Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Ansök om bygglov

Här finns information och råd till dig som planerar att bygga i Köpings kommun. Du hittar svar på flera vanliga frågor och exempel på hur ritningar ska se ut. Det finns även en beskrivning av processen för bygglov och anmälan.

När behövs bygglov?

Det krävs bygglov för nästan alla byggprojekt, till exempel ny-, till-och ombyggnader, ändrad användning samt skyltar. Om projektet enbart innebär invändiga förändringar krävs det istället en anmälan. Invändiga förändringar kan till exempel vara ändring av bärande konstruktion, installation eller ändring av eldstäder, rökrör, ventilation, vatten och avlopp.

Läs mer om när bygglov krävs på flikarna nedan.

Vad gäller på min tomt?

En detaljplan gäller för ett specifikt område och talar om vad och var du får bygga på din tomt. Det kan till exempel finnas bestämmelser för hur nära tomtgräns du får bygga, hur hög byggnaden får vara och hur stor yta av tomten som får bebyggas. Gällande detaljplaner i Köpings kommun

Bygga nytt på landet

Vill du bygga nytt på landet så behöver du söka ett förhandsbesked om platsens lämplighet för byggnation. Om projektet är beläget inom 100 meter från sjö eller vattendrag, eller inom 300 meter invid Mälaren, behöver du även en strandskyddsdispens. Vi tar ut en avgift för handläggningen av förhandsbesked och strandskyddsdispens oavsett vilket beslut som tas.

Förhandsbesked - Instruktion för ansökan Pdf, 43 kB.

Förhandsbesked - Ansökningsblankett Pdf, 116 kB.

Strandskyddsdispens - Länk till sida

Attefallshus och friggebodar

Att bygga attefallshus kräver inget bygglov, men du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan byggandet får påbörjas. För en friggebod behöver du varken bygglov eller anmälan, men det finns andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda. Läs mer om kraven på boverket.se eller hör av dig till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. En anmälan gör du på blanketten som finns under rubriken Att ansöka.

Bygglovbefriade åtgärder hos Boverket

Att riva

Ska du riva en byggnad krävs ett rivningslov eller en rivningsanmälan. Större förändringar av markens höjdläge, till exempel genom schaktning eller fyllning, kräver marklov.

Ansökningsblankett Pdf, 116 kB.

Installera eldstad

Om du vill installera en braskamin, eldstad, kakelugn eller öppen spis ska du alltid göra en anmälan. Nedan finns instruktioner för hur anmälan går till.

Instruktion för ansökan - Installation av eldstad Pdf, 279 kB.

Ansökningsblankett Pdf, 116 kB.

Att ansöka

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett som lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det går även bra att ringa till oss för att få blanketten hemskickad. Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka en situationsplan och fasad- och planritningar på projektet. Vid större ärenden ska du även utse en kontrollansvarig, det kan du hitta på Boverkets hemsida.

Kostnad

Vi tar betalt för handläggningen av bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen. Avgiften tas ut enligt gällande taxa, även om beslutet är negativt eller du om återtar din ansökan under handläggning . Kontakta oss gärna om du har frågor om taxan.

Plan- och bygglovtaxa i Köpings kommun Pdf, 2 MB.

Exempel på avgifter

Åtgärd

Kostnad*

Förhandsbesked

från 9312 kr

Strandskyddsdispens

4760-9520 kr

Nybyggnad - enbostadshus 200-299m²

24 752 kr

Nybyggnad - komplementbyggnad upp till 50m²

2856 kr

Nybyggnad - attefallsbyggnad upp till 30m²

2856 kr

Planavgift**

38 080 kr

Tillbyggnad av bostadshus, 16-49m²

6093 kr

Fasadändring

1999-3998 kr

Installation av eldstad

1190 kr

Inglasning av balkong

3094 kr

Tak över uteplats, över 31m²

3332 kr

Mur eller plank vid bostadshus

2190 kr

* Avgiften i exemplen kan variera, bland annat med hänsyn till om åtgärden strider mot detaljplan eler inte, samt om vi behöver höra grannar eller skicka remiss till andra myndigheter.

** Planavgift debiteras vid nybyggnation inom vissa detaljplaner.

Handläggningstid

För att vi ska handlägga ditt ärende behöver du lämna in en komplett ansökan. Handläggningstiden från att ärendet är komplett är 10 veckor. Om vi behöver begära in fler handlingar blir handläggningstiden längre.

Grannar

Om din ansökan strider mot gällande detaljplan kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ge berörda grannar möjlighet att lämna sina synpunkter.

Grannar och andra berörda hos Boverket

Vem gör vad?

Kommunen har en serviceskyldighet, vilket innebär att vi till exempel ger dig upplysningar om vad som kräver bygglov eller anmälan och hur du gör en ansökan.

Du som söker bygglov är skyldig att skicka de handlingar bygglovenheten behöver för att kunna pröva din ansökan. Du får inte påbörja byggarbetet förrän du har fått ett startbesked från bygglovenheten.

Boverket är ett stöd för information om byggregler, bygglov och anmälan. De kan inte svara på specifika frågor om ett visst ärende. På Boverkets hemsida finns mer information om byggregler, bygglov och anmälan.

Gå till boverket.se

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och i skala. Det betyder att du bör ta hjälp av en konsult eller arkitekt om du inte själv har tillräckliga kunskaper. Ritningarna ska vara tydliga och ritas på vitt papper utan linjer eller rutor i bakgrunden.

Fasadritning

Exempelritning

Planritning

Exempelritning

Sektionsritning

Exempelritning

Ritningsarkiv

Ritningar på ditt hus kan finnas i samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram ritningarna.

Situationsplan

När du ansöker om bygglov så behöver du lämna in en karta där du har ritat in det du vill bygga, det kallas för en situationsplan. Situationsplanen ska vara max två år gammal. På situationsplanen ska du rita in den nya byggnaden eller tillbyggnaden med mått och avstånd till tomtgränser. Situationsplanen ska också visa vägar, utfarter och parkeringsplatser, placering av egen avloppsanläggning och vattenbrunn, eller anslutningspunkt till kommunens ledningsnät när sådant berörs.

Exempel på situationsplan

Exempel

Processen

Nedan beskrivs processen för ett bygglov från idé till färdigställande. Processen för anmälan innehåller färre moment och går oftast snabbare. Observera att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga.

Illustration över processens steg

Processen för ett bygglov.

1. Ansökan

Processen startar när du skickar in din ansökan tillsammans med ritningar och övriga handlingar. Från att din ansökan om bygglov eller anmälan är komplett har handläggaren 10 veckor på sig att lämna ett beslut.

2. Prövning

Byggnadsinspektören gör en prövning mot gällande detaljplan, krav på placering och utseende av byggnad och tomt.

3. Beslut om bygglov

Beslut tas av byggnadsinspektör. I större ärenden är det samhällsbyggnadsnämnden som tar besluten. De sammanträder 8-10 gånger per år.

4. Tekniskt samråd

I vissa ärenden krävs ett tekniskt samråd. Då går vi tillsammans igenom byggnadsarbetets planering, tekniska lösningar och behov av arbetsplatsbesök.

5. Startbesked

För startbesked krävs oftast fler handlingar än de som redan lämnats in till bygglovet. Dessa framgår av bygglovsbeslutet. När du fått startbesked måste du vänta tills 4 veckor efter bygglovet kungjorts i Post- och inrikestidningen (POIT). Sedan får du börja bygga!

Post- och inrikestidningen

6. Arbetsplatsbesök

Under arbetets gång gör byggnadsinspektören arbetsplatsbesök för att se att kontrollplanen följs. Kontrollansvarige och du själv ska närvara vid arbetsplatsbesök samt vid slutsamråd.

7. Slutsamråd

När bygget är klart hålls ett slutsamråd på plats. Då går vi tillsammans igenom alla handlingar och förutsättningar för att lämna slutbesked.

8. Slutbesked

När alla handlingar enligt kontrollplanen skickats in till samhällsbyggnadsnämnden utfärdar nämnden ett slutbesked. Nu får du flytta in!

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bygglovenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare