Kristinelunds sportfält

Hur kan Kristinelunds sportfält utvecklas för att bli en mer inbjudande, trygg och jämställd mötesplats? Det fick Köpings invånare svara på i en medborgardialog 2018. Resultatet ledde till en långsiktig vision för Kristinelunds sportfält.

Idébild för parkområdet.

Idébild för parkområdet.

Från sportfält till lummig park med aktivitet och rekreation

Kristinelunds sportfält har varit en sportplats för föreningslivet sedan 70-talet. Här finns fotbollsplaner, ishall, bandybana, tennisbanor och stora grönytor. Flera av anläggningarna är i behov av upprustning och i samband med planering för det har vi tagit fram en målbild för sportfältets framtid - en lummig park för aktivitet och rekreation!

Så lyder målbilden för Kristinelunds sportfält

Kristinelunds sportfält ska bli en öppen och jämställd mötesplats för rörelseglädje och möten. En folkhälsopark där du oavsett intresse och ålder kan hitta din form av rekreation och aktivitet. En plats där vi möts över generationsgränserna och upplever kultur eller idrott. En plats för just dig!

Så här ska sportfältet utvecklas

Vi har tagit fram en långsiktig vision som kan planeras och genomföras etappvis. De huvudsakliga idéer som visionen bygger på är:

 • Aktiviteter för en bredare målgrupp
 • Fler aktiviteter för tjejer
 • Besökare i alla åldrar
 • Tydligare och trevligare entréer
 • Så få stängsel som möjligt
 • Ökad upplevd trygghet
 • Bättre tillgänglighet inom området
 • Plats för kultur
 • Plats för idrott och spontan rörelse
 • Ytor för rekreation och möten
 • Sammanlänkande och integrerande
 • Aktiviteter året runt
 • Estetiskt tilltalande miljö
 • Delaktighet i utformningen

Bild över Kristinelunds sportfält.

Utveckling i fem etapper

Visionen för sportfältets förändring är långsiktig och innebär stora investeringar. Därför delas genomförandet upp i etapper, där de första etapperna innefattar sådant som kan göras relativt snabbt, utan större planering och ekonomiska insatser. I grova drag kan genomförandet delas upp i följande steg:

Steg 1
I ett första steg öppnas området upp genom att stängsel tas bort, röjning och utglesning av vegetation genomförs och kommunikationsstråken anläggs. Dessa åtgärder är viktiga för att öka tillgängligheten i och till parken. Steg 1 påbörjades 2021.

Steg 2
Efter första säsongens erfarenheter kommer vi under steg 2 att tydliggöra idrottsytorna med avgränsningar, bollnät, skyltning i samarbete med föreningarna som är aktiva där. Vi kommer även att genomföra flera enklare åtgärder i rekreationsdelen av parken. Tillexempel grillplatser, bänkar, planteringar och belysta gång- och cykelvägar.

Steg 3
I ett tredje steg byggs delar av aktivitetsnavet ut med exempelvis låghöjdsbana, lekplats, spårcentral, bouldering (klättring) med flera aktiviteter.

Steg 4
Steg fyra omfattar de största investeringarna i form av ny eller ombyggd ishall, nya omklädningsrum och entrégränder.

Steg 5
Som ett sista steg genomförs fortsatta investeringar i aktivitetsnavet och resten av folkhälsoparken.

Det här har vi gjort hittills

Under 2021 har vi påbörjat steg 1 och öppnat ytorna. Vi tog ner stängsel, träd och buskage. Under 2022 har steg 2 inletts och nya stängsel uppförts kring fotobollsplaner, efter dialog med föreningar som tränar på området.

Planering av belysning, nya gång- och cykelvägar, planeringar och växtlighet av grönytor i parken pågår.

Medborgardialog ligger till grund

Utformningen av den framtida utvecklingen av Kristinelunds sportfält baseras på resultatet från enkäten som allmänheten i Köpings kommun fick besvara under hösten 2018. I enkäten fick allmänheten tycka till och komma med förslag på hur området skulle kunna utvecklas för att bli en mer inbjudande, trygg och jämställd mötesplats där alla kan känna sig välkomna och hitta sin form av aktivitet.

Belysning och välskött växtlighet - viktiga faktorer för trygghet

Behovet av belysning och välskött växtlighet lyfts fram som särskilt viktiga faktorer i enkätsvaren för att skapa en trygg, inbjudande och mer tilltalande utemiljö. Belysning önskas särskilt under kvällstid och den befintliga växtligheten anses vara i behov av bättre gallring och skötsel.

Spontana aktivitetsytor för rörelse och rekreation efterfrågas

För att nå en bredare målgrupp önskar fler Köpingsbor möjligheter till spontana aktivitetsytor, så som motionsslinga, utegym och hinderbana samt någon form av utescen som kan nyttjas för tillexempel aerobics, yoga, dans och andra kulturella aktiviteter. Något som också efterfrågas är sociala och trygga ytor för rekreation där man kan mötas för att umgås.

Resultat av enkätfråga: Hur bör sportfältet utvecklas för att nå en bredare målgrupp?

Beslut i kommunfullmäktige

År 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag att "med helhetssyn utreda behov och möjligheter för utveckling av Kristinelunds sportfält".

Den 21 december 2020 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslag till utformning av Kristinelunds sportfält för att användas som inriktning för framtida planering och utveckling av sportfältet.

Rapporten i sin helhet

Ta del av hela rapporten för Kristinelunds sportfälts framtida planering och utveckling här.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kultur- och fritids­förvaltningen

Barnhemsgatan 2, Köping

Postadress
Köpings kommun, Kultur & Folkhälsa
731 85 Köping

Kansliets öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00