Sjöar och vattendrag

Vattenkvaliteten i kommunen ser olika ut beroende på vad man tittar på, till exempel näringsinnehåll eller påverkan från industrier. Varje sjö och vattendrag är unikt.

Vattenmyndigheten har tagit fram miljökvalitetsnormer för alla lite större ytvatten och grundvatten. Dessa normer ser olika ut för olika vatten.

Läs mer på Vattenmyndighetens webbplats

Kontroll av vatten

Kontrollen sker under hela året i olika vattendrag och regleras av kontrollprogram för respektive vattensystem. De olika vattensystem som berör Köpings kommun är Köpingsån, Kolbäcksån, Arbogaån, Hedströmmen och Mälaren. Provtagning, analys och utvärdering av resultaten utförs av godkända laboratorier och resultaten sammanställs i årsrapporter. 

Vill du veta mera om de olika vattensystemen så finns det mera information i Vatteninformationssystem Sverige, VISS


Tänk på att större vattendrag är uppdelade i flera vattenförekomster.

Miljöenheten är huvudman för Köpingsåns avrinningsområde och i detta vattensystem kontrolleras årligen en mängd parametrar (ämnen). Årsrapporten hittar du under  rubriken dokument.

Dessutom görs provtagning i sjöarna Västlandasjön och Rölen samt i de sjöar och vattendrag som kalkas.

Kvicksilver i fisk har miljöenheten undersökt ett antal gånger sedan 1970-talet. Senaste undersökningen utfördes år 2000. Medelhalten varierade då mellan 0,13-0,68 milligram kvicksilver per kilo fisk. De sjöar som hittillsprovtagits är Björken, Iresjön, Lundbysjön, Galten i Mälaren, Skedvisjön, Spaden, Stora Vålen, Tisjön, Vågsjön och Västlandasjön. 

Åtgärder för bättre vatten

Det som påverkar vattnen mest negativt i kommunen är övergödning. Övergödning beror på tillförsel av näringsämnen och leder till igenväxning och ökad planktonproduktion. Ett sätt för att minska detta är att ha ett väl fungerande enskilt avlopp där ordentlig rening av vattnet sker innan det når andra vatten.

Ett stort problem i många vatten är främmande arter. Därför är det viktigt att ingen släpper ut eller sätter ut arter där de inte hör hemma. Det gäller främst utsättning av olika fiskar, signalkräfta och sjögull. Sådana utsättningar förstör förutsättningarna för det befintliga livet i vattnet, sprider sjukdomar och utrotar inhemska arter. För utsättning krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: