Flyktingmottagande och integration

Du behöver inte åka långt för att möta människor från världens alla hörn. Hela världen finns redan i Köping. Integration är allas ansvar och ska kännetecknas av ömsesidig respekt, samt lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Du kan engagera dig för en bättre integration

Du kan göra skillnad för att bidra till integrationen av personer som av olika anledningar kommit till Sverige och Köping från ett annat land. Du kan ta både enklare uppdrag som språkvän eller delta vid olika språkcaféer, och lite mer omfattande som att bli god man eller familjehem åt ensamkommande flyktingbarn.

Det interkulturella Köping

Andelen utrikesfödda ökar och uppgick under 2023 till 26,2 procent, vilket är lägre än snittet netionellt. På kommunens undervisning i svenska för invandrare (SFI) finns studerande från 32 olika språkgrupper. I kommunens skolor finns barn och ungdomar med 24 olika nationaliteter.

Tillsammans kan vi lära oss av varandra och öka förståelsen för olikheter, men framför allt se hur mycket det finns som förenar oss. Tillsammans skapar vi det samhälle som vi lever i. Vi blir rikare om vi tar tillvara allas erfarenheter och resurser.

Nuläge

Under 2023 sökte 12 498 personer asyl i Sverige, varav 339 stycken var ensamkommande barn.

Majoriteten av de som beviljas uppehållstillstånd som asylsökande deltar i etableringsinsatser under sina första två år. Etableringsinsatserna består av arbetsförberedande insatser, samhällsorientering och undervisning i svenska. De ensamkommande ungdomarna bor i familjehem eller boende med stöd, medan de asylsökande vuxna bor hos Migrationsverket eller inneboende hos släktingar och bekanta.

Kommunmottagande

Den nya bosättningslagen trädde i kraft 1 mars 2016, den innebär att staten bestämmer hur många nyanlända som respektive kommun ska ta emot. Köpings kommun har klarat av sitt uppdrag, som bosättningslagen ålägger kommunen, 2016 (31), 2017 (39), 2018 (24), 2019 (7), 2020 (3) och 2021 (7).

Under 2024 så kommer Köpings kommun att anvisas 1 person. Majoriteten av de som ska tas emot kommer vara kvotflyktingar. Sverige höjde antalet kvotflyktingar till 5 000 personer/år 2018.

Kvotflyktingar

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. Det innebär att de nyanlända kommer direkt från sitt vistelseland till Köpings kommun och inte via migrationsverkets boenden.

Sverige har tagit emot kvotflyktingar sedan 1950 och sedan 2023 tar Sverige emot 900 kvotflyktingar per år.

Ansvarsområden inom flyktingmottagandet

Kommunens ansvar

Nyanlände kan av kommunen få hjälp med anmälan till barnomsorg, skola samt övrig kommunal verksamhet efter behov. Kommunen ansvarar för samhällsorientering på hemspråket som är gratis.

Kommunens roll för nyanlända med uppehållstillstånd:

 • Ordna allmän förskola för barn i ålder 3 till 5 år. Ordna grundskola och gymnasieskola. Asylsökande barn har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. Barn och ungdomar ska tas emot i verksamheten så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden, eller senast en månad efter ankomsten.
 • Ordna god man och boende till ensamkommande barn.
 • Ta emot och ordna boende för flyktingar som tas emot enligt bosättningslagen.
 • Anordna svenska för invandrare och samhällsorientering till de individer som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Samhällsorientering
Samhällsorientering ger den nyanlände möjlighet att lära sig hur det svenska samhället fungerar. Man får till exempel information om sjukvården, skolan och om de olika myndigheterna. För nyanlända som ingår i etableringsreformen/-programmet är samhällsorienteringen obligatorisk. För personer som kommer till Sverige av andra skäl än skyddsbehov är samhällsorienteringen frivillig.

SFI - svenskundervisning för invandrare
Den som har ett annat modersmål än svenska kan få svenskundervisning för invandrare (Sfi), en grundläggande utbildning i svenska språket.

Enligt etableringsreformen/-programmet ska kommunen verka för att nyanlända som omfattas av reformen/programmet ska kunna börja studera inom en månad efter det att de anmält sig till Sfi.

Andra nyanlända som fått rätt till Sfi ska ha möjlighet att börja studera Sfi senast inom tre månader efter det att man blivit folkbokförd i kommunen.

Du kan läsa mer om SFI på webbplatsen för kommunens vuxenutbildning Kompetenscenter.

Andra myndigheters ansvar

 1. Migrationsverket
  Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare. Migrationsverket ansvarar också för att alla som söker asyl i Sverige får tak över huvudet.
 2. Arbetsförmedlingen
  Efter att Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd tar Arbetsförmedlingen över ansvaret för integrationsinsatser för de nyanlända som folkbokfört sig i kommunen.
 3. Försäkringskassan
  Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen som beviljats av Arbetsförmedlingen.

Det egna ansvaret

Personen själv har ansvar att aktivt delta i svenskundervisning, samhällsinformation och insatser som leder till arbete och självförsörjning.

Olika typer av boenden

Alla människor som söker asyl ska ha någonstans att bo. I Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för boende till asylsökande vuxna, kommunen ansvarar för mottagande och boende för ensamkommande barn.

Ankomstboende

Det första boende den asylsökande kommer till är ett ankomstboende. Där ska de stanna en kort tid, vanligen en till sju dagar tills de registrerat sin ansökan på Migrationsverket.

Asylboende

När asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. I Köping finns inte några asylboenden för närvarande, men Migrationsverket hyr några enskilda lägenheter i Köping för asylsökande familjer.

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Det finns olika placeringsalternativ för ensamkommande flyktingbarn. Socialtjänsten utreder och placerar barnet i lämpligt boende. Det placeringsalternativ som finns är:

 • familjehemsplacering
 • hem för vård och boende (HVB-hem)
 • stödboende.

I Köping är de ensamkommande flyktingbarnen placerade i familjehem.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om flyktingmottagande och integration. Om det är något övrigt du funderar på så tveka inte att höra av dig till oss.

Flyktingar eller asylsökande?

Vad är skillnaden mellan flyktingar och asylsökande?

Flyktingar är i dagligt tal ett begrepp som används om alla som söker skydd i Sverige av olika skäl. Flykting är i utlänningslagens mening den som på grund av förföljelse grundad i nationalitet, ras, kön, religion eller politiskt uppfattning inte kan befinna sig i sitt hemland.

En person som kommer till Sverige och som flyr från förföljelse och krig har rätt att söka asyl . Personen är då asylsökande under tiden den väntar på att få sin ansökan prövad. Det är Migrationsverket som utreder och tar beslut om den som söker asyl ska få uppehållstillstånd i Sverige.

När man fått beslut om permanent uppehållstillstånd har man alltså rätt att vistas i Sverige på obestämd tid. personer kan också få ett tillfälligt uppehållstillstånd, som är tidsbegränsat. Flyktingar som sökt asyl och fått uppehållstillstånd anvisas till en kommun. Köping tar emot flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd och som anvisas till, eller som väljer att bosätta sig i, kommunen.

”Nyanlända invandrare” kallas den som fått uppehållstillstånd i Sverige, blivit kommunplacerad och fått fått svenskt personnummer. En person betraktas som nyanlända upp till tre år.

Vem ansvarar för vad?

Vilket ansvar har kommunen och vilket ansvar har Migrationsverket?

Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige till dess ärendet är prövat. Migrationsverket har därför ansvar att ordna mat och boende för asylsökande som inte kan ordna det själva.

Kommuner har ansvar att ta hand om de barn (under 18 år) som kommer utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.

När det gäller vuxna som söker asyl har kommunen ansvar för deras barns skolgång och att erbjuda förskola för barn 3-5 år.

Vem avgör hur många flyktingar vi tar emot?

Är det kommunen som avgör hur många flyktingar vi tar emot?

När det gäller asylboenden är det Migrationsverket som upphandlar boenden hos privata anordnare. Det kan innebära att kommunen får information först när upphandlingen är klar. Asylboenden är en statlig angelägenhet men berör kommunen när det gäller barnens skolgång. I Köpings kommun finns i dagsläget inget asylboende. Däremot finns asylsökande personer boende i kommunen, dessa bor inneboende hos privatpersoner, vanligtvis släkt eller vänner.

Sedan våren 2016 finns Lagen om om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) som reglerar att alla Sveriges kommuner gemensamt ska dela på ansvaret gällande mottagande av nyanlända. För Köpings del innebär det att kommunen kommer få 7 nya medborgare under 2019. Majoriteten av de flyktingar och invandrare som bor i kommunen har själva valt att bosätta sig i Köpings kommun.

Hur mycket ersättning får de asylsökande?

Hur mycket ersättning får de asylsökande?

Om den asylsökande saknar pengar eller andra medel kan de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på hur de bor.

För personer med boende där mat inte ingår är dagersättningen:

 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 37 kr/dag för barn 0–3 år

Från och med tredje barnet halveras dagersättningen.

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Hur mycket i ersättning vid uppehållstillstånd?

Hur mycket ersättning får de som beviljats uppehållstillstånd?

De som tillhör etableringen, det vill säga de personer som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, och har en etableringsplan kan få etableringsersättning. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan. Hur mycket pengar en person får i ersättning beror på omfattningen av etableringsplanen.

 • 100%: 308 kr/dag
 • 75%: 231 kr/dag
 • 50%: 154 kr/dag
 • 25%: 77 kr/dag

Etableringsersättning utgår för fem dagar per vecka.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Nibblesbackevägen 17, Köping

Fax
0221-254 13

Postadress
Köpings kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Vardagar 08:00 - 16:30

Caroline Evenbom

VERKSAMHESTUTVECKLARE

Nibblesbackevägen 17, Köping