Ekonomiskt bistånd

Stöd med digital ansökning

Tisdagar mellan kl. 13:00-15:00, i datasalen på Jobbcenter, kan du få stöd med att göra digitala ansökningar eller hjälp att skriva ut handlingar.

Jobbcenter erbjuder drop-in för den som behöver stöd med att göra digitala ansökningar (både nyansökningar och återansökningar) eller hjälp att skriva ut handlingar så som kontoutdrag, aktivitetsrapporter m.m.

Den som inte kan försörja sig på egen hand har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

E-tjänst för ekonomiskt bistånd

Köpings kommun tar emot både nyansökningar och återansökningar digitalt via tjänsten Mina sidor. På Mina sidor kan du se om ditt ärende är handlagt och när beviljat bistånd förväntas betalas ut.

Första ansökan

För dig som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången finns det möjlighet att göra det digitalt med bankID via dator, telefon (smartphone) eller surfplatta genom e-tjänsten Mina sidor. Har du frågor kring digital ansökan så kontakta Verksamhetsområde arbete och försörjning under telefontid.

Hur du ansöker första gången
 1. Logga in via länken till Mina sidor – Ekonomiskt bistånd här nedan. Du behöver ha tillgång till e-legitimation t.ex. mobilt bankID.
 2. Fyll i och skicka in e-ansökan.
 3. Om du är sambo eller gift behöver ni ansöka tillsammans och båda behöver då kunna legitimera sig med e-legitimation.
 4. Ekonomiskt bistånd ansöker du om i förskott. Ni ska därför ansöka för månanden som ligger framför er, och inkomster från tre månader tillbaka ska redovisas. Utgifter som ska betalas innevarande månad ska redovisas på ansökan.
  Exempel: i januari görs en ansökan om ekonomiskt bistånd för februari. Inkomster under november, december och januari redovisas och utgifter under januari redovisas.
 5. Handlingar till ansökan kan bifogas i formaten pdf, word eller som bildfil. Så kallad "skärmdump" av dokument godkänns inte, dokumentet ska lämnas in i sin helhet.
 6. En handläggare kontaktar er per telefon inom två veckor efter inkommen ansökan.
 7. Nedanstående handlingar behöver inkomma för att bedömning om rätt till försörjningsstöd ska kunna utredas:
  - Kontoöversikt (visar vilka konton ni har öppnade på banker)
  - Kontoutdrag för tre månader tillbaka från alla konton
  - Hyreskontrakt på bostad
  - Uppgifter om ekonomiska tillgångar t.ex. aktier, obligationer, fonder
  - Underlag på utgifter t.ex. fakturor eller kvitton
  - Senaste skattedeklarationen, samtliga sidor
  - Beslut om uppehållstillstånd om ni inte är svensk medborgare
  - Anställningsbevis/arbetsgivarintyg om ni arbetar eller nyligen avslutat en anställning
  - Studier: kursintyg och beslut om studiemedel
  - Sjukdom: läkarintyg
  - Arbetslöshet: handlingsplan från Arbetsförmedlingen och redovisning av sökta arbeten tre månader tillbaka

Sökta arbeten - tre månader tillbaka Pdf, 95 kB.

Återansökan

För dig som löpande ansöker om ekonomiskt bistånd finns en möjlighet att göra det digitalt med bankID via dator, telefon (smartphone) eller surfplatta genom tjänsten Mina sidor.

Vill du ha mer information om digital ansökan så kontakta din handläggare på Verksamhetsområde arbete och försörjning.

Underlag som du kan behöva lämna in i samband med din ansökan om fortsatt försörjningsstöd:

Sökta arbeten - en månad tillbaka Pdf, 74 kB.

Närvarorapport Jobbcenter Pdf, 176 kB.

Handläggningstid för återansökan

Från det att din ansökan om ekonomiskt bistånd och samtliga begärda handlingar är inlämnande är handläggningstiden för återansökan två veckor innan beslutet är klart.

Se film om hur du använder e-tjänsten

Har jag rätt till ekonomiskt bistånd?

Den som vistas i kommunen har rätt att söka ekonomiskt bistånd, vem som har rätt till försörjningsstöd regleras av Socialtjänstlagen och i de kommunala riktlinjerna. Det finns flera faktorer som påverkar rätten till biståndet.

 • Om du är arbetslös ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Du ska söka A-kassa/Alfa, AFA om du har möjlighet.
 • Du ska söka alla andra bidrag som du har möjlighet att få. På Försäkringskassan kan du få mer information om hur du söker bidrag och ersättningar till exempel sjukersättning, hos Pensionsmyndigheten får du information om hur du söker pension.
 • Om du studerar ska du söka vuxenstudiestöd eller studielån hos Centrala studiestödsnämnden.
 • Om du har ekonomiska tillgångar, pengar, aktier eller fonder måste du använda dessa innan du har rätt till försörjningsstöd. Bil, båt, villa, bostadsrätt, sommarstuga med mera betraktas som kapital som går att sälja.

Köpings kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd Pdf, 609 kB.


Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den ska du vända dig till Pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du kan med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning  få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Resultatet från provberäkningen är dock ingen garanti för att du kan få ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten gör en individuell bedömning och beslutet kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Till Socialstyrelsens provberäkning


Det finns en riksnorm  för ekonomiskt bistånd som gäller för alla kommuner i Sverige. För beräkning av ekonomiskt bistånd räknar vi ihop hushållets alla inkomster och jämför med riksnormen. Om hushållets inkomster är lägre än riksnormen kan du få försörjningsstöd. Normbeloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

Information om riksnormen

Hur ansöker jag?

Du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd kontakar en socialsekreterare på Verksamhetsområde arbete och försörjning. De hjälper dig med en allmän beräkning och kan svara på dina frågor. Därefter kallas du per brev till socialtjänsten för ett personligt besök med en socialsekreterare. I brevet kommer det också finnas information om vilka uppgifter och handlingar som ska medtas till besöket samt en ansökningsblankett.

Innan du ansöker är det viktigt att du först ser till att du får alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till, exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukpenning eller a-kassa.

Är du gift, registrerad partner eller sammanboende fyller ni tillsammans i en gemensam blankett. Ansökan ska undertecknas och du försäkrar då att de uppgifter du lämnat är riktiga. Uppgifterna du lämnar registreras i Köpings kommuns socialregister.

När får jag pengarna?

En ansökan om ekonomiskt bistånd hanteras skyndsamt så snart alla handlingar lämnats in.

För att din ansökan ska kunna handläggas så snabbt som möjligt är det viktigt att blanketten är rätt ifylld och att alla handlingar som behövs är bifogade. Annars tar processen längre tid då handläggaren behöver begära in dessa uppgifter innan ett beslut kan fattas. Om du inte lämnar in begärda uppgifter eller handlingar kan din ansökan om bistånd avslås.

Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis, ansökan görs för kommande månad och varje ansökan måste vara korrekt ifylld.

Får du helt eller delvis avslag på din ansökan får du ett skriftligt beslut hem med en motivering. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om avslag. Du kan också läsa om detta på vår sida om hur du överklagar beslut.

Att överklaga ett beslut

Till vad kan jag beviljas ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp till nödvändiga utgifter, som prövas individuellt och beviljas för en månad i taget.

I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, hälsa och hygien, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring samt dagstidning, TV-avgift och telefon.

Det ingår också rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackförenings- eller a-kasseavgifter. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto.

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd även beviljas till andra nödvändiga utgifter, som exempelvis barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård.

Vad händer om det blir fel?

Socialtjänsten har i uppdrag att se till att rätt person får rätt bidrag på rätta grunder. Du är skyldig att lämna sanningsenliga uppgifter och meddela förändringar i planering, boende, hushåll och ekonomi.

Utdrag från Bidragsbrottslag (2007:612):

2 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Mina sidor - ekonomiskt bistånd

E-tjänsten Mina sidor är för dig som regelbundet ansöker om försörjningsstöd. Här kan du följa ditt ärende och få information om

 • när din ansökan har registrerats,
 • vilket beslut din handläggare har fattat
 • om du har fått någon utbetalning.

Här kan du också själv ändra dina kontaktuppgifter, så att din handläggare kan nå dig.

Att tänka på

 1. Du behöver e-legitimation för att kunna genomföra tjänsten.
 2. Om ni är två som ansöker behöver även medsökande e-legitimation.
 3. Innan du startar är det bra att du samlar alla uppgifter om inkomster och utgifter som du tänker ta upp i ansökan.
 4. Uppgifterna du lämnar måste kunna styrkas med underlag vid en kontroll
 5. Du behöver inte skicka några underlag, men spara dem för en eventuell kontroll

Kontakta din handläggare om du har frågor.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för Mina sidor

Länkar

Här finns vi

Ingång till ekonomiskt bistånd, Glasgatan 20

Ingång till ekonomiskt bistånd, Glasgatan 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Verksamhetsområde arbete och försörjning

Glasgatan 20, Köping

Receptionens öppettider (för inlämning av ansökningar):
Måndag-onsdag samt fredag kl. 10.00 - 12.00
Torsdag kl. 15.00 - 16.30

Telefontid:
Måndag-onsdag samt fredag kl. 08.30 - 09.30