Elevhälsa

Elevhälsa är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som inriktar sitt arbete på att ge stöd och främja elevers utveckling. Särskilt fokus finns på de elever som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att lyckas i sitt lärande. Det särskilda stödet kan vara pedagogiskt, medicinskt eller socialt.

Skolsköterska

Skolsköterskan Jenny Lund, arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande, verkar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i skolan samt deltar i elevhälsoteamets elevhälsoarbete. Jenny finns här måndag till fredag.
Om du vill komma i kontakt med skolsköterskan övriga dagar kan du även då ringa eller skicka e-post.

0221-252 65 jenny.lund@koping.se

Skolläkare

Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan.

Skolkurator

Vår kurator Tina finns på vår skola på måndagar, onsdagar och fredagar, kl.08.00-16.00. Övriga dagar kan hon nås på telefon eller mail.

0221-252 23tina.karlsson@koping.se


Skolkuratorn arbetar med den psykosociala miljön inom skolan till exempel genom:

 • att ha enskilda, stödjande samtal med elever
 • att arbeta i grupper med grupprocesser
 • gemensamma samtal med elev och förälder eller elev och lärare
 • råd och stöd till föräldrar samt informera om kommunens olika hjälpinsatser
 • konsultation till lärare och annan personal
 • är ofta samarbetslänken mellan skolan och socialtjänsten, BUP med flera
 • deltar i elevvårdsteamet och i skolans krisgrupp
 • kan delta i elevvårdskonferenser och övriga konferenser som sakkunnig i sociala frågor.

Skolkuratorn har tystnadsplikt enligt 7 kap 9 § 1 st SekrL samt anmälningsplikt jml 14 kap 1§ Socialtjänstlagen.

Socialpedagog

Vår socialpedagog Nadja Malmgren finns på skolan alla dagar i veckan. Hon jobbar mest med förebyggande arbete t.ex. Vad är Okej för mig? Netikett, hur umgås vi på nätet? Men hon har också hand om kränknningsärenden.

Nadja.Malmgren@koping.se

Speciallärare i matematik och svenska

På S:t Olovsskolan har vi Anne-Sophie Persson och Åsa Pettersen.

 • har fördjupad kunskap om elevers lärande inom matematik / språk-, läs- och skrivutveckling
 • arbetar med enskilda elever och elevgrupper under en tidsbegränsade perioder efter beslut om behov
 • ansvarar för att förebygga, undanröja och analysera hinder och svårigheter i olika lärmiljöer med fokus på matematik / språk-, läs- och skrivutveckling
 • genomför pedagogiska utredningar och analyserar svårigheter i respektive ämne
 • deltar i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram, för elever med problematisk inlärning i respektive ämne
 • deltar i EHT:s möten vid behov
 • deltar i överlämnandekonferenser och klasskonferenser
 • handleder pedagoger/arbetslag samt fungera som en kvalificerad samtalspartner för enskilda pedagoger och assistenter i pedagogiska frågor som gäller matematik / språk-, läs- och skrivutveckling
 • är med och leder det pedagogiska utvecklingsarbetet i respektive ämne
 • genomför screeningstester, analyserar, sammanställer och följer upp resultaten inom matematik / språk- läs- och skrivprocessen
 • deltar vid behov i föräldrasamtal och föräldramöten
 • tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel i respektive ämne
 • skriver vid behov remisser till logoped eller centrala elevhälsan
 • håller sig à jour med forskning inom respektive ämne.

Specialpedagog

På S:t Olovsskolan har vi Anna Holm som specialpedagog.

 • tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • deltar i skolans ledningsgrupp och driver i samverkan med skolans rektorer pedagogiskt utvecklingsarbete samt arbete kring rutiner
 • ansvarar för elever med komplicerad inlärning, beteendeproblematik och hög frånvaro
 • arbetslagsledare för speciallärare och elevassistenter
 • genomför observationer i klassrum och i fritidsverksamheten utifrån ett pedagogiskt perspektiv, kartlägger hinder i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd samt genomför pedagogiska utredningar och deltar i fördjupade utredningar
 • tydliggör resurser/kompetenser som finns i arbetslagen
 • deltar i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram, samt göra uppföljningar och utvärderingar
 • informerar berörd personal om elevers svårigheter
 • handleder pedagoger/arbetslag i pedagogiska frågor samt fungera som en kvalificerad samtalspartner för enskilda pedagoger och assistenter
 • deltar vid behov i föräldrasamtal och föräldramöten
 • fungerar som en länk mellan arbetslag och spetskompetenser
 • bokar in tider för personal som vill rådgöra med Elevhälsoteamet (EHT), gör en dagordning för EHT:s träffar, leder och fördelar tiden och ser till att minnesanteckningar skrivs vid EHT:s träffar
 • leder klasskonferenser
 • deltar i arbetet vid stadieövergångar, överlämnandekonferenser och klassammansättningar
 • viss undervisning främst i form av motiverande samtal samt studiestöd för elever i behov av mer genomgripande anpassningar och särskilt stöd
 • deltar i skolans schemaläggning och har där ett särskilt ansvar för att schemat anpassas för elever i behov av särskilt stöd
 • ansvarar för skolans fysiska elevakter
 • diarieför socialtjänstanmälningar och utredningar om problematisk frånvaro
 • har inskrivningssamtal med nya elever i åk 4-6
 • håller sig à jour med forskning inom specialpedagogikens område.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: