Bygglov

Här finns information och råd till dig som planerar att bygga i Köpings kommun. Du hittar svar på flera vanliga frågor och exempel på hur ritningar ska se ut. Det finns även en beskrivning av processen för bygglov och anmälan.

När behövs bygglov?

Det krävs bygglov för nästan alla byggprojekt, till exempel ny-, till-och ombyggnader, ändrad användning samt skyltar. Om projektet enbart innebär invändiga förändringar krävs det istället en anmälan. Invändiga förändringar kan till exempel vara ändring av bärande konstruktion, installation eller ändring av eldstäder, rökrör, ventilation, vatten och avlopp.

Läs mer om när bygglov krävs på flikarna nedan.

Vad gäller på min tomt?

En detaljplan gäller för ett specifikt område och talar om vad och var du får bygga på din tomt. Det kan till exempel finnas bestämmelser för hur nära tomtgräns du får bygga, hur hög byggnaden får vara och hur stor yta av tomten som får bebyggas. Gällande detaljplaner i Köpings kommun

Bygga nytt på landet

Vill du bygga nytt på landet så behöver du söka ett förhandsbesked om platsens lämplighet för byggnation. Förhandsbesked prövas av samhällsbyggnadsnämnden. När ett positivt förhandsbesked har erhållits är det en garanti för att ett bygglov kommer att beviljas när du ansöker om detta, under förutsättning att du som byggherre beaktar kraven i samhällsbyggnadsnämndens beslut. Ansökan om bygglov måste göras inom två år efter det att förhandsbeskedet har beviljats.

Instruktion för ansökan
En ansökan om förhandsbesked enligt Plan- och bygglagen 9 kap 17§ är ett enklare sätt att undersöka om det finns möjlighet att bebygga en fastighet utanför planlagt område. Du ansöker i vår e-tjänst för bygglov. Till ansökan krävs en karta med markeringar och kontaktuppgifter till vägförening om det är aktuellt. Vi behöver en karta i lämplig skala som redovisar vad det är du vill göra, till exempel en fastighetskarta. I kartbilden ritar du in: ungefärlig tomtplats, byggnadens läge med en enkel markering samt hur infart är tänkt att ske. Om fastigheten ansluter till en enskild väg underlättar det för oss om du uppger namn och adress till ordförande i eventuell vägförening.

E-tjänst för bygglov

Strandskydd
Om projektet är beläget inom 100 meter från sjö eller vattendrag, eller inom 300 meter invid Mälaren, behöver du även en strandskyddsdispens. Vi tar ut en avgift för handläggningen av förhandsbesked och strandskyddsdispens oavsett vilket beslut som tas. Läs mer om strandskydd på länken nedan.

Strandskyddsdispens

Attefallshus och friggebodar

Att bygga attefallshus kräver inget bygglov, men du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan byggandet får påbörjas. För en friggebod behöver du varken bygglov eller anmälan, men det finns andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda. Läs mer om kraven på boverket.se eller hör av dig till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. En anmälan gör du via vår e-tjänst för bygglov.

Bygglovbefriade åtgärder hos Boverket

E-tjänst för bygglov

Att riva

Ska du riva en byggnad krävs ett rivningslov eller en rivningsanmälan. Större förändringar av markens höjdläge, till exempel genom schaktning eller fyllning, kräver marklov. Du ansöker via vår e-tjänst för bygglov.

E-tjänst för bygglov

Installera eldstad

Om du vill installera en braskamin, eldstad, kakelugn eller öppen spis ska du alltid göra en anmälan. Det gör du via vår e-tjänst för bygglov.

Instruktion för anmälan
Installation av eldstad med rökkanal är anmälningspliktigt enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 5§. Till anmälan krävs en prestandadeklaration för eldstad och rökrör som du får från kamintillverkaren, samt plan- och fasadritningar (om kaminen ska anslutas till en befintlig skorsten så krävs inte fasadritningar). Se exempelritningar på länken nedan.

Exempel på plan- och fasadritningar vid installation av eldstad Pdf, 203 kB.

E-tjänst för bygglov

Att påbörja installationen och använda eldstaden
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked (plan- och bygglagen 16 kap. 8 §). Det betyder att du måste vänta på ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen innan du börjar installera eldstaden eller rökkanalen. En eldstad får inte tas i bruk förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked (plan- och bygglagen 10 kap. 4 §). Du behöver lämna in ett godkänt besiktningsintyg från skorstensfejarmästaren och sedan invänta ett slutbesked innan du får börja använda eldstaden. Om någon bryter mot bestämmelserna i 8-10 kap. ska byggsanktionsavgift dömas ut (plan- och bygglagen 11 kap. 51 §).

Att ansöka

Du ansöker om bygglov och andra åtgärder via vår e-tjänst för bygglov. I e-tjänsten ska du skicka in en situationsplan och fasad- och planritningar på projektet. Vid större ärenden ska du även utse en kontrollansvarig. Du kan söka efter certifierade kontrollansvariga hos certifieringsorganen RISE eller Kiwa.

Fasad- och planritningar

Situationsplan

Certifieringsorgan RISE

Certifieringsorgan kiwa


Kontakta oss via telefon eller e-post om du vill ha hjälp att ansöka utan att använda e-tjänsten. Du kan ansöka via ombud om du saknar e-legitimation eller ansöker för ett företag.

0221-25347

bygglov@koping.se

Kostnad

Vi tar betalt för handläggningen av bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen. Avgiften tas ut enligt gällande taxa, även om beslutet är negativt eller du om återtar din ansökan under handläggning . Kontakta oss gärna om du har frågor om taxan.

Plan- och bygglovtaxa i Köpings kommun Pdf, 777 kB.

Exempel på avgifter

Åtgärd

Kostnad*

Förhandsbesked

från 10887 kr

Nybyggnad - enbostadshus 200-299m²

29 796 kr

Nybyggnad - komplementbyggnad upp till 50m²

3438 kr

Nybyggnad - attefallsbyggnad upp till 30m²

3438 kr

Planavgift**

45 840 kr

Tillbyggnad av enbostadshus, 16-49m²

7334 kr

Fasadändring

2407-4813 kr

Installation av eldstad

1433 kr

Inglasning av balkong

3725 kr

Tak över uteplats, över 31m²

4011 kr

Mur eller plank vid enbostadshus

2636 kr

* Avgiften i exemplen kan variera, bland annat med hänsyn till om åtgärden strider mot detaljplan eller inte, samt om vi behöver höra grannar eller skicka remiss till andra myndigheter.

** Planavgift debiteras vid nybyggnation inom vissa detaljplaner.

Handläggningstid

När du har lämnat in en ansökan om lov eller gjort en anmälan börjar vår handläggning. Hur lång tid du behöver vänta på beslut beror på hur komplext ditt ärende är, vilka moment som behöver ske innan beslut kan fattas samt om du har lämnat in alla handlingar som behövs.

Lov och förhandsbesked
Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan bedöms komplett. Vi kan vid behov förlänga handläggningstiden en gång, med högst tio veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det. Oftast är handläggningstiden kortare än 10 veckor.

Följande gäller för handläggningstiden:

  • Tiden för handläggning börjar gälla när vi har fått din kompletta ansökan.
  • Om handlingar eller information saknades när du skickade in din ansökan räknas tiden från det datum då vi fått in de kompletterande handlingarna.
  • Om ansökan under handläggningens gång revideras, eller om ytterligare handlingar skickas in på ditt eget initiativ, räknas tiden från det datum ytterligare underlag kommit in till oss.
  • Om beslut dröjer mer än 10 veckor efter det att ärendet var komplett (eller 20 veckor vid en förlängning) reduceras den del av avgiften som omfattar handläggningen av lov eller förhandsbesked med en femtedel per påbörjad vecka.

Anmälan
Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din ansökan bedöms komplett. Vi kan vid behov förlänga handläggningstiden en gång, med högst fyra veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det.

Följande gäller för handläggningstiden:

  • Tiden för handläggning börjar gälla när vi har fått din kompletta anmälan.
  • Om handlingar eller information saknades när du skickade in din anmälan räknas tiden från det datum då vi fått in de kompletterande handlingarna.
  • Om anmälan under handläggningens gång revideras eller om ytterligare handlingar skickas in på ditt eget initiativ räknas tiden från det datum ytterligare underlag kommit in till oss.
  • Om beslutet dröjer mer än 4 veckor eller 8 veckor vid en förlängning reduceras din avgift med en femtedel per påbörjad vecka.

Handläggningstider, Boverkets webbplats

Komplett ansökan eller anmälan
En ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan ska:

  • vara inlämnad via vår E-tjänst eller skriftligt inlämnad
  • innehålla ritningar, beskrivningar eller andra uppgifter som behövs.

Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Handläggaren bedömer vad som är komplett.

Grannar

Om din ansökan strider mot gällande detaljplan kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ge berörda grannar möjlighet att lämna sina synpunkter.

Är du granne till någon som sökt bygglov?
Nedan hittar du e-tjänsterna för att lämna svar och ta del av beslut.

E-tjänst - Lämna svar vid grannhörande

E-tjänst - Ta del av beslut som granne eller sakägare

Vem gör vad?

Kommunen har en serviceskyldighet, vilket innebär att vi till exempel ger dig upplysningar om vad som kräver bygglov eller anmälan och hur du gör en ansökan.

Du som söker bygglov är skyldig att skicka de handlingar bygglovenheten behöver för att kunna pröva din ansökan. Du får inte påbörja byggarbetet förrän du har fått ett startbesked från bygglovenheten.

Boverket är ett stöd för information om byggregler, bygglov och anmälan. De kan inte svara på specifika frågor om ett visst ärende. På Boverkets hemsida finns mer information om byggregler, bygglov och anmälan.

Gå till boverket.se

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och i skala. Det betyder att du bör ta hjälp av en konsult eller arkitekt om du inte själv har tillräckliga kunskaper. Ritningarna ska vara tydliga och ritas på vitt papper utan linjer eller rutor i bakgrunden.

Fasadritning

ExempelritningFörstora bilden

Planritning

ExempelritningFörstora bilden

Sektionsritning

ExempelritningFörstora bilden

Ritningsarkiv

Ritningar på ditt hus kan finnas i samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram ritningarna.

Situationsplan

När du ansöker om bygglov så behöver du lämna in en karta där du har ritat in det du vill bygga, det kallas för en situationsplan. Situationsplanen ska vara max två år gammal. På situationsplanen ska du rita in den nya byggnaden eller tillbyggnaden med mått och avstånd till tomtgränser. Situationsplanen ska också visa vägar, utfarter och parkeringsplatser, placering av egen avloppsanläggning och vattenbrunn, eller anslutningspunkt till kommunens ledningsnät när sådant berörs.

Exempel på situationsplan

ExempelFörstora bilden

Processen

Nedan beskrivs processen för ett bygglov från idé till färdigställande. Processen för anmälan innehåller färre moment och går oftast snabbare. Observera att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga.

Illustration över processens stegFörstora bilden

Processen för ett bygglov.

1. Ansökan

Processen startar när du skickar in din ansökan tillsammans med ritningar och övriga handlingar. Från att din ansökan om bygglov eller anmälan är komplett har handläggaren 10 veckor på sig att lämna ett beslut.

2. Prövning

Byggnadsinspektören gör en prövning mot gällande detaljplan, krav på placering och utseende av byggnad och tomt.

3. Beslut om bygglov

Beslut tas av byggnadsinspektör. I större ärenden är det samhällsbyggnadsnämnden som tar besluten. De sammanträder 8-10 gånger per år.

4. Tekniskt samråd

I vissa ärenden krävs ett tekniskt samråd. Då går vi tillsammans igenom byggnadsarbetets planering, tekniska lösningar och behov av arbetsplatsbesök.

5. Startbesked

För startbesked krävs oftast fler handlingar än de som redan lämnats in till bygglovet. Dessa framgår av bygglovsbeslutet. När du fått startbesked måste du vänta tills 4 veckor efter bygglovet kungjorts i Post- och inrikestidningen (POIT). Sedan får du börja bygga!

Post- och inrikestidningen

6. Arbetsplatsbesök

Under arbetets gång gör byggnadsinspektören arbetsplatsbesök för att se att kontrollplanen följs. Kontrollansvarige och du själv ska närvara vid arbetsplatsbesök samt vid slutsamråd.

7. Slutsamråd

När bygget är klart hålls ett slutsamråd på plats. Då går vi tillsammans igenom alla handlingar och förutsättningar för att lämna slutbesked.

8. Slutbesked

När alla handlingar enligt kontrollplanen skickats in till samhällsbyggnadsnämnden utfärdar nämnden ett slutbesked. Nu får du flytta in!

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bygglovenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider

Måndag: 08.00-12.00 och 13.00-15.00
Tisdag: 13.00-16.00
Onsdag-fredag: 08.00-12.00

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare