck och våld kan se olika ut, det kan vara olika vilka regler man måste följa och bestraffningarna kan skilja sig åt. Det spelar inte någon roll vad våldet och kränkningarna består i, det finns aldrig något försvar när människors rättigheter kränks. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att få bestämma över sig själv och sin egen kropp, att få gifta sig med vem man vill och att inte kontrolleras av sin familj eller släkt.

Olika typer av våld

Psykiskt våld består bland annat av hot om fysiskt eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteenden och isolering.

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.

Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröringar och våldtäkt.

Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Latent våld kan vara stark ilska och aggressivitet som visar sig genom exempelvis kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som hot om våldsamma konsekvenser. Detta formar våldsoffret att vara till lags.

Försummelse kan innehålla medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, bli lämnad utan hjälp och tillsyn i långa perioder. Det kan handla om vanvård och att hindra den utsatte från att uppsöka sjukvård.

Ekonomiskt våld handlar om att inte få tillgång till sin egen ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att utövaren inte låter den utsatte få tillgång till sin egen lön utan ger honom/henne veckopeng, att utövaren tecknar abonnemang i den utsattes namn med mera.

Socialt våld handlar om att våldsutövaren isolerar den utsatte, som hindras att träffa vänner, familj och att delta i olika sociala aktiviteter.

Materiellt våld kan vara att egendom förstörs.

Funktionshinderrelaterat våld är då våldet riktar sig direkt på den utsattes funktionsnedsättning.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på många olika sätt, men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i patriarkala system och handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexuella läggning.

Våld mot djur, våld eller plågsam behandling mot djur, eller hot om att skada eller avliva djuret.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Mottagningen

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Telefontid
Vardagar kl. 8.30-11.00, avvikelser kan förekomma men det går bra att lämna ett meddelande.

Centrum mot våld - för dig som har hotat/skadat en närstående

Socialjour Västmanland

Fax: 010 – 150 38 40

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon med dygnet runt-öppet. De talar flera olika språk, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

www.kvinnofridslinjen.se