Behandling av personuppgifter i Köpings kommun och dess bolag

Sedan den 25 maj 2018 gäller en gemensam dataskyddsförordning, även kallad GDPR, i hela EU. Förordningens syfte är att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/697) har också en kompletterande svensk lag, Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Syftet med lagarna är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Skyddet ska vara starkt hos oss

Köpings kommun ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Köpings kommun. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter. Köpings kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Läs kommunens policy Pdf, 68 kB.

Kameraövervakning

Vi bevakar lokaler och visa områden med hjälp av kameror - vilket innebär att du som besökare kan bli inspelad.

Läs mer om kamerabevakning

Begär utdrag ur våra register

Du kan begära ut utdrag ur kommunens register genom att fylla i och skicka in en blankett.

Ladda ner blankett "Begäran om registerutdrag" Pdf, 75 kB.

 

Frågor och svar om GDPR

Om personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person, lagtexten säger ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person”.

Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Personuppgiftsansvarig

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är den nämnd eller styrelse som hanterar personuppgifterna. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Nämnden eller styrelsen delegerar i sin tur oftast ansvaret till förvaltningen eller bolaget. Du kan alltså kontakta den verksamhet som har samlat in personuppgifterna om du har några frågor eller synpunkter.

Rättslig grund

Varför och på vilken grund samlar vi in personuppgifter?

Enligt lagen måste det finnas giltiga skäl för att en organisation ska få behandla personuppgifter. När vi som kommun samlar in och behandlar personuppgifter är det för att kunna utföra vårt uppdrag. Till exempel måste vi ha viss tillgång till personuppgifter för att kunna bedriva utbildning eller för att ge vård och stöd enligt gällande lagstiftning.

Köpings kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycken.

Behandling av personuppgifter

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är i princip all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Du kan läsa mer om exempel på hur vi behandlar personuppgifter under rubriken ”vilka personuppgifter samlar vi in?”.

Skydd för personuppgifter

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter inom Köpings kommun ska göras med respekt för den personliga integriteten och följa gällande lagstiftning. Utöver regler och riktlinjer ska vi se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik.

Offentlighetsprincipen gäller

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda personer eller företag. Innan vi får lämna ut uppgifter måste vi göra en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vad samlas in?

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Kommunen har olika ansvarsområden och åtaganden, och för att kunna utföra vårt uppdrag måste vi samla in personuppgifter. Det kan handla om namn, personnummer, adress, fakturainformation eller information om hälsa.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du skickar ett e-postmeddelande eller lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.

Information vi samlar in om dig

Vi har också tillgång till allmän information om våra invånare via ett register som är sammanställt av uppgifter i folkbokföringsregistret hos Skatteverket och i fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten.

Delning av uppgifter

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Leverantörer och personuppgiftsbiträden

Vi delar bara information med andra när det behövs för att uppfylla vårt uppdrag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra upphandlade leverantörer, till exempel leverantörer av skolans IT-plattformar eller vård och omsorgs journalsystem. Vi kan också dela uppgifter med andra så kallade personuppgiftsbiträden, exempelvis Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF.

När leverantörer eller andra personuppgiftsbiträden får ta del av personuppgifter upprättas ett avtal som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Andra myndigheter

Köpings kommun kan komma att lämna nödvändig information till andra myndigheter såsom SCB, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlas uppgifterna?

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla personuppgifter inom EU/EES och följer EU/EU-kommissionens rekommendationer om tillräcklig skyddsnivå.

Om vi måste överföra uppgifter till tredje land ska du få veta det.

Hur länge sparas uppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som de är nödvändiga för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och gällande lagstiftning, till exempel arkivlagen.

Dina rättigheter

Vad har du för rättigheter?

Kontakta personuppgiftsansvarig verksamhet

Du har rätt att vända dig till den verksamhet som har samlat in personuppgifterna för att

  • få tillgång till dina uppgifter
  • begära rättelse, radering och överföring av uppgifterna
  • begära begränsning av behandlingen
  • invända mot behandlingen

Återkalla samtycke

Om du har gett samtycke till behandling av personuppgifter kan det när som helst återkallas av dig.

Informeras om automatiserat beslutsfattande

Om automatiserat beslutsfattande förekommer ska du informeras om det och om rätten att göra invändningar.

Begära utdrag

Du kan begära ut utdrag ur kommunens register genom att fylla i och skicka in en blankett.

Ladda ner blankett "Begäran om registerutdrag" Pdf, 75 kB.

Bli raderad

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad.

Rätten att bli raderad kan vara aktuellt om:

  • behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • personuppgifterna har behandlats olagligt

Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar, eller då det finns ett lagstadgat krav på lagring (exempelvis bokföringsregler) eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas (till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder).

Om du vill bli raderad kan du skicka dina synpunkter till

kopings.kommun@koping.se

Om cookies mm

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker. På Köpings kommuns webbplats används cookies och användningen regleras i lagen om elektronisk kommunikation. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator eller andra mobila enheter som antingen lagras tillfälligt en förutbestämd tid eller raderas när du stänger din webbläsare.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna.

Blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du vårt Dataskyddsombud, du hittar kontaktuppgifter här på sidan.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Besök www.imy.se

Läs mer

På Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, kan du läsa mer om dataskydd och GDPR.

Gå till IMY:s webb

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Peter Sundström

DATASKYDDSOMBUD