Överklaga beslut

De flesta beslut som vi fattar kan överklagas av dig som berörs av beslutet. Vi tycker det är bra när våra beslut prövas av en domstol eller liknande, eftersom det stärker rättssäkerheten för dig och talar om för oss om vi tolkat lagen rätt.

Förvaltningsbesvär - en lämplighetsprövning

Om du har fått avslag på till exempel en ansökan, helt eller delvis, finns rätten att överklaga beslutet. I ett så kallat förvaltningsbesvär, överklagan, kan förvaltningsrätten ändra kommunens beslut.

Kommunen är skyldig att ge dig ett skriftligt avslagsbeslut där det står varför du fått avslag och hur du kan överklaga. Den person som har hand om ditt ärende kan och ska hjälpa dig att överklaga om du vill det. Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt.

Så här gör du

  • Tala om i brevet till den myndighet som fattat beslutet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum.
  • Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha.
  • Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då du fick veta om beslutet. För detaljplaner gäller att överklagan ska göras inom tre veckor från den dag då justeringen av kommunfullmäktiges protokoll har meddelats på kommunens anslagstavla.

Omprövning av beslut

När du lämnat in din överklagan görs en omprövning. Det innebär att den som fattat beslutet, (nämnden eller tjänsteman), tar ställning till om det finns skäl att ändra detta eller inte. Om beslutet inte ändras, eller om du inte är nöjd med ändringen, skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gör en prövning som kan leda till att beslutet ändras. Domstolen prövar lämpligheten i det fattade beslutet och kan ändra kommunens beslut.

Kommunalbesvär - en laglighetsprövning

Andra beslut som myndigheten fattat kan endast laglighetsprövas enligt kommunallagen. Det betyder att domstolen endast tar ställning till om beslutet fattats i laga ordning, alltså att myndigheten följt lagar och regler. Domstolen kan i dessa ärenden inte ändra på beslutet.

  • Alla kommunmedlemmar kan överklaga
  • Domstolen prövar endast lagligheten av beslutet - inte lämpligheten
  • Överklaga senast tre veckor från att meddelande om justerat protokoll publicerats på anslagstavlan
  • Överklagandet ska sändas till Förvaltningsrätten

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Karin Sandborgh Taylor

KANSLICHEF

Besöksadress
Glasgatan 20 A, Köping