Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 16 maj. Det är viktigt att vi värnar om de som tillhör riskgrupper och följer de nationella råd som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Elevhälsa

Elevhälsa är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som inriktar sitt arbete på att ge stöd och främja elevers utveckling. Särskilt fokus finns på de elever som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att lyckas i sitt lärande. Det särskilda stödet kan vara pedagogiskt, medicinskt eller socialt.

På Nyckelbergsskolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som träffas en gång i veckan. Vid elevhälsoteamets möten behandlas nya elevärenden som kommit från klasslärare, fritidspersonal eller föräldrar.

Där sker även en uppföljning av ärenden som behandlats tidigare. Ibland fattas beslut om att kalla föräldrar till ett möte, en elevkonferens (EK), för att tillsammans diskutera och besluta om lämpliga åtgärder.

Medlemmar i teamet är rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger och beteendevetare. Vid behov även skolläkare och skolpsykolog.

Skolsköterska

Anneli Johnson

Anneli Johnsson

Skolsköterskan Anneli Johnsson finns på plats på skolan måndag-torsdag.

 • arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande
 • verkar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i skolan
 • deltar även i elevhälsoteamets elevvårdsarbete.

Anneli Johnsson
anneli.johnsson@koping.se0221-252 15

Skolläkare

Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan.

Carina Sjögren

Carina Sjögren

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar med den psykosociala miljön inom skolan till exempel genom:

 • att ha enskilda, stödjande samtal med elever
 • att arbeta i grupper med grupprocesser
 • gemensamma samtal med elev och förälder eller elev och lärare
 • råd och stöd till föräldrar samt informera om kommunens olika hjälpinsatser
 • konsultation till lärare och annan personal
 • är ofta samarbetslänken mellan skolan och socialtjänsten, BUP med flera
 • deltar i elevvårdsteamet och i skolans krisgrupp
 • kan delta i elevvårdskonferenser och övriga konferenser som sakkunnig i sociala frågor.

Skolkuratorn har tystnadsplikt enligt 7 kap 9 § 1 st SekrL samt anmälningsplikt jml 14 kap 1§ Socialtjänstlagen.

Carina Sjögren
carina.sjogren@koping.se0221-252 18

Specialpedagog

Ingela Sjögren

Ingela Sjögren

Cecilia Arbin

Cecilia Arbin

Specialpedagogerna arbetar för elever som är i behov av särskilt stöd genom att:

 • samverka med och ge stöd till pedagoger och föräldrar i pedagogiska frågor. Det kan handla om att förebygga, kompensera eller alternativa arbetsmaterial och verktyg
 • delta i skolans elevhälsoteam
 • delta i elevvårdskonferenser och följa upp åtgärder som beslutats
 • vara delaktig vid överlämningar och övergångar inom den egna skolan och vidare till andra skolor
 • delta i olika former av utredningar med elever
 • vid behov göra pedagogiska utredningar
 • ansvara för genomförande av avstämningar och screeningar som är gemensamma för Köpings skolor (år F-6)
 • ha enskild undervisning med elever
 • samverka med övriga specialpedagoger i kommunen
 • vara delaktig i pedagogiskt utvecklingsarbete på skolan och i kommunen

F-år 3
Ingela Sjögren
ingela.sjogren@koping.se0221-251 54

År 4-6
Cecilia Arbin
cecilia.arbin@koping.se0221-258 20

Mayleane Haffner

Mayleane Haffner

Beteendevetare

Jobbar förebyggande för en trygg skola. Arbetet görs i olika klasser, med mindre grupper och när mer konkreta insatser behövs även med enskilda elever.

 • jobbar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt där elevens resurser tas tillvara. På så sätt stärks elevens tilltro till den egna förmågan och utveckling sker utifrån dennes styrkor
 • ingår i trygghetsteamet där man jobbar med eventuella kränkningsärenden. Här finns en tydlig struktur och en handlingsplan

Mayleane Haffner
mayleane.haffner@koping.se073-662 32 28

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: