Ändring av detaljplan PL 158 för del av Alvesta 2:10 m.fl.

Flygfoto

Området ligger i Alvesta intill Skedvisjön cirka 7 km väster om Kolsva tätort. Ändringen av den gällande detaljplanen innebär att enskilt, gemensamt avlopp kan dras i området. Något som gällande detaljplan begränsar genom bestämmelser.

Ändring för att möjliggöra gemensamt avlopp

Ändringen av den gällande detaljplanen PL 158, Byggnadsplan för del av Alvesta 2:10, som gäller för fastigheterna Alvesta 2:10 m.fl. syftar till att möjliggöra anslutning av enskilt, gemensamt avlopp i området. Den gällande detaljplanen har planbestämmelser som hindrar en sådan anslutning.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ändra gällande detaljplan PL 158 för att möjliggöra anslutning av enskilt, gemensamt avlopp i området. Planområdet är beläget i Alvesta, Köpings kommun.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden har den 20 juni 2024 (SBN § 76) beslutat att anta detaljplanen. Om beslutet inte överklagas beräknas detaljplanen få laga kraft 15 juli 2024.

Överklagandetid: 24 juni 2024 – 15 juli 2024

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning (med ändringar) Pdf, 1 MB.Tillägg till planbeskrivning Pdf, 646 kB.Plankarta (med ändringar) Pdf, 16 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 1 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 206 kB.PM grundvattenutredning Pdf, 2 MB.

Protokollsutdrag Pdf, 114 kB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Tidigare versioner

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

André Berggren

PLANHANDLÄGGARE