Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Miljöarbete

Köpings kommun är en av Sveriges första kommuner med ett certifierat miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. Mycket arbete, investeringar och ett stort miljöengagemang ligger bakom utmärkelsen.

Köpings kommun är miljöcertifierade

Miljöledningssystemet är ledningens verktyg för planering, genomförande och uppföljning. Systemet säkerställer att vi når våra mål, att våra resurser används effektivt och ger oss förutsättningar att ständig utveckla våra verksamheter.

Miljöledningssystemet är uppbyggt enligt kraven i SS-EN ISO 14001: 2015 och ska säkerställa att Köpings kommun arbetar mot ständiga förbättringar inom den geografiska avgränsningen. Miljöledningssystemet omfattar kommunens samtliga sex förvaltningar och de kommunägda bolagen, Köpings Bostads AB med dotterbolag.

Köpings kommun har en viktig roll i miljöarbetet genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering, avfallsplanering, tillsyn samt drift av tekniska anläggningar. Kommunen har samtidigt goda möjligheter att påverka utvecklingen genom sitt ansvar för utbildning, vid rådgivning samt vid kommunala upphandlingar.

Som en röd tråd från politikerna i kommunfullmäktige till medarbetarna, styr målen och anger inriktningen i kommunens verksamheter. Kommunens alla verksamheter arbetar utifrån de nio gemensamma målen och de nationella miljökvalitetsmålen vilket medför att alla perspektiven säkerställs i planering och uppföljning. Varje förvaltning har sin egen verksamhetsplan där
mål, nyckeltal och handlingsplaner anges.

Kommunens mål och bindande krav ska säkerställa att verksamheterna levererar tjänster utifrån intressenternas krav och förväntningar. Tillsammans med bindande krav ska vi leverera tjänster av hög kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Bakgrund

Införandet av systemet har tillsammans med olika miljöutbildningar gett en ökad miljömedvetenhet hos medarbetarna och ett ökat intresse för hur den egna verksamheten påverkar miljön.

Varje förvaltning har en miljösamordnare, internrevisorer och miljöombud är utsedda på de stora förvaltningarna. Alla fastanställda ska genomföra den webbaserade miljöutbildning, miljökörkortet.

Investeringar spar pengar och miljö

Under åren har kommunen också gjort flera miljöinvesteringar. Den väl utbyggda fjärrvärmen med spillvärme och förnybara energikällor bidrar till ett bättre klimat genom en fossilfri energianvändning. I kommunens fastigheter görs energieffektiviseringar. Byte av belysning, övergång till miljövänligt bränsle, och styr- och reglerutrustning för uppvärmning ger både miljö och ekonomiska vinster.

Ständiga förbättringar krävs

En förbättrad miljö är också ett av kommunfullmäktiges mål för 2020-2027. Miljöledningssystemet är byggt och godkänt och kommunen har en plattform för de ständiga miljöförbättringar som krävs för att få behålla miljöcertifikatet.

Våra miljömål

Köpings kommun har tre kommunövergripande utvecklingsmål, med ett eller två delmål kopplade till sig och gäller fram till år 2027.

Målområde 2: Vi växer med ansvar och inom det finns kommunens miljömål:

Mål: Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan

Åtgärder enligt Klimatplanen

Genom att optimera energieffektiviteten och minska energi-användningen ska energianvändningen i fastigheter som kommunen och Köpings Bostads AB äger och brukar minska med 20 procent från år 2009 till år 2020.

Nyckeltal: Använd energi kWh/m2år jämfört med år 2009 kWh/m2år, %.

Kommunen, inklusive Köpings Bostads AB, ska minska de fossila koldioxidutsläppen från kommunens egna personbilstransporter samt fastigheter med 90 procent till år 2020 jämfört med år 2009.

Nyckeltal: Antal ton utsläppt fossil koldioxid jämfört med år 2009, %.

Alla personbilar som används i tjänsten inom den kommunala verksamheten drivs av förnybara bränslen år 2020.

Nyckeltal: Antal personbilar som drivs med förnybart bränsle utav totalt antal personbilar som används i tjänsten, %.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn fastställdes av kommunstyrelsen 14 februari 2002.

Köpings kommun ska i all verksamhet arbeta för att vi ska få ett ekologiskt hållbart samhälle. Våra förtroendevalda och anställda ska vara goda förebilder genom att ta sitt ansvar för nuvarande och kommande generationer.

Detta innebär att vi:

  • Hushållar med energi- och naturresurser
  • Minskar våra utsläpp till luft, mark och vatten
  • Skyddar och vårdar naturen samt arbetar för att öka den biologiska mångfalden
  • Genom förebyggande arbete minskar uppkomsten av föroreningar bland annat genom att köpa varor och tjänster som är skonsamma mot miljön
  • Bygger upp ett miljömedvetande inom hela vår organisation som återspeglas i värderingar och handlingar
  • I all planering samverkar för att skapa en god livsmiljö
  • Efterlever gällande lagstiftning och övriga krav som vi berörs av
  • Arbetar för att ständigt bli bättre inom miljöområdet
  • Inspirerar och samarbetar med de som bor och verkar i kommunen – för en bättre miljö i både smått och stort.

Miljöredovisning - vad har vi gjort?

Vår miljöredovisning visar vad vi har gjort för åtgärder och aktiviteter under året.

 

Miljöredovisning 2018

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 05 mars 2020

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal