Kristinelunds sportfält

Hur kan Kristinelunds sportfält utvecklas för att bli en mer inbjudande, trygg och jämställd mötesplats? Det fick Köpings invånare svara på i en medborgardialog 2018. Resultatet ledde till en långsiktig vision för Kristinelunds sportfält.

Idébild för parkområdet.

Idébild för parkområdet.

Från sportfält till lummig park med aktivitet och rekreation

Kristinelunds sportfält har varit en sportplats för föreningslivet sedan 70-talet. Här finns fotbollsplaner, ishall, bandybana, tennisbanor och stora grönytor. Flera av anläggningarna är i behov av upprustning och i samband med planering för det har vi tagit fram en målbild för sportfältets framtid - en lummig park för aktivitet och rekreation!

Så lyder målbilden för Kristinelunds sportfält

Kristinelunds sportfält ska bli en öppen och jämställd mötesplats för rörelseglädje och möten. En park där du oavsett intresse och ålder kan hitta din form av rekreation och aktivitet. En plats där vi möts över generationsgränserna och upplever kultur eller idrott. En plats för just dig!

Så här ska sportfältet utvecklas

Vi har tagit fram en långsiktig vision som kan planeras och genomföras etappvis. De huvudsakliga idéer som visionen bygger på är:

 • Aktiviteter för en bredare målgrupp
 • Fler aktiviteter för tjejer
 • Besökare i alla åldrar
 • Tydligare och trevligare entréer
 • Så få stängsel som möjligt
 • Ökad upplevd trygghet
 • Bättre tillgänglighet inom området
 • Plats för kultur
 • Plats för idrott och spontan rörelse
 • Ytor för rekreation och möten
 • Sammanlänkande och integrerande
 • Aktiviteter året runt
 • Estetiskt tilltalande miljö
 • Delaktighet i utformningen
Ungefärlig illustration av parkområdet, inklusive planer och hallar.Förstora bilden

Ungefärlig illustration av parkområdet, inklusive planer och hallar.

Bild över Kristinelunds sportfält.

Utveckling i fem etapper

Visionen för sportfältets förändring är långsiktig och innebär stora investeringar. Därför delas genomförandet upp i etapper, där de första etapperna innefattar sådant som kan göras relativt snabbt, utan större planering och ekonomiska insatser. I grova drag kan genomförandet delas upp i fem etapper.

Etapp 1-5

Steg 1

I ett första steg öppnas området upp genom att stängsel tas bort, röjning och utglesning av vegetation genomförs och kommunikationsstråken anläggs. Dessa åtgärder är viktiga för att öka tillgängligheten i och till parken. Steg 1 påbörjades 2021.

Steg 2

Efter första säsongens erfarenheter kommer vi under steg 2 att tydliggöra idrottsytorna med avgränsningar, bollnät, skyltning i samarbete med föreningarna som är aktiva där. Vi kommer även att genomföra flera enklare åtgärder i rekreationsdelen av parken. Tillexempel grillplatser, bänkar, planteringar och belysta gång- och cykelvägar.

Steg 3

I ett tredje steg byggs delar av aktivitetsnavet ut med exempelvis låghöjdsbana, lekplats, spårcentral, bouldering (klättring) med flera aktiviteter.

Steg 4

Steg fyra omfattar de största investeringarna i form av ny eller ombyggd ishall, nya omklädningsrum och entrégränder.

Steg 5

Som ett sista steg genomförs fortsatta investeringar i aktivitetsnavet och resten av parken.

Det här har vi gjort hittills

Under 2021 har vi påbörjat steg 1 och öppnat ytorna. Vi tog ner stängsel, träd och buskage. Under 2022 har steg 2 inletts och nya stängsel uppförts kring fotobollsplaner efter dialog med föreningar som tränar på området.

Planering av belysning, nya gång- och cykelvägar, planeringar och växtlighet av grönytor i parken pågår.

Rapporten i sin helhet

Ta del av hela rapporten för Kristinelunds sportfälts framtida planering och utveckling här.

Kristinelunds sporfält - förslag till utformning Pdf, 19 MB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kultur- och fritids­förvaltningen

Barnhemsgatan 2, Köping

Postadress
Köpings kommun, Kultur & Folkhälsa
731 85 Köping

Kansliets öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00