Miljöarbete

Köpings kommun har en viktig roll i miljöarbetet genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering, avfallsplanering, tillsyn samt drift av tekniska anläggningar. Kommunen har samtidigt goda möjligheter att påverka utvecklingen genom sitt ansvar för utbildning, vid rådgivning samt vid kommunala upphandlingar.

Köpings kommuns miljöarbete

Som en röd tråd från politikerna i kommunfullmäktige till medarbetarna, styr målen och anger inriktningen i kommunens verksamheter. Kommunens alla verksamheter arbetar utifrån tre utvecklingsmål och de nationella miljökvalitetsmålen vilket medför att alla perspektiven säkerställs i planering och uppföljning. Varje förvaltning har sin egen verksamhetsplan där
mål, nyckeltal och handlingsplaner anges.

Investeringar spar pengar och miljö

Under åren har kommunen också gjort flera miljöinvesteringar. Den väl utbyggda fjärrvärmen med spillvärme och förnybara energikällor bidrar till ett bättre klimat genom en fossilfri energianvändning. I kommunens fastigheter görs energieffektiviseringar. Byte av belysning, övergång till miljövänligt bränsle, och styr- och reglerutrustning för uppvärmning ger både miljö och ekonomiska vinster.

Våra miljömål

Köpings kommun har tre kommunövergripande utvecklingsmål, med ett eller två delmål kopplade till sig och gäller fram till år 2027.

Målområde 2: Vi växer med ansvar och inom det finns kommunens miljömål:

Mål: Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan

Åtgärder enligt Klimatplanen

Genom att optimera energieffektiviteten och minska energi-användningen ska energianvändningen i fastigheter som kommunen och Köpings Bostads AB äger och brukar minska med 20 procent från år 2009 till år 2020.

Nyckeltal: Använd energi kWh/m2år jämfört med år 2009 kWh/m2år, %.

Kommunen, inklusive Köpings Bostads AB, ska minska de fossila koldioxidutsläppen från kommunens egna personbilstransporter samt fastigheter med 90 procent till år 2020 jämfört med år 2009.

Nyckeltal: Antal ton utsläppt fossil koldioxid jämfört med år 2009, %.

Alla personbilar som används i tjänsten inom den kommunala verksamheten drivs av förnybara bränslen år 2020.

Nyckeltal: Antal personbilar som drivs med förnybart bränsle utav totalt antal personbilar som används i tjänsten, %.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn fastställdes av kommunstyrelsen 14 februari 2002.

Köpings kommun ska i all verksamhet arbeta för att vi ska få ett ekologiskt hållbart samhälle. Våra förtroendevalda och anställda ska vara goda förebilder genom att ta sitt ansvar för nuvarande och kommande generationer.

Detta innebär att vi:

  • Hushållar med energi- och naturresurser
  • Minskar våra utsläpp till luft, mark och vatten
  • Skyddar och vårdar naturen samt arbetar för att öka den biologiska mångfalden
  • Genom förebyggande arbete minskar uppkomsten av föroreningar bland annat genom att köpa varor och tjänster som är skonsamma mot miljön
  • Bygger upp ett miljömedvetande inom hela vår organisation som återspeglas i värderingar och handlingar
  • I all planering samverkar för att skapa en god livsmiljö
  • Efterlever gällande lagstiftning och övriga krav som vi berörs av
  • Arbetar för att ständigt bli bättre inom miljöområdet
  • Inspirerar och samarbetar med de som bor och verkar i kommunen – för en bättre miljö i både smått och stort.

Miljöredovisning - vad har vi gjort?

Vår miljöredovisning visar vad vi har gjort för åtgärder och aktiviteter under året.

Miljöredovisning 2018 Pdf, 2 MB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!