Lotteritillstånd

Från 1 januari 2019 infördes en ny spelreglering, vilket bland annat innebär att licens inte krävs för vissa lotterier, så kallade kommunala lotterier. Dock krävs registrering hos kommunen för att få anordna lotteri.

Lotterier, licens och registrering

I Köpings kommun är det Kultur- och fritidsförvaltningen som handlägger registrering av lotterier.

Licens ansöker man om hos Spelinspektionen.

Besök Spelinspektionens webbsida för att ansöka om tillstånd

Mer information om när det räcker med registrering och när licens krävs:

 Spellagen (2018:1138)

Registrering för lotteri

En registrering gäller i max 5 år, och så länge inte den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier överstiger 33 1/3 prisbasbelopp (2019 = 1 549 845 kronor).

Värdet i vinsterna ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i varje enskilt lotteri.
Varje lotteri ska godkännas av en lotterikontrollant innan och redovisas efteråt.

Ansökan - så gör du

Ta beslut om lotteri
Föreningens styrelse behöver ta ett beslut om att ett lotteri ska anordnas. Lotteriet behöver anordnas inom Köpings kommun. Kopia på styrelseprotokollet ska bifogas ansökan.

Utse en lotteriansvarig
Föreningen ska utse en lotteriansvarig. Det ska framgå av styrelseprotokollet vem det är samt kontaktuppgifter.

Fyll i ansökningsblankett
Ansökningsblankett hittar du längst ner på denna sida.

Skicka in handlingar
Skicka in ansökningsblankett tillsammans med stadgar, verksamhetsberättesle och kopia på ovanstående styrelsemötesprotkoll till Utbildning,- kultur- och fritidsförvaltningen.

Vem kan ansöka om registrering?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som är öppna för allmänheten.

Föreningen/trossamfundet ska även uppfylla följande:

 • Föreningen ska enligt stadgarna arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller liknande)
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål. (insamling till välgörenhet, idrottsföreningar eller liknande)
 • Ingen nekas inträde i föreningen, vem som helst kan bli medlem.
 • Föreningen behöver lotteriintäkter till sin verksamhet.

Övriga krav:

 • Lotterier får endast tillhandahållas inom den/de kommuner där föreningen är verksam.
 • Lotteri får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats eller genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet hålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Lotterikontrollant

Kommunen utser en lotterikontrollant.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och även underteckna lotteriredovisningen.

Avgifter och redovisning

Registreringsavgift

Kommunen tar ut en registreringsavgift på 300 kr vid varje registrering.

Registreringsavgift betalas in på bankgiro: 991-1215
Märk med konto 31191-20021-2000 samt tillståndsnummer.
Tillståndsnummer hittar du på beslutet.

Kontrollantarvode

Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje enskilt lotteri på 3 procent av lotternas försäljningsvärde, oavsett sålda eller inte.
Till exempel: Vid ett lotteri med 1000 lotter á 5 kronor blir kontrollarvodet 150 kronor (oavsett hur många lotter man i slutändan säljer).

Kontrollantarvodet betalas in på bankgiro: 991-1215
Märk med konto 31191-20021-2001 samt tillståndsnummer.
Tillståndsnummer hittar du på beslutet.

Redovisning

Efter avslutat lotteri ska föreningen, tillsammans med kontrollanten, skicka in en lotteriredovisning till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Lotterier som varken behöver registrering eller tillstånd

En förening kan anordna spel utan att söka registrering i vissa fall. De spelen ska uppfylla vissa krav enligt 3 kap 5§ i

Spellagen (2018:1138)

Variant 1

 • Spelet anordnas av ideell förening eller registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri eller bingospel
 • Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp (ungefär 11 kronor)
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (ungefär 7750 kronor)

Variant 2

 • Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med:
 • En offentlig nöjestillställning
 • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • Vinsterna enbart består av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp (ungefär 11 kronor)
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp (ungefär 775 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagande (förhandsdraget)

Mer information

Ytterligare information om lotterier finns på

Spelinspektionens hemsida

Ansökan om lotteritillstånd

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen.

Redovisning lotteritillstånd

Information och vägledning

Frågor & svar

Vad är ett lotteri?

Med lotteri menas att en eller flera deltagare kan, med eller utan insats, få en vinst till ett högre värde än vad var och en av övriga deltagare kan få.


Till lotteri räknas:

 • Lottning, gissning eller vadhållning
 • Marknads- och tivolinöjen
 • Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel

Undantag är vadhållning i samband med hästtävling och idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.
Lotter och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll.

Vad är det för skillnad på registrering och licens?

Det som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.
Vid en registrering kan en förening anordna flera lotterier, men omsättningen får inte överstiga 1 549 845 kr. I sådant fall krävs licens, vilket man söker hos Spelinspektionen.

När behöver man registrering eller licens?

Nästan alltid, men undantag finns, se Spellagen (2018:1138)

Vilka kan få registrering eller licens?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppen för alla och i behov av inkomster från lotterier.

Spellagen (2018:1138)

Vilka handlingar behövs när man ansöker om registrering?

Tillsammans med ansökningsblankett ska även följande bifogas:

 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelse
 • Protokoll från styrelsemöte med beslut om att anordna lotteri

Vad händer med ansökan efter att den skickats in?

När ansökan inkommit handläggs det av Kultur- och Fritidsförvaltningen. Handläggningstiden är 14 dagar.
Beslut upprättas i fyra liktydiga exemplar. Två skickas till föreningen, ett till föreningen som sådan och ett till lotteriansvarige.
Beslut skickas även till lotterikontrollanten.
Ett exempelar sparas på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

FÖRENINGSKONSULENT

Kultur- och fritidsförvaltningen
Barnhemsgatan 2
731 85 Köping

Besökstid:
endast förbokade besök