Planbesked

Om du planerar för en åtgärd som kräver att en ny detaljplan upprättas, en detaljplan ändras eller upphävs kan du ansöka om planbesked. I planbeskedet tar kommunen ställning till om arbete med att ta fram en ny detaljplan ska påbörjas eller inte.

Ansök om planbesked

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. Det kan exempelvis handla om åtgärder som att möjliggöra ny bebyggelse utanför planlagt området eller när användningen av ett område ska ändras och inte längre stämmer överens med den befintliga detaljplanen. Planbesked innebär en lämplighetsprövning och att kommunen tar ställning till om arbete med att ta fram en detaljplan ska påbörjas eller inte.

Ansök

Ansökan om planbesked ska vara skriftlig och beskriva syftet med planläggningen och en karta som visar området och fastigheterna som berörs. Om ansökan avser ett område med flera fastigheter eller ingår i en förening ska det framgå av underskrifter eller exempelvis årsmötesbeslut att majoriteten är med i ansökan om planbesked.

Blankett för ansökan om planbesked Pdf, 272 kB.

Besked

Kommunen ska lämna besked inom fyra månader från den dag ansökan är komplett. Beskedet är inte bindande och kan därför inte överklagas. Avgift för planbesked tas ut enligt kommunens fastställda taxa oavsett om beslutet är positivt eller negativt.

Hur lång tid tar det?

Beroende på omfattningen av detaljplanen och tillhörande utredningar kan det ta allt från ett år till flertalet år att göra en detaljplan. Du kan läsa mer om processen för att ta fram en detaljplan på länken nedan.

Vad kostar det?

Planbesked

Avgift för planbesked tas ut enligt kommunens fastställda taxa oavsett om beslutet är positivt eller negativt. Planbesked kostar mellan 11 460 kr till 22 920 kr.

Planavtal

Innan kommunen påbörjar planarbetet skriver vi ett planavtal mellan parterna. Planavtalet fastställer fördelning av ansvar för arbete och kostnader vid upprättande av den nya detaljplanen. Varje detaljplan har en grundkostnad på cirka 100 000 kr, beroende på vad planen ska pröva så kan kostnaden bli högre.

Utredningar

Det tillkommer ofta utredningar till detaljplanen. Dessa bekostar sökanden i de flesta fall. Utredningarna kan exempelvis behövas för att säkerställa att riktlinjerna för bullernivåer uppnås.

Exploateringsavtal

Ibland kan det behöva göras åtgärder på allmän plats när detaljplanen ska genomföras, eller överlåtas mark mellan kommunen och en privat fastighetsägare. Fördelningen av kostnader för genomförandet mellan kommunen och byggherren/fastighetsägaren regleras i ett exploateringsavtal.

Riktlinjer för exploateringsavtal i Köpings kommun Pdf, 441 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare