Specialpedagog, TAKK-utbildare och logoped

Specialpedagogens huvudsakliga uppgift

  • arbeta för de elever som är i behov av särskilt stöd.
  • ha ett nära samarbete med skolans ledning och har därmed god möjlighet att påverka resursfördelningen på skolan.
  • ta emot anmälningar om elevärenden från skolpersonal och föräldrar, informerar elevhälsoteamet om nya elevärenden, deltar i utredningsarbete och elevhälsokonferenser och följer upp åtgärder som beslutats.
  • vara ett stöd för skolans personal och föräldrar i pedagogiska frågor. Det kan handla om att förebygga, kompensera eller om alternativa arbetsmaterial.
  • ha enskild undervisning med elever i läsinlärning och avkodningsmetoder (Rydaholmsmetoden).
  • vid behov göra pedagogiska utredningar och
    ansvarar för att kommunens obligatoriska diagnoser genomförs.

TAKK- utbildarens huvudsakliga uppgift

  • kunskap och kontaktperson om hörselnedsätttning
  • hörseltekniska hjälpmedel
  • visuellt stöd; teckenspråk, tecken som alternativ kommunikation, ritprat, bildstödSidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ann Louise Björling

TAKK-UTBILDARE

Ingrid Brandqvist

LOGOPED