Förmyndare

Förmyndare har den som är under 18 år. I de allra flesta fall är förmyndaren den som är förälder, men i särskilda fall kan det utses en annan förmyndare.  Det är Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd som utövar tillsyn över förmyndare.

Förmynderskap

Med förmynderskap menas förvaltningen av barns egendom. Alla barn ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. I de flesta fall är det barnets föräldrar som är både vårdnadshavare och förmyndare. Den som är vårdnadshavare ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och god fostran. Vårdnadshavaren beslutar i dessa frågor. Förmyndaren är skyldig att förvalta barnets tillgångar och företräda hen i frågor som rör tillgångarna.

I vissa fall saknar barn vårdnadshavare och förmyndare. Domstol behöver då utse en vårdnadshavare och förmyndare.

Överförmyndaren har tillsyn över alla förmyndare.

Legala förmyndare

Om barnet har två föräldrar och de har gemensam vårdnad är båda också förmyndare. Föräldrarna är så kallade legala förmyndare. Förmynderskapet utövas gemensamt. Det innebär exempelvis att en ansökan om uttag från ett överförmyndarspärrat konto måste göras av båda föräldrarna. Om en av föräldrarna avlider blir den efterlevande föräldern ensam vårdnadshavare och förmyndare.

Om en förälder har ensam vårdnad är hen också ensam förmyndare.

En förälder som är omyndig kan inte vara förmyndare. Den som har förvaltare får inte heller vara förmyndare för sitt barn. De kan däremot vara vårdnadshavare för barnet.

Fri föräldraförvaltning

För föräldrar som är förmyndare råder så kallad fri föräldraförvaltning. Det innebär att föräldrarna själva får förvalta sina barns tillgångar utan inblandning av det offentliga. Föräldrarna får i regel förvalta barnets tillgångar utan krav på att inhämta tillstånd från överförmyndaren och utan att behöva redovisa för sin förvaltning till överförmyndaren. Föräldrarna bestämmer hur barnets tillgångar ska användas och placeras. De kan köpa aktier eller placera i olika försäkringar utan att inhämta samtycke från överförmyndaren, om det inte är fråga om kontrollerad förvaltning.

Samtycke från överförmyndaren måste däremot alltid inhämtas i följande fall:

 • Arv.
 • Rättshandling gällande fast egendom.
 • Skuldsättning.
 • Drivande av rörelse.

Överförmyndaren har även alltid möjlighet att begära in upplysningar från föräldrarna. Exempelvis om det finns misstankar om att barnets egendom används på ett sätt som inte kommer barnet tillgodo.

Kontrollerad förvaltning

När värdet på barnets tillgångar genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt har kommit att överstiga 8 prisbasbelopp blir det aktuellt med kontrollerad förvaltning. Alla barnets tillgångar ska räknas med vid beräkningen. Undantagna från beräkningen är tillgångar som står under särskild förvaltning eller tillgångar som barnet själv förvaltar.

Kontrollerad förvaltning innebär att föräldrar inom en månad måste lämna in en förteckning över barnets tillgångar och skulder samt årligen lämna in en årsräkning fram tills barnet blir myndigt. Om föräldrarna vill placera barnets pengar i aktier eller försäkringar måste de också ansöka om överförmyndarens samtycke. När barnet blivit myndigt ska även en sluträkning lämnas in.

Skyldigheter för föräldrar

 • Föräldrar ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar barnet.
 • Föräldrar har en skyldighet att svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.
 • Barnets tillgångar ska användas för hens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt.
 • Barnets tillgångar får endast användas till det enskilda barnet.
 • Barnets tillgångar får inte förvaltas på ett äventyrligt sätt, om de inte behöver användas för barnets omedelbara behov är det viktigt att tillgångarna bevarar sitt värde och lämnar en skälig avkastning.
 • Om föräldrarna orsakar barnet ekonomisk skada blir de skyldiga att ersätta skadan.
 • Föräldrarna får inte sammanblanda sina egna tillgångar med barnets tillgångar.
 • Om barnet är 16 år är föräldrarna skyldiga att låta hen säga sin mening i viktiga frågor.
 • Föräldrar får inte ge bort barnets egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till barnets ekonomiska villkor.

Förordnade förmyndare

När ett barn till exempel saknar vårdnadshavare och förmyndare behöver domstol utse en sådan till barnet. Om ett barn inte har någon förmyndare ska domstol förordna en sådan. Det är i dessa fall fråga om förordnade förmyndare. Förordnade förmyndares uppdrag är att förvalta barnets tillgångar och bestämma i olika ekonomiska och rättsliga angelägenheter som rör tillgångarna.

Reglerna för förordnade förmyndare är strängare än för legala förmyndare. Följande gäller för förordnade förmyndare.

 • Bankkonton tillhörande barnet ska vara spärrade.
 • Redovisningsskyldighet. Det innebär att en förteckning över barnets tillgångar och skulder måste lämnas in inom två månader. Därefter måste det årligen lämnas in en årsräkning fram tills barnet blir myndigt. När barnet blivit myndigt ska även en sluträkning lämnas in.

Samtycke från överförmyndaren behöver inhämtas i följande fall:

 • Arv.
 • Rättshandling gällande fast egendom.
 • Skuldsättning.
 • Drivande av rörelse.
 • Placering i aktier eller försäkringar.

Det finns olika typer av förordnade förmyndare. Nedan beskrivs de olika typerna.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett barn står utan vårdnadshavare ska domstol flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Det blir aktuellt i följande situationer:

 • Misskötsamhet av båda föräldrar.
 • Barnet stadigvarande vårdats och fostrats i annat hem.
 • Båda föräldrar varaktigt förhindrade.
 • Föräldrar avlider.

Den eller de som har utsetts till särskilt förordnade vårdnadshavare är också förmyndare för barnet.

Förordnad förmyndare

Om ett barn inte har någon förmyndare ska domstol förordna en sådan. Det blir aktuellt i följande situationer:

 • Om förälder får förvaltare och är ensam vårdnadshavare.
 • Om det saknas myndig förälder.
 • Misskötsamhet av båda föräldrar där vårdnad kvarstår.
 • Föräldrar avlider.

Medförmyndare

Om föräldrar inte klarar av eller saknar kompetens att förvalta barnets tillgångar kan domstol förordna en medförmyndare. Det kan bli aktuellt i följande situationer:

 • Barnet ärver tillgångar av stora värden och föräldrarna har bristande kunskap om hur tillgångarna ska förvaltas.
 • Barnet är placerat utanför hemmet och en ensam förälder medverkar inte till att barnet får del av sina tillgångar.

Skyldigheter för förordnade förmyndare

 • Förordnade förmyndare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar barnet.
 • Barnets tillgångar ska användas för hens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt.
 • Tillgångar som inte används för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.
 • Om de förordnade förmyndarna orsakar barnet ekonomisk skada blir de skyldiga att ersätta skadan.
 • De förordnade förmyndarna får inte sammanblanda sina egna tillgångar med barnets tillgångar.
 • Om barnet är 16 år är de förordnade förmyndarna skyldiga att låta hen säga sin mening i viktiga frågor.
 • De förordnade förmyndarna får inte ge bort barnets egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till barnets ekonomiska villkor.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Överförmyndarkansliet

Barnhemsgatan 2, Köping

Postadress
Köpings kommun
Överförmyndarkansliet
731 85 Köping

Fax
0221-259 36

Telefontid (10 juni - 16 augusti)
Tisdag och Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Telefonnummer
0221-259 35

Besök (10 juni - 16 augusti)
Ingen Drop-in