Villkor för föreningar

På den här sidan kan du läsa om hur du registrerar en förening samt vilka föreningar som är berättigade till bidrag.

Bidragsberättigad förening

Det första steget för att kunna få föreningsstöd från Köpings kommun är att ansöka om att få bli godkänd som bidragsberättigad förening och registrera sig i kommunens föreningsregister.

Detta görs genom att föreningen registrerar uppgifter i kommunens föreningsregister och bekräftar ett antal villkor som kommunen ställer för att bli godkänd som bidragsberättigad förening.

Bidragsberättigade föreningar kan söka bidrag för sina verksamheter

När din förening uppfyller kraven för en bidragsberättigad förening och har varit registrerad och verksam i sex månader kan föreningen söka bidrag för sin verksamhet.

De flesta föreningar kan söka bidrag

Det finns två kategorier av föreningar som kan söka bidrag hos kommunen.

 1. Barn- och ungdomsföreningar
 2. Övriga föreningar som inte bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Beroende på vilken verksamhet föreningen utför kan den söka olika typer av bidrag. För att kunna ansöka om bidrag krävs att ni är registrerade och varit verksamma i sex månader.

Ansökningsformulären finns tillgängliga när ni är inloggade och föreningsuppdateringen är gjord. Många ansökningar kräver kompletterande dokument, du kan se detaljerad information under respektive bidrag. Ingen ansökan kommer att behandlas innan alla dokument är inskickade.

Så gör du när du registrerar din förening

En förening kan registrera sig när som helst under året. Du registrerar föreningen via den röda länken längre ner på sidan.

Uppgifter i föreningsregister och ett bekräftande av de villkor kommunen ställer för bidragsberättigad förening får inte vara äldre än ett år när föreningen söker bidrag.

Vissa undantag från följande villkor kan göras för nystartad förening.

Kan min förening registreras?

Gå igenom punkterna för att kolla om du kan registrera din förening

 • Föreningen har sin hemvist (säte) och/eller huvudsakliga verksamhet i Köpings kommun.
 • Har haft ett (konstituerande) möte där stadgar antagits och har en av medlemmarna vald fungerande styrelse och revisorer. (Ordförande, kassör och kontaktperson är obligatoriska uppgifter som ska redovisas i samband med registrering och uppdatering)
 • Ha ett eget organisationsnummer från Skatteverket och ett plusgiro-, bankgiro- eller bankkonto registrerat i föreningens namn.
 • Tar ut en skälig medlemsavgift.
 • Dialog mellan kommun och förening utgår från bådas förutsättningar och intressen och tillvaratar bådas perspektiv.
 • Föreningens verksamhet sker i enlighet med Sveriges konstitution, främjar målen i Agenda 2030 och Köpings kommuns utvecklingsmål.
 • En alkohol-, drog- och dopingfri verksamhet.
 • Dess verksamhet utifrån demokratiska principer och arbetsformer och motarbetar inte det demokratiska styrelseskicket.
 • Samverkan med kommunen sker inom ramen för kommunallagen och gällande lagstiftning.

Föreningen värnar om/arbetar för att föreningen...

 • Har minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i verksamheten.
 • Årligen genomför årsmöte där val av styrelse, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse samt fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan behandlats och godkänts av medlemmarna.
 • Ha mer än 50 procent av sina medlemmar boende i Köpings kommun.
Checklista

Kolla så att följande finns med!

 • Namn på föreningen
 • Namn på ordförande, kassör och kontaktperson i föreningen
 • Organisationsnummer
 • Bankkonto, bankgiro- eller plusgirokonto som är kopplat till föreningens organisationsnummer
 • E-postadress till föreningen
 • Adress till föreningen
 • Följande underlag ska finnas hos kommunen:
  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Verksamhetsplan
  • Balans och resultaträkning
  • Revisionsberättelse

Föreningen ska vara ideell och allmännyttig enligt Skatteverkets definition

 • Ändamålskravet: föreningens syfte ska vara till nytta för allmänheten.
 • Verksamhetskravet: föreningens verksamhet ska till minst 90 procent tillgodose allmännyttiga ändamål.
 • Öppenhetskravet: föreningen ska vara öppen för alla som delar föreningens målsättning och vill följa dess stadgar, även om det kan finnas naturliga godtagbara begränsningar.
 • Fullföljdhetskravet: minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till den allmännyttiga verksamheten.

Är det något mer föreningen måste göra?

 • Direkt efter årsmötet måste er förening skicka in en uppdatering av kontaktuppgifter.
 • Det är viktigt för oss att ha rätt information om föreningens ordförande, sekreterare, kassör och kontaktperson.

Välj knappen "Registrering" till vänster i övre i menyraden när du registrerar din förening via länken nedan.

Övergripande bestämmelser

Bidrag fördelas utifrån fastställda bidragsbestämmelser och årlig budgetram. Bidragen är inte permanenta. Grundprincipen är att alla bidrag måste sökas årligen. Bidraget ska ses som en hjälp till självhjälp.

I de fall det finns olika mening om en verksamhet är berättigad till bidrag eller inte avgör kultur- och fritidsnämnden självständigt vilka verksamheter som kvalificerar sig för bidrag enligt dessa bestämmelser.

Följande organisationer kan inte få bidrag
 • Skol- och/eller föräldraföreningar
 • Branschföreningar
 • Vägföreningar/-samfälligheter, villa-/bostadsrättsföreningar, hamnföreningar
 • Arbetstagarorganisationer/personalföreningar
 • Politiska partier (undantaget politiska ungdomsorganisationer som anordnar öppna aktiviteter för barn och ungdom, t ex idrottsturneringar, kulturella evenemang utan politiska inslag)
 • Ekonomiska föreningar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bokning och föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen
Badvägen 4
731 52 Köping

Besökstid:
Endast förbokade besök! Välkommen att ringa eller e-posta för att boka din tid.