Vad vi gör för att minska energi­förbrukningen

Här kan du läsa mer om vad vi på kommunen och våra bolag gör för att minska vår elförbrukning.

Våra mål för att minska energiförbrukningen

EU:s energiministrar enades den 30 september 2022 kring EU-kommissionens förslag på krisåtgärder för att sänka energipriserna. Två punkter i förslaget innebär att vi ska minska förbrukningen:

Minska elförbrukningen med 5% under höglasttimmar

Detta är obligatoriskt och är en förutsättning för att minsk risken för manuell förbrukningsfrånkoppling. Det är då man medvetet stänger ner delar av elnätet.

Minska övergripande elförbrukningen med 10%

Detta är frivilligt men något som vi ändå strävar efter. Denna punkt gäller förbrukningen oavsett tid på dygnet.

Så arbetar vi för att minska förbrukningen

Vi har nu en energigrupp som arbetar aktivt med de frågor som rör energi- och elfrågan. Vi har identifierat i huvudsak tre spår att jobba aktivt med:

Förbättringar av befintliga verktyg och fastigheter

Här handlar det i första hand om att jobba med de verktyg som redan finns. Vi hittar lösningar på hur vi kan jobba närmare varandra med löpande optimering och nyttjande i befintliga lokaler.

Investeringsprojekt

Vi kommer att prioritera framtida energiinvesteringar för att långsiktigt minska energiförbrukningen i koncernen som helhet. Investeringar resulterar i ökade kostnader just då men ger även en besparingseffekt över längre tid. Ett exempel är ventilations-och optimeringsprojekt.

Vi har påbörjat en förstudie för att undersöka möjligheten till en större andel solceller i kommunal regi, vi ser över våra tak och kommunala ytor som kan vara lämpliga för solcellsparker.

Anpassningar av tillgänglighet och service

Anpassningar av öppet-och säsongstider inom våra anläggningar bedöms ge en snabb effekt förbrukningen och kostnaden kopplade till energi för respektive anläggning.

Så minskar vi vår förbrukning

Vi har flyttat produktion från höglasttimmer till låglasttimma där det är möjligt. Exempel på detta är när VME fyller upp vattentornen med vatten.

Vi har bytt ut en del av vår gatubelysning till LED-belysning. Detta är ett flerårigt projekt innan alla belysningspunkter är utbytta.

Vi har prissäkrad el

Tack vare att vi har en relativt hög andel prissäkrad el inom koncernen är kostnadsläget hanterbart på kort sikt. Den senaste tidens historiska prissvängningar visar ändå att det är viktigt att vi arbetar med att dra ner på vår elanvändning för framtiden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: