Ansvarsfördelning

Att bedriva verksamhet inom vård och omsorg innebär ett stort ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi behöver säkra insatsernas kvalitet, och hantera synpunkter och avvikelser på ett bra sätt, så att du kan känna dig trygg och hörd.

Verksamhetschef

Verksamhetschefen ansvarar för att hälso- och sjukvårds-verksamheten organiseras så att den ger hög patientsäkerhet, god kvalitet och är kostnadseffektiv. Verksamhetschef är förvaltningschefen.

Kvalitetschef

På vård- och omsorgsförvaltningen har vi en kvalitetsenhet som arbetar gemensamt för att höja kvaliteten i våra verksamheter. Kvalitetschefen leder det arbetet, och i enheten ingår bland annat medicinskt ansvarig sjuksköterska och de systemförvaltare som har hand om journalsystemen.

Hälso- och sjukvårdschef

Hälso- och sjukvårdschefen är verksamhetschef för sjuksköterskorna och rehabiliteringsenheten. I uppdraget ingår också förebyggande insatser som aktivitetssamordnare och anhörigstöd.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ansvaret för att patienterna får den vård och behandling som läkaren bestämt, att vården är god och säker, och att det finns säkra rutiner för vården.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering - MAR

Den medicinskt ansvariga för rehabilitering ansvarar för att se till att kommunen erbjuder en hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering. Det sker bland annat genom att utarbeta och följa upp rutiner kring olika hjälpmedel och hantera rapporterade avvikelser.

Anmälan till IVO

Både MAS och MAR ansvarar för att anmälan görs till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, enligt det som kallas Lex Maria. Det sker om en patient drabbas, eller utsätts för risk att drabbas, av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård.

Kvalitetschefen ansvarar för att anmälan görs enligt det som kallas Lex Sarah. Det sker om förvaltningen får kännedom om allvarliga missförhållanden i omsorgen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Annasarah Pavasson

FÖRVALTNINGSCHEF VÅRD & OMSORG

Nibblesbackevägen 17, Köping

Eva Saaw

KVALITETSCHEF VÅRD & OMSORG

Nibblesbackevägen 17, Köping

Fredrik Leek

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSCHEF

Malin Svakko

MAS - MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

Hansie Frost

MAR - MEDICINSKT ANSVARIG REHABILITERARE