Skolkurator

Ordmoln - elevhälsa

Elevhälsa är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som inriktar sitt arbete på att ge stöd och främja elevers utveckling. Särskilt fokus finns på de elever som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att lyckas i sitt lärande. Det särskilda stödet kan vara pedagogiskt, medicinskt eller socialt.

Skolkurator

Skolkurator Robin Bertilsson finns på Elundskolan varje måndag och onsdag.

Skolkuratorn arbetar med den psykosociala miljön inom skolan till exempel genom:

  • att ha enskilda, stödjande samtal med elever
  • att arbeta i grupper med grupprocesser
  • gemensamma samtal med elev och förälder eller elev och lärare
  • råd och stöd till föräldrar samt informera om kommunens olika hjälpinsatser
  • konsultation till lärare och annan personal
  • är ofta samarbetslänken mellan skolan och socialtjänsten, BUP med flera
  • deltar i elevhälsoteamet och i skolans krisgrupp
  • kan delta i elevhälsokonferenser och övriga konferenser som sakkunnig i sociala frågor.

Skolkuratorn har tystnadsplikt enligt 7 kap 9 § 1 st SekrL samt anmälningsplikt jml 14 kap 1§ Socialtjänstlagen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Robin Bertilsson

KURATOR