Små avlopp

Om din fastighet inte kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp måste en så kallad enskild avloppsanläggning installeras. Det är viktigt att ha en väl fungerande avloppsanläggning som fångar upp föroreningarna.

Tillsyn av små avlopp

Under 2023 påbörjar miljöenheten ett arbete med tillsyn där alla små avloppsanläggningar kommer att kontrolleras. Detta beräknas pågå under flera år och ett område i taget kommer att kontrolleras. Om du vill läsa mer om tillsynen kan du gå in här:

Tillsyn av små avlopp

E-tjänst för ansökan/anmälan om enskilt avlopp

Nu kan du som vill göra en ansökan om att få lägga ett nytt enskilt avlopp eller vill anmäla en ändring göra det via e-tjänst.

Länk till e-tjänst för ansökan/anmälan om enskilt avlopp

Ansökan

För att få anlägga ett nytt enskilt avlopp med ansluten vattentoalett måste du ha ett tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. Invänta alltid beslut från nämnden innan arbetet påbörjas. Den som bygger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta samhällsbyggnadsnämndens tillståndsbeslut kan få betala en miljösanktionsavgift.

På vissa platser i kommunen krävs det tillstånd för att anlägga en avloppsanläggning som normalt endast är anmälningspliktig. Du ser vilka dessa platser är i de lokala föreskrifterna.

Köpings kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 1 MB.


Blankett för ansökan att inrättande av avloppsanläggning finns att hämta hos miljöenheten eller ladda ned. 

Anmälan

Om du installerar ett avlopp där du för ut bad, disk,- och tvättvatten, BDT-vatten, ska detta anmälas till kommunen. Anmälningsplikten gäller även ändring av en befintlig avloppsanläggning eller påkoppling av ytterligare enheter, som till exempel bad, disk, tvätt, WC. Att ansluta avloppsvatten från ytterligare en bostad till ett befintligt avlopp måste också anmälas till miljöenheten innan förändringen sker.

För att anmäla BDT-avlopp eller påkoppling av ytterligare enheter, använd blanketten nedan.

Blankett för anmälan Pdf, 392 kB.

Om du anlägger en anmälningspliktig avloppsanläggning eller gör en sådan ändring som är anmälningspliktig utan att anmäla det till miljöenheten kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Du kan behöva bygglov

Om du ska göra en ny installation eller väsentligt ändra din befintliga vatten- och avloppsinstallation i en befintlig byggnad behöver du lämna in en anmälan till bygglovsenheten. Innan du påbörjar arbetet behöver du invänta ett beslut om startbesked.
Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

  • Ny installation i en byggnad som inte haft vatten och avlopp innan
  • Installation som påverkar byggnadens bärande konstruktion

I länken nedan kan du läsa mer om när du behöver göra en bygganmälan.

www.koping.se/bygglov-VA

Slamtömning

Om du har frågor angående slamtömning kan du vända dig till VafabMiljö.

VafabMiljö

Slamtömning ska enligt avfallsföreskrifterna ske minst en gång per år. Om du äger en fastighet med låg belastning på avloppsanläggningen finns möjlighet att ansöka om förlängt hämtningsintervall/dispens för slamtömning.

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall Pdf, 153 kB.

Om du vill ansöka om uppehåll i slamtömningen så gör du din ansökan hos VafabMiljö.

Din ansökan kan du göra via länken nedan:

Fosforfilterbyte

VafabMiljö är ansvariga för att tömma filtermaterial i små avloppsanläggningar i Köpings kommun. Enligt gällande avfallsföreskrifter ska filtermaterialet tömmas enligt tillsynsanvarig nämnds tillstånd för enskilda avloppsanläggningar. I de fall som inget intervall angivits i beslut av tillsynsansvarig nämnd, gäller leverantörens anvisningar. Dock får intervallet aldrig överstiga 5 år.

För att ansöka om dispens behöver du skicka in en blankett, den hittar du här:

Ansökan om förlängt tömningsintervall av fosforfällor Pdf, 251 kB.

Vill du sprida materialet från din fosforfälla på din egen fastighet behöver du ansökan om dispens.

Ansökan om eget omhändertagande av fosforfälla Pdf, 168 kB.

För handläggning av din dispensansökan tar miljöenheten ut en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Information om fosforfilterbyte samt kontaktuppgifter finns på VafabMiljös hemsida:

Underhåll av avloppsanläggningen

Det är viktigt att du sköter om din avloppsanläggning för bästa möjliga reningseffekt och livslängd.

Mer information om hur du sköter om din avloppsanläggning Pdf, 669 kB.

Eget omhändertagande av urin och latrin

I vissa fall kan fastighetsägare ta hand om avfallet från hushållets avlopp på sin egen tomt. Det kan till exempel gälla avlägset belägna fastigheter dit slambilen har svårt eller långt att köra. För att få ta hand om urin eller latrin på tomten måste du först kontakta miljöenheten.

Hjälp med information och råd

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsyns- och tillståndsmyndighet enligt miljöbalken när det gäller enskilda avlopp. På miljöenheten hjälper vi dig gärna med information och råd när du ska göra en ny eller göra om din avloppsanläggning. Vi kommer även gärna ut och tittar på plats och lämnar vår syn på ditt förslag till lösning.

Entreprenörer

Miljöenheten har sammanställt en lista med entreprenörer som anlägger små avlopp i Köpings kommun. Detta är inte en komplett lista och miljöenheten har inte gjort någon bedömning kring etreprenörernas kunskap och erfarenhet. Listan är tänkt att vara till hjälp när du planerar att ansöka om tillstånd till en ny avloppsanläggning eller behöver hjälp med att åtgärda en bristfällig avloppsanläggning.

Lista med kontaktuppgifter till entreprenörer som anlägger små avlopp i Köpings kommun Pdf, 130 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

Petra Vanhala

MILJÖINSPEKTÖR

Therese Munthe

MILJÖINSPEKTÖR

Josefine Uhac

MILJÖINSPEKTÖR