Visselblåsning

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Vi har därför en visselblåsarfunktion som är till för dig som har en arbetsrelation till Köpings kommun.

Du är skyddad när du rapporterar via funktionen

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i Köpings kommun och kommunens bolag. I visselblåsarfunktionen kan anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen eller till kommunens bolag, rapportera skyddat om misstanke om allvarliga missförhållanden i någon verksamhet. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Köpings kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Rapporteringssystemet hanteras av Qnister, en extern, oberoende mottagare som upphandlats av kommunen.

Gör en anmälan om missförhållande

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka Qnisters e-tjänst. För att säkerställa din anonymitet bör du undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till kommunens wifi-nätverk.

Läs informationen på denna sida innan du gör anmälan.

Visselblåsarfunktion på Qnisters e-tjänst

Skyddet gäller för dig som har en arbetsrelation till oss

Skyddet finns för Köpings kommuns anställda och förtroendevalda, samt personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer, så länge missförhållandet som rapporteras har skett i kommunens verksamheter.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller alltså inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan du bli straffad.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen och när ska den användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Köpings kommun eller bolag har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen gäller också medarbetare inom Köpings kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem. Sådana allvarliga oegentligheter kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av en extern part på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

När ska funktionen inte användas?

Rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen. Det kan exempelvis handla om konflikter mellan den personen som rapporterar och en annan arbetstagare. Detta bedöms i de flesta fall inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive verksamhet.

Om du har synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten kan du lämna dem som en synpunkt.

Lämna synpunkter

Hur kommer min rapport hanteras?

En extern utredare kommer bekräfta att din rapport har inkommit och sedan gå igenom de uppgifter du har lämnat i din rapport. Utredaren kan vid behov ställa frågor till dig via det inloggade uppföljningsläget och där lämnas även återkoppling till dig om vilken typ av åtgärder som vidtas i anledning av din rapport.

Andra kontaktvägar

Om du inte vill använda webbformuläret kan du även tala in din rapport via telefonnummer 036-330 07 40. Du kan också boka ett personligt möte på telefonnummer 036-330 07 41.

Observera att Qnister inte kan garantera anonymitet via telefon på samma sätt som via webbformuläret.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken