Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Lediga tomter

Här hittar du lediga tomter i Köpings kommun. Det finns även information om Köpings kommuns tomtkö.

Skogsledens förlänging

Ett nytt bostadsområde tar form på Ullvi backar i Köping. Området har en varierad karaktär där det byggs friliggande småhus och radhus. Ambitionen är ett attraktivt bostadsområde i trivsam boendemiljö med närhet till natur, rekreation och befintlig infrastruktur. Nedan finns information om hur du går till väga för att köpa en tomt.

Om tomterna

Tomterna som erbjuds är fastighetsbildade. De säljs med gator, vatten och avlopp samt övrig infrastruktur utbyggd. Det är två olika detaljplaner för området vilket innebär att tomterna har olika förutsättning för vad som får byggas. I kartan nedan kan du trycka på respektive tomt och se tomtens storlek, pris, fastighetsbeteckning och vilken detaljplan som gäller. Priset är inklusive fjärrvärmeanslutning och anläggningsavgift för vatten och avlopp.

De grönmarkerade tomterna är till salu, de gula är reserverade och de röda är sålda.

Vad får jag bygga?

Den detaljplan som gäller talar om vad och var du får bygga på din tomt. Det finns till exempel bestämmelser för hur nära tomtgräns du får bygga, hur hög byggnaden får vara och hur stor yta av tomten som får bebyggas. För det nya området vid Ullvi backar gäller två olika detaljplaner; PL 365 och PL 406.


Gemensamt för alla tomter är:

  • Tomt avsedd för friliggande en-/tvåbostadshus.
  • Endast källarlösa hus
  • Huvudbyggnaden får inte placeras närmare gräns mot granntomt än 4m och för komplementbyggnad gäller 2m. Garage med utfart mot gata får inte placeras närmare gräns mot gata än 6m.

Det som skiljer de två detaljplanerna åt är listat nedan:


Tomt 1-26

  • Huvudbyggnaden får uppta max 200m² av markytan. Därutöver får en komplementbyggnad som upptar max 40m² av markytan får uppföras.
  • Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 7,5m och för komplementbyggnad 4,5m. På pulpettak definieras högsta punkt som nockhöjd. Suterrängvåning får anordnas utöver högsta angivna nockhöjd.
  • Taklutningen ska vara mellan 22 och 45 grader.

Detaljplan PL 365 Skogsledens förlängning
Tomt 27-34

  • Bruttoarean, alltså summan av huvudbyggnadens alla våningsplans area får vara max 160m². Därutöver får en carport/garagebyggnad som upptar max 40m² av markytan uppföras.
  • Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 23,5m för huvudbyggnad och 20,5m för carport/garage (gatans nivå är ca 16m över nollplanet). På pulpettak definieras högsta punkt som nockhöjd
  • Taklutningen ska vara mellan 17 och 45 grader.

Detaljplan PL 406 Del av Skogsledens förlängning

Områdets förutsättningar

Området har tidigare bestått av skog, främst tall. Marken domineras av morän med inslag av små partier av finkorniga jordar. Marken är småkuperad med varierad topografi med generell lutning mot sydöst. Det innebär att varje tomt har egna förutsättningar för vad som kan byggas och hur. Vissa tomter kan behöva fyllas upp, sprängas, schaktas eller behöva pålning av byggnad. Tänk därför på att anpassa huset till tomtens förutsättningar.

Översiktlig geoteknisk utredning

Radhus

InnoBo planerar för ett 20-tal radhus i bostadsrättsform i området. På kartan ovan är det markerat i randigt gult. Dessa hus säljs av InnoBo och inte via kommunens tomtkö.

Läs mer hos InnoBo

Plats för framtida bebyggelse

Öster och väster om området planeras det för framtida bebyggelse. Väster om bostadsområdet planeras en etapp två för Skogsledens förlängning med fler bostäder. Öster om bostadsområdet planeras för flera olika sorters bebyggelse i ett område kallat Ullvi ängar. Det kan bli verksamhetsytor, bostäder, skolverksamhet, äldreboende med mera. Detaljplanerna befinner sig i ett tidigt skede och den västra har ännu inte varit ute på samråd. Kontakta gärna planenheten om du har frågor. Områdena finns utpekade och beskrivna i kommunens översiktsplan, som anger riktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i Köpings kommun.

Pågående detaljplan för Ullvi ängar

Köpings översiktsplan

Pågående planer

Kontakt
Anita Iversen, planchef
0221-25283samhallsbyggnad@koping.se

Anmäl intresse

Kontakta Annika Winther på samhällsbyggnadsförvaltningen om du är intresserad av att köpa en tomt.

Annika Winther

MARKADMINISTRATÖR

För att få möjlighet att köpa tomt av Köpings kommun måste du stå i kommunens tomtkö.

Vägledning vid köp

Ta gärna del av dokumenten nedan som är ett stöd i planeringen och beslutet om att köpa en tomt för småhus från Köpings kommun. Dokumenten innehåller information om vad ett köp innebär, vilka kostnader som kan uppkomma i samband med köpet, kontaktuppgifter och tidplan för tomtköp.

Vägledning vid köp av småhustomt från Köpings kommun

Kontaktlista vid köp av småhustomt från Köpings kommun

Tidplan för tomtköp och uppförande av småhus

Bergtorpet i Kolsva

I Bergtorpet i Kolsva finns två småhustomter till salu på Mossvägen. I kvarteret finns en lekplats och i närområdet finns en nybyggd förskola.

Om området

I skogsområdet norr om tomterna finns promenadstigar och fornborgen Ringmossberget. I Kolsva har du nära till kommunal och kommersiell service. Här finns bland annat förskola, Malmaskolan med årskurs F-9, bibliotek, badhus och sporthall, vårdcentral, mataffär och drivmedelsstation.

I området finns detaljplanelagd mark för ytterligare tomter, men det finns inte någon tidsplan för utbyggnad än.

Anmäl intresse

Kontakta Annika Winther på samhällsbyggnadsförvaltningen om du är intresserad av att köpa en tomt.

Annika Winther

MARKADMINISTRATÖR

Tomtkö

Om du funderar på att bygga ditt eget hus i Köping är du välkommen att anmäla dig till kommunens tomtkö. Tomterna säljs enligt turordning i tomtkön. Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig. Du får en plats i tomtkön från det datum som avgiften är betald. 

Tomtköavgift

Tomtköavgiften är 300 kr per kalenderår och betalas in på Köpings kommuns bankgiro 991-1215, märk inbetalningen "Tomtköavgift 31329.44001" samt ditt namn.

Regler för tomtkön

Anmälan till tomtkö

Jag är intresserad av en tomt i följande områden:
Jag är intresserad av en tomt i följande områden:
Oavsett ditt svar kommer du att få erbjudanden på samtliga framtida bostadsområden.
Jag är intresserad av tomt för byggnation:
Jag är intresserad av tomt för byggnation:


Personuppgifter
Personuppgifter
Eftersom köplatsen är personlig behöver vi ditt personnummer.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 02 juli 2020

Kontakt

Annika Winther

MARKADMINISTRATÖR

Mikael Norman

MARK- OCH EXPLOATERINGSCHEF

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal