Köpings hamn

Köpings hamn består av en djuphamn med industrikajer, spannmålskaj, oljepir och en småbåtshamn. Här pågår just nu ett av de största svenska sjöfartsprojekten någonsin.

Köpings hamn utvecklas

I dagsläget pågår det stora Mälarprojektet med utbyggnad av Södertälje sluss. Muddring av mälarfarleden in till hamnarna i Köping och Västerås genomfördes under 2021 och 2022. Mälarprojektet leds av Sjöfartsverket.

Stora investeringar har även gjorts i Köpings hamn för att klara av dagens och framtida transporter där industrins förväntningar på en modern, fungerande hamn ska uppfyllas. Investeringar som gjorts är bland annat muddring av inloppet till hamnen, renovering av kajer och hamnytor samt byggnation av nya hamnmagasin.

Arbete pågår fortfarande

Muddringen av hamninloppet genomfördes under 2021 till 2023. Renoveringen fortsätter också av den så kallade Långkajen som är en del av hamnen. En ny kontorsbyggnad och gate till hamnen kommer också byggas och beräknas vara klar under 2024.

Fakta om Köpings hamn

Köpings hamn består av djuphamnen, spannmålskajen och oljepiren. Den är klassad som en allmän hamn och ägs av Köpings kommun. Hamnanläggningen inom Köpings allmänna hamn hyrs ut till det kommunalägda bolaget Mälarhamnar AB som ansvarar för hamnverksamheten. Mälarhamnar tar ut hamn- och stuveriavgifter, lossar och lastar gods på fartyg samt ansvarar för farleden och isbrytningen inom hamnområdet. Hamnen i Köping har rustats och utvecklats för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer.

Inom hamnområdet finns också två industrikajer, Nordkalks och Cementas kajer. 

Hamn för fritidsbåtar

För privatpersoner och fritidsbåtsägare finns småbåthamnen och gästhamnen i den innersta delen av Köpingsviken. Längre ut i Mälaren på Malmön finns småbåtshamnen Blästersund. Dessa förvaltas och drivs av kultur- och folkhälsoförvaltningen i Köpings kommun.

Mariakajen och ”södra kajen”

Mellan djuphamnen och småbåtshamnen ligger Mariakajen och den ”södra kajen”. Idag pågår ingen yrkesmässig trafik så långt in i Köpingsviken och det råder förtöjningsförbud vid dessa kajer. Hamnordningen, det vill säga de lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifterna börjar gälla där fritidsbåtarnas kaj tar slut och fortsätter ut till Runnskär där den allmänna farleden börjar.

Vindstyrka och vattenstånd

 

Aktuell vindstyrka i Köping och aktuellt vattenstånd i Köping jämfört med Mälarens normalnivå (Sjökortsnivå +0.78 m i RH 2000).

Trafik i realtid

Nedan kan du se de fartyg som finns i Köpings hamn just nu.

Hamnens historia

Köpings djuphamn ligger idag mitt i Köpingsviken längst inne i Mälaren, där den öppnades 1932 efter ett för den tiden massivt muddringsarbete. Kajlängden i djuphamnen var då 200 meter och kostnaden för anläggningen uppgick till 1 081 990 kronor. Därefter har Köpings hamn utvecklats i etapper genom åren, kajdelar har förängts och andra har tillkommit, senast Oljepiren (1967-1969).

Historisk bild

Inte bara i modern tid har Köpings hamn utvecklats, hamnen har gradvis flyttats utåt i ån under många hundra år och har anor från medeltiden. Landhöjningen i kombination med strävan efter större fartyg och högre godsvolymer har drivit på utvecklingen. Hamnverksamhet har bedrivits ända upp runt de nu centrala delarna av Köping om man blickar tillbaka i tiden och det finns idag mycket historia efter åkanterna och för Köping som handelscentrum. Ett par höjdpunkter i urval som kan nämnas är året 1548 då staden erhöll privilegier för utrikes sjöfart av Konung Gustaf Vasa, samt den första etappen av vad vi idag kallar småbåtshamnen eller inre hamnen, som stod klar för avsyning år 1858. Den då modernaste hamndelen kunde stoltsera med 40 meter träkaj och ett segeldjup på 3,3 meter. Kostnaden skall ha uppgått till 87 163 riksdaler banco. Stadens investeringar i den moderna hamnanläggningen föll väl ut och kring 1870 och under fyra decennier därefter blev Köpings hamn den största inom länet.

Hamntraditionen in i framtiden

Hamnutvecklingen har fortsatt genom åren, med etapputbyggnader och fördjupningar längre ut, förbi Mariakajen och fram till dagens hamnanläggning där historia nu skrivs igen genom det pågående hamnutvecklingsprojektet. Med större hamnplan, moderna lagermagasin, djupare hamnbassäng och renoverade kajstrukturer är planen att Köpings hamn ska stå rustad att föra ett fint arv och hamntradition vidare in i framtiden.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider 1 juli - 16 augusti (vecka 27-33)
Måndag till fredag kl.9.00-12.00

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare