Mål 1:
När vi säger tillsammans menar vi det

När vi säger tillsammans menar vi det

Hos oss är du alltid välkommen. Vi tycker att mångfald berikar. Alla behövs för att med sina unika kvalitéer bidra till vår utveckling.
Vi är en öppen, jämställd och solidarisk kommun där alla tar ansvar för en bra integration och ett minskat utanförskap. Våra invånare ska känna sig inkluderade i alla delar i samhället. På så sätt arbetar vi också tillsammans för en jämlik och jämställd folkhälsa.
Genom delaktighet ökar vi förtroendet för kommunen. Hos oss har kommunens invånare inflytande och deras åsikter är högt värderade och tas tillvara. Kommunens aktiva demokratiarbete leder till att våra invånare förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas.
Dialog och offensiv kommunikation är viktiga redskap för kunskapsutbyte och förståelse och används aktivt i alla verksamheter.

Delmål 1: Vi erbjuder möjligheter att påverka och vara delaktig i utformningen av samhället.

Delmål 2: Tillsammans skapar vi förutsättningar för en förbättrad och jämlik folkhälsa.

Handlingsplan

Varje år tas en handlingsplan fram som beskriver hur målgruppen ska arbeta med målet under året.
I handlingsplanen finns en nulägesbedömning utifrån de indikatorer som följs och som mäter målets framgån. Här finns även aktiviteter som ska genomföras under året.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: