Tillsyn

Tillsyn är en efterhandsgranskning av samhällets bebyggelse som syftar till att överträdelser ska upptäckas och i vissa fall också rättas till. Det kan handla om olovliga byggnationer, bristande tillgänglighet på allmänna platser eller ovårdade tomter och byggnadsverk.

Ansvar

Den som bygger nytt, bygger om, ändrar eller river måste se till att förhålla sig till de lagar och regler som finns. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av plan- och bygglagen och därtill hörande föreskrifter. Bygglovenheten genomför tillsynen på uppdrag av nämnden.

Fastighetsägarens ansvar

En fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för fastigheten och de ändringar som sker på fastigheten. I de fall en fastighetsägare bryter mot bestämmelser eller brister i sina skyldigheter på något annat sätt så kan samhällsbyggnadsnämnden ingripa med tillsyn.

Verksamhetsutövarens ansvar

Om en verksamhetsutövare bryter mot bestämmelser eller brister i sina skyldigheter kan samhällsbyggnadsnämnden ingripa med tillsyn.

Byggherrens ansvar

Vid byggnads- och rivningsåtgärder ansvarar den som låter utföra arbetet, byggherren, för att lag, föreskrifter och beslut följs. Detta gäller oavsett om en åtgärd kräver lov eller anmälan. Det gäller även om åtgärden är undantagen från både krav på lov eller anmälan.

Under byggprocessen kan samhällsbyggnadsnämnden utöva tillsyn över att byggherren tar sitt ansvar. Till exempel om byggnadsarbetet påbörjar utan startbesked eller om åtgärden avviker från det givna bygglovet.

Områden för tillsyn

Olovliga byggnationer, markarbeten, rivningar med mera

När en åtgärd som kräver bygglov, startbesked, slutbesked, rivningslov eller marklov har genomförts utan erforderligt tillstånd så ska Samhällsbyggnadsnämnden ingripa så snart som möjligt. Ingripandet ska ske genom att den som genomfört den otillåtna gärningen undanröjer den eller ges tillstånd i efterhand. I samband med frågan om ingripande ska nämnden också ta ställning till frågan om byggsanktionsavgift.

Ovårdade tomter och byggnader

Tomter ska hållas i vårdat skick så att risken för olyckor begränsas och olägenheter för omgivningen inte uppstår. Kravet på vårdat skick gäller för båda bebyggda och obebyggda tomter. Växtlighet regleras sällan i plan- och bygglagen utan i andra lagstiftningar. Samhällsbyggnadsnämnden kan endast ingripa mot växtlighet som utgör en trafikfara eller en väsentlig olägenhet.

Ett byggnadsverk (byggnad eller annan anläggning) ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att hålla sin fastighet i vårdat skick.

Väsentligt ändrad användning

Det krävs bygglov för att helt eller delvis ta i anspråk eller inreda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål. I första hand är det byggnadens senaste faktiska användning, pågående användning eller den senast kända användning som är avgörande för om bygglov behövs. I andra hand är det den användning som byggnaden senast har fått bygglov för som avgör.

Exempel på en lovpliktig åtgärd kan vara att en restaurang inretts i en tidigare kontorslokal eller att ett bostadshus omvandlats till hotell.

Inredande av ytterligare bostad

Det krävs bygglov för att inreda ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, industri eller hantverk. Exempel på vanliga tillsynsärenden är då en stor bostad delas upp i flera mindre, enskilda bostäder.

Tillsyn av tillgängligheten på allmänna platser och i publika lokaler

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. På allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde ska hinder som är enkla att avhjälpa med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna på platsen, avhjälpas.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Ägaren till en hiss, rulltrappa eller andra motordrivna anordningar som exempelvis portar ska se till så att anordningen drivs, sköts och underhålls på ett sätt som gör den säker att använda. I ansvaret ingår att låta genomföra regelbundna kontroller av anordningen.

Obligatorisk ventilationskontroll

Syftet med obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Den som äger en byggnad ansvarar för att obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utförs regelbundet i enlighet med gällande bestämmelser. Byggnadens ägare ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs för att ventilationssystemet fungerar, underhålls och att åtgärda fel och brister som upptäcks vid en besiktning.

Individuell mätning och debitering, IMD

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå i flerbostadshus.

Syftet är att skapa en medvetenhet om energianvändningen genom sänkt innetemperatur och minskad användning av tappvarmvatten.

Den som äger ett flerbostadshus ansvarar för att installera mätare för att värme och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå. Kravet gäller de byggnader som har sämst energiprestanda där primärenergitalet överstiger 200 kWh/m2.

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av installation av system för individuell mätning och debitering, IMD.

Övrigt

För åtgärder som inte kräver lov kan det ändå behövas en anmälan. Tillsyn bedrivs när en sådan anmälan inte prövats eller att de tekniska egenskapskraven inte följts, så som till exempel tillgänglighets- eller brandskyddskrav.

En vanligt förekommande tillsynsanmälan handlar om att man gjort åtgärder som försämrat tillgängligheten, till exempel byte av portar eller ombyggnation av badrum.

Ett annat exempel är ingrepp som gjorts i ett byggnadsverks bärande konstruktion eller installation och ändring av en hiss. Åtgärder som inte kräver lov ska följa detaljplan vilket innebär att tillsyn kan bedrivas mot lovbefriade åtgärder såsom pergolas, altandäck och liknande byggnadsverk som uppförs i strid mot detaljplan.

Påföljder

Samhällsbyggnadsnämnden ska pröva förutsättningar för och behovet av att ingripa. Detta ska ske så fort det finns anledning att anta att en överträdelse har skett. När en fastighetsägare eller verksamhetsutövare väljer att inte åtgärda eller frivilligt rätta till en överträdelse kan samhällsbyggnadsnämnden använda olika verktyg för att uppnå att lag och föreskrifter följs samt att överträdelser beivras.

Förbud

Samhällsbyggnadsnämnden kan, under vissa förutsättningar, besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning, om det har skett en överträdelse av bestämmelser eller beslut som omfattas av nämndens tillsyn. De olika förbuden kan förenas med vite.

Förelägganden

Genom olika typer av förelägganden kan samhällsbyggnadsnämnden tvinga fram olika åtgärder.

 • Med ett lovföreläggande kan nämnden få en enskild att söka lov i efterhand för en redan genomförd åtgärd.
 • Med ett åtgärdsföreläggande kan nämnden besluta att en ansvarig ska vidta en specifik åtgärd, som denne enligt lag är skyldig att genomföra. Till exempel åtgärda brister i tillgänglighet eller åtgärda brister i ventilationen.
 • Med ett rättelseföreläggande kan nämnden förmå en ägare att rätta till eller ta bort något denne uppfört eller genomfört utan erforderligt tillstånd.

Byggsanktionsavgift

Vid överträdelser av kraven på bygglov, startbesked eller slutbesked så ska en byggsanktionsavgift tas ut. Exakt vilka överträdelser som medför att en byggsanktionsavgift ska tas ut anges i plan- och byggförordningen, där anges även hur avgifterna ska beräknas. Exempel på överträdelser som kan medföra byggsanktionsavgift är:

 • Nybyggnation utan bygglov/anmälan.
 • Fasadändring utan bygglov.
 • Att ta något i bruk utan slutbesked, till exempel flytta in i ett nytt bostadshus.
 • Installera eller ändra en kamin/eldstad utan att anmäla åtgärden.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgifter. En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om avgiftsskyldige inte fått möjlighet att yttra sig i frågan om avgiften inom fem år från och med det att överträdelsen begåtts. En byggsanktionsavgift ska inte heller tas ut om den avgiftsskyldige vidtar rättelse innan frågan om sanktionsavgift har behandlats vid ett nämndssammanträde.

Så gör du en tillsynsanmälan

För att uppmärksamma Samhällsbyggnadsförvaltningen på en misstänkt överträdelse av plan och bygglagen så kan du ringa till 0221-253 47 eller mejla tillbygglov@koping.se

Det finns inga formella krav på hur en tillsynsanmälan ska utformas. Vi behöver information om vilken åtgärd du vill anmäla samt var åtgärden utförs eller är utförd. För att tillsynsanmälan ska upprättas så snabbt och korrekt som möjligt är det bra om vi får ett tydligt underlag från början.

Din anmälan bör innehålla

 • fastighetsbeteckning eller gatuadress för den fastighet som anmälan avser
 • beskrivning av vad anmälan avser
 • om du vet när åtgärden utfördes, om den pågår eller är avslutad
 • om du anser att det finns fara för säkerhet och hälsa.

Din anmälan kan också innehålla

 • övrig information som kan vara viktig för oss att känna till
 • fotografier, ritningar eller annat underlag som styrker din tillsynsanmälan och ger oss en uppfattning om omfattningen av åtgärden
 • dina kontaktuppgifter.
Dina uppgifter blir offentlig handling

Tänk på att alla uppgifter och handlingar du lämnar till förvaltningen blir offentliga. Det betyder att alla har möjlighet att begära ut handlingarna för att ta del av dem. Vill du vara helt anonym är det viktigt att du inte lämnar några uppgifter som kan spåras till dig. Har du råkat lämna en uppgift så kan den inte tas bort i efterhand. Det säkraste sättet att förbli anonym vid upprättandet av en tillsynsanmälan är att skicka ett brev till förvaltningens postadress eller att ringa till förvaltningen med dolt nummer. Observera att om du väljer att vara anonym så kan vi inte återkoppla till dig, utan du ansvarar själv för att följa ärendets handläggning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bygglovenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Telefontider

Måndag: 08.00-12.00 och 13.00-15.00
Tisdag: 13.00-16.00
Onsdag-fredag: 08.00-12.00

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare