Tillsyn av små avlopp

I Köpings kommun finns över 2 000 små avlopp. Under år 2023 påbörjade kommunen ett tillsynsarbete för att säkerställa att avloppen uppfyller dagens krav enligt miljöbalken.

Bristfälliga avloppsanläggningar släpper ut näringsämnen till våra vattendrag vilka bidrar till övergödning. Övergödningen ökar algblomningen och minskar biologisk mångfald. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan också förorena din egen eller grannens dricksvattenbrunn.

Aktuellt område

Under 2023 påbörjades tillsynen i område 1:1 som är en del av Köpingsåns avrinningsområde. Det berörda området kan ni se på kartan nedan. Alla fastighetsägare i området kommer få ett brev med information om tillsynen där de ombeds lämna in en vatten- och avloppsdeklaration till miljöenheten.

Förstora bilden

Hur går tillsynen till?

I informationsbrevet som skickas till berörda fastighetsägare finns en deklaration, som vi vill att du fyller i och skickar tillbaka i bifogat svarskuvert eller via e-post till: samhallsbyggnad@koping.se . I deklarationen får du svara på frågor om vatten och avlopp för fastigheten. Tillsammans med informationen skickas en inbjudan till informationsträff.

Platsbesök

Miljöenheten kommer under tillsynen att göra ett platsbesök för att få en uppfattning om hur avloppsanläggningen fungerar. Hela inspektionen sker utomhus. Vi lyfter på lock, letar efter utsläppspunkt, fotograferar och fyller i en checklista för bedömning av anläggningen. Besöket tar i genomsnitt 20–30 minuter.

Vad händer sen?

Efter inspektionen får du en inspektionsrapport där det står vad vi noterat om din anläggning. Du får då möjligheter att lämna synpunkter eller kompletterande uppgifter.

Innan vi kan fatta ett beslut om din anläggning behöver åtgärdas eller inte kommer vi att granska alla uppgifter i ärendet. Vi kommer att begära in kompletteringar om vi saknar viktig information. Det är viktigt att du svarar så utförligt du kan på våra frågor.

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att ställa krav på förbättrande åtgärder eller besluta om förbud. Det betyder att du måste åtgärda ditt avlopp inom en viss tid. Om ditt avlopp fungerar som det ska kommer du också att få hem ett skriftligt meddelande.

Du kan alltid överklaga ett beslut. Om du inte håller med om vår bedömning har du rätt att begära överprövning. Det kommer att framgå i beslutet hur du överklagar. Det kostar ingenting att överklaga ett beslut.

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen eftersom den inte är en skattefinansierad verksamhet. Kommunen tar ut en avgift för tillsynen eftersom den inte är en skattefinansierad verksamhet. Avgiften tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, vilken har fastställts av kommunfullmäktige. I taxan framgår det vad vi får ta betalt för och hur mycket det får kosta.

Vad ingår i avgiften för avloppstillsynen?

Avgiften kan variera från fall till fall, beroende på vilken handläggningstid som krävs i ditt ärende. Vi beräknar att tidsåtgången kommer vara mellan 2 och 3 timmar per avlopp. Du kan alltid kontakta oss för att ställa frågor, det kommer inte påverka din avgift för tillsynen.

Det här ingår i avgiften:

  • Planering av tillsynen
  • Förberedelse inför besök, restid, platsbesök
  • Eventuella kompletteringar
  • Författande av beslut med tillhörande bedömning
  • Eventuella återbesök
  • Kontakt med experter, sakkunniga samt andra regionala och centrala myndigheter
  • Efterföljande kontrollrapport
  • Administrering av utskick och informationsmaterial

Min fastighet är inte med i aktuellt område, när kommer mitt avlopp att kontrolleras?

Du kan se i vilket område vi gör tillsyn i just nu under rubriken Aktuellt område. Nedan ser du prioriteringsordningen för tillsynen.

1. Köpingsån
2-3. Kolbäcksån och Mälarens närområde
4. Mälaren
5. Hedströmmen
6. Arbogaån

Förstora bilden

Bilden ovan visar de olika områdena.

Tillsynsplan för små avlopp

Tillsyn av små avlopp pågår i hela Sverige och är en del i arbetet för att uppnå de miljömål som beslutats av riksdagen. Syftet med tillsynen är att hitta de enskilda avlopp som idag inte uppfyller gällande krav för rening av avloppsvatten och målet är att dessa förbättras.

Vill du läsa mer om tillsynen av små avlopp i Köpings kommun hittar ni det i länken nedan

Plan för avloppstillsyn Pdf, 1 MB.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om tillsynen av små avlopp. Hittar du inte den fråga du söker kan du höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Frågor om tillsynen

Varför gör ni tillsyn?

Målet med tillsynen är att åtgärda bristfälliga avloppsanläggningar för att minska utsläppen av näringsämnen och bakterier till våra vattentäkter, sjöar och vattendrag samt för att se till att avloppen uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten.

Jag har ett tillstånd. Mitt avlopp är väl godkänt?

Att avloppet har ett tillstånd är ingen garanti för att det fungerar för all framtid. Exempelvis har en markbädd en förväntad livslängd på 15–20 år innan den är mättad och behöver bytas ut. Även om du inte upplever problem förekommer det ändå slitage i anläggningen som kan påverka reningen.

Är inte gödselspridning ett större problem?

Jordbrukssektorn har jobbat aktivt med att minska sin miljöpåverkan i flera år och ett argument för att fokus ändå bör ligga på små avlopp i den grad det gör idag är till exempel att en undermålig avloppsanläggning är relativt enkel att åtgärda medan det är betydligt svårare att minska diffusa näringsläckage från jordbruksmark. Alla behöver hjälpas åt i miljöarbetet för att nå de miljökvalitetsmål som finns och det handlar om att sätta in resurser där de behövs och gör mest nytta.

Jag har en torrtoalett, kommer ni göra tillsyn på den?

Vi kommer inte att göra en inspektion av din torrtoalett. Däremot kommer vi att kontrollera att anmälan om eget omhändertagande av avfall från torrtoaletten har gjorts. Detta behöver du göra om du vill sprida avfallet på din fastighet. Om vi inte har fått in någon anmälan sedan tidigare kommer vi att skicka ut information om detta.

 

Om du utöver en torrtoalett har en anläggning för bad-, disk- och tvättvatten kommer denna ingå i tillsynen.

Jag har ett nytt avlopp, kommer ni göra tillsyn på det?

Ja, alla små avlopp ingår i tillsynen. Detta för att kontrollera avloppens nuvarande skick och sedan påbörja arbetet med en riskbaserad tillsyn. Vi gör detta för att alla avlopp ska ha samma förutsättningar när vi påbörjar den riskbaserade tillsynen.

Frågor om avgiften

Hur mycket kostar det?

Ett tillsynsärende beräknas ta 2-3 timmar och en avgift tas ut enligt gällande taxa.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 993 kB.För frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår det bland annat förberedelser, inspektion på plats inklusive restid, rapportskrivande och efterarbete.

När ska jag betala avgiften?

En faktura kommer att skickas till dig efter att du har tagit emot beslutet. Fakturan skickas alltid separat. Har du frågor om din faktura är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Frågor om deklarationen

Hur skickar jag in deklarationen?

Du skickar in deklarationen i det svarskuvert som följer med informationsbrevet eller så kan du lämna in den direkt till oss på miljöenheten.

Vi är flera ägare, ska alla skicka in deklarationen?

Nej, det räcker att en av er skickar in deklarationen. Vid frågor kommer vi att kontakta den som har skickat in deklarationen. Beslut kommer alltid att skickas ut till alla fastighetsägare.

Jag är osäker på vad jag ska skriva i deklarationen

Fyll i så mycket du kan. Vi kommer att jämföra inlämnade uppgifter med handlingar i vårt arkivet. Finns det några oklarheter om någon uppgift kommer vi att ta med den frågan i ett senare skede.

Har inte kommunen alla uppgifter redan?

Eftersom Köpings kommun inte har gjort något större tillsynsprojekt av små avlopp tidigare är det många avlopp som har fått tillstånd för länge sedan. Sedan dess kan nya uppgifter ha tillkommit som vi inte har vetskap om. Det kan till exempel vara en ny dricksvattenbrunn, avstyckning av en tomt eller ett helt nytt avlopp. Det kan även hända att det finns avlopp som lagts utan tillstånd och då saknar vi uppgifter om dessa. Vi vill få in deklarationen innan vi kontrollerar uppgifter i arkivet för att få aktuella uppgifter om din fastighet.

Frågor om inspektionen

Kan jag vara med vid inspektionen?

Vi kommer att göra oanmälda inspektioner men om du väldigt gärna vill vara med så kan du kontakta oss.

Hur kan jag underlätta inspektionen?

Du kan underlätta inspektionen genom att se till att brunnar och övriga delar av anläggningen är upplåsta och att avloppet är markerat på fastigheten så att det är lätt att hitta. Om det finns en låst bom vid tillfartsvägen vill vi att du ser till att den hålls olåst. Hör av dig till miljöenheten om du vill veta mer om tidpunkt för inspektionen så du vet när bommen behöver vara upplåst.

När kommer ni till mig?

I länken längst ner i stycket hittar du en ungefärlig plan för tillsynen av små avloppsanläggningar och vilket område som prioriteras just nu. I planen står även vilket område som står näst på tur för tillsyn. Vi kommer att skicka ut ett informationsbrev till dig när ditt område är aktuellt för tillsyn.

Länk till tillsynsplan av små avlopp Pdf, 1 MB.

Vad kommer ni titta på vid inspektionen?

Vi kommer att utföra en okulär inspektion vilket innebär att vi kommer titta ner i brunnar, eventuella luftningsrör och kontrollera utsläppspunkt och miljön runt omkring anläggningen. Om det finns en extra fosforrening ingår den också i inspektionen.

Vi kommer inte att göra en inspektion inomhus eftersom detta inte räknas som en del av avloppsanläggningen.

Kan jag göra inspektionen själv?

Nej, för att alla fastighetsägare ska få en likvärdig bedömning är det viktigt att vi utför inspektionerna.

Kommer ni ta prover på vattnet?

Nej, vi kommer inte att ta några prover. Det är verksamhetsutövaren (i det här fallet den som släpper ut avloppsvatten) som ska kunna visa att den följer kraven enligt miljöbalken. Detta framgår av miljöbalkens 2 kapitel 1 §. Vi påtalar de brister vi upptäcker under inspektionen och om du inte håller med oss är det din skyldighet enligt paragrafen ovan att visa att avloppsanläggningen uppfyller de krav som ställts. Du har alltid möjlighet att överklaga vårt beslut.

Om vi skulle ta prover skulle kostnaden för analysen behöva ingå i tillsynsavgiften.

Frågor om bedömningen

Vad händer efter inspektionen?

Efter inspektionen skriver vi en inspektionsrapport med information om statusen på din avloppsanläggning och vår bedömning. I rapporten kommer det att stå om avloppet bedöms fungera som det ska eller om vi kommer att ställa krav på att avloppet behöver åtgärdas.

Vad är ett godtagbart avlopp?

Ett godtagbart avlopp ser ut att fungera som det ska och har ett skriftligt tillstånd.

Kommer ni döma ut mitt avlopp på grund av ålder?

Ålder är i sig självt inte en anledning att döma ut ett avlopp. Om det däremot uppvisar brister kan det bli utdömt.

Vad innebär ett förbud?

Ett förbud innebär att du efter ett visst datum inte får släppa ut avloppsvatten till din anläggning. Mer information om detta kommer att finnas i det beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten som du får hemskickat. För att anlägga en ny avloppsanläggning behövs ett skriftligt tillstånd.

Hur överklagar jag?

Om du anser att miljöenheten har fattat ett felaktigt beslut så har du möjlighet att överklaga detta. Information om hur du överklagar skickas alltid med våra beslut.

Varför har jag fått förbud men inte min granne?

Beslut och förbud grundar vi på bedömningar som görs i varje enskilt fall. Två snarlika anläggningar som ligger nära varandra kan ha olika brister som gör att våra bedömningar ser olika ut.

Frågor om att åtgärda avlopp

Hur lång tid får jag på mig att åtgärda mitt avlopp?

Tiden för att åtgärda avloppet är olika beroende på vilken typ av brist som har uppvisats och platsens förutsättningar. Information om tidpunkt när bristerna ska vara åtgärdade kommer att finnas i beslutet som du får hemskickat.

Jag ska åtgärda mitt avlopp, var börjar jag?