Vindkraft

Det är flera företag som undersöker möjligheterna att bygga vindkraft i Köpings kommun. Här har vi samlat information om processen att få tillstånd och kommunens roll när det gäller vindkraft.

Projektförslag

Under år 2021 har fyra bolag visat intresse för vindkraft i Köpings kommun. Följ länken nedan för kontaktuppgifter och mer information om respektive projekt.

Vindkraft i Västmanland

Teknikutvecklingen tillsammans med myndigheters mål om att sprida ut vindkraften över landet gör att skogsmark i Västmanlands län har blivit intressant för vindkraftsetableringar. Du kan läsa mer om vindkraft hos Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det finns även en del information hos Naturskyddsföreningen.

Mål och strategi för vindkraft

Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi. Riksdagen har slagit fast ett mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse kommer att öka under kommande 20-årsperiod. Energimyndigheten har tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftutveckling tillsammans med Naturvårdsverket. Syftet med strategin att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt. Nyckelord för strategin är långsiktighet, samsyn och förutsägbarhet. Ett av strategins mål är att vindkraften måste fördelas mer jämnt över landet. Nationellt ser man ett behov av vindkraft motsvarande 60 TWh, fördelat över Sveriges län. Enligt strategin handlar det i Västmanlands län om 2 TWh, vilket i sin tur skulle motsvara ungefär 95 vindkraftverk.

Ny teknik ger nya förutsättningar

Teknikutvecklingen för vindkraft går snabbt. Bland annat kan vindkraftsverken idag byggas högre och rotorbladens diameter göras större. Även tekniken inuti vindkraftverken utvecklas och blir mer effektiv. Detta gör att verken kommer upp på en högre höjd där vindförhållandena är bättre och tillsammans med en större rotorbladsdiameter kan alstra mer energi. Det gör att skogsmark i Västmanlands län har blivit intressant för vindkraftsetablering.

Producera el i närheten av där det förbrukas

Den stigande elkonsumtionen i Syd- och Mellansverige har gjort att vissa företagsexpansioner och etableringar hindras på grund av lokal elbrist. Överföringskapaciteten från Norrlandsregionen, där det finns elöverskott, är begränsad. En lösning som är snabbare och ger mindre effektförluster än utbyggnaden av transmissionskapacitet från Norrland ger är att producera el i närheten av där den förbrukas. Därför har vindkraften blivit ett aktuellt alternativ i vårt område.

Motstående intressen

Det finns motstående intressen till vindkraft, till exempel naturvärden, försvarets intressen, kulturmiljöintressen med mera. Buller och den visuella påverkan som vindkraftverken ger är två ytterligare exempel.

Processen

Processen från att ett vindkraftsbolag har en idé till att de får tillstånd att bygga en vindkraftsanläggning tar ofta flera år. Det är många faktorer och värden som ska undersökas och bedömas, till exempel natur, kultur, människan, miljö och mark. Nedan kan du läsa mer om processen, från idé till beslut.

Roller i processen

Vindkraftsbolagen är de som startar och driver processen. Miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen är de som prövar och beslutar. Kommunen är samrådspart. Kommunen har vetorätt fram till ett visst stadie i ansökningsprocessen.

Idé

Vindkraftsbolagen letar över hela Sverige i jakt på lämpliga områden. De studerar vindkartor eller gör egna vindmodeller för att hitta tänkbara platser. Inom dessa områden kontrolleras sedan vilka motstående intressen som finns i form av boenden, naturvärden, försvarets intressen, kulturmiljöintressen med mera. Därefter tar vindkraftsbolaget kontakt med markägare om att få arrendera marken. I samma skede brukar vindkraftsbolaget kontakta kommunen för ett tidigt samråd där de presenterar sin idé och vill veta hur kommunen ställer sig till förslaget i tidigt skede. Detta för att kommunen har vetorätt i frågan, läs mer om det nedan.

Kommunens vetorätt

Samrådsprocess

Vindkraftsbolaget går vidare med att ta fram mer underlag. Vindkraftsbolaget genomför inventeringar och annat arbete för att kunna ta fram en ansökan. När detta är gjort så genomförs ett samråd med allmänheten. Då finns det möjlighet för allmänheten att ställa frågor och komma med synpunkter.

Ansökan

Utifrån det underlag som vindkraftsbolaget tagit fram skriver de en ansökan om tillstånd och tar fram en miljökonsekvensbeskrivning, det tar ofta sex till tolv månader. Ansökan lämnas in till länsstyrelsen, där miljöprövningsdelegationen genomför själva prövningen och beslutar om projektet får genomföras eller inte. Västmanlands län har en miljöprövningsdelegation som är gemensam med Södermanlands län och Upplands län, den ligger i Uppsala och är en fristående del av länsstyrelsen.

Prövning

Miljöprövningsdelegationen bedömer om projektet tillåts eller inte och vilka villkor som ska gälla. Innan miljöprövningsdelegationen fattar ett beslut så får den kommunala nämnden med ansvar för tillsyn enligt miljöbalken yttra sig om ansökan. För Köpings del är det samhällsbyggnadsnämnden som yttrar sig. Yttrandet handlar om kommunen har några invändningar mot projektet utifrån miljöbalken eller inte.

Tillstyrkan eller avslag

Under prövningen skickar miljöprövningsdelegationen ut en begäran om tillstyrkan till kommunen. Då ska kommunen svara på om de godkänner (tillstyrker) eller säger nej till projektet (avslår). Om kommunen avslår ansökan så stannar hela processen och projektet blir inte av. Det kallas vetorätt, att kommunen kan säga nej. Kommunen kan utnyttja sin vetorätt i vindkraftsprojekt ända fram till denna tidpunkt. Det är kommunfullmäktige som fattar det avgörande beslutet om tillstyrkan eller avslag. Kommunens beslut ska grunda sig på en bedömning av om den aktuella vindkraftsetableringen är en lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Kungörelse

När miljöprövningsdelegationen gett tillstånd till vindkraftverksamheten kan vindkraftsbolaget gå vidare med processen. Kungörelse är ett tillfälle då medborgare kan se hur synpunkter under samrådet har tagits hänsyn till. Det går även att lämna fler synpunkter vid detta tillfälle, det kallas yttrande.

Beslut

Miljöprövningsdelegationen fattar ett beslut efter att yttranden har kommit in och blivit besvarade, och eventuella ändringar justeras. Beslutet publiceras på webb och annonseras i tidningar.

Eventuell överklagan

För att överklaga beslutet måste du visa skäl för det, och på vilket sätt du är berörd. Det går att överklaga beslutet i fem veckor från beslutsdatum, överklagan prövas hos Mark- och miljödomstolen.

Kommunens vetorätt

Om kommunen avslår ansökan under prövningen så stannar hela processen och projektet blir inte av. Det kallas vetorätt, att kommunen kan säga nej. Kommunen kan utnyttja sin vetorätt i vindkraftsprojekt under prövningen men inte efter det. Det är kommunfullmäktige som fattar det avgörande beslutet om tillstyrkan eller avslag.

Kommunens beslut ska grunda sig på en bedömning av om den aktuella vindkraftsetableringen är en lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Beslutet ska innehålla en tydlig formulering om kommunen tillstyrker eller avstyrker den tillståndspliktiga etableringen.

Överklaga kommunens beslut

Ett kommunalt beslut om att tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsetablering kan inte överklagas i sak, det kan endast laglighetsprövas. Vid en laglighetsprövning avgör en domstol om kommunens beslut strider mot lag eller författning, till exempel genom att kommunen begått något formellt fel eller överskridit sina befogenheter. Det är endast den som är medlem av en kommun som kan överklaga beslutet för laglighetsprövning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anita Iversen

PLANCHEF

Linda Eriksson

MILJÖCHEF