Så söker du föreningsstöd

Här har vi samlat information om hur du går till väga för att söka stöd, hur vi betalar ut pengar och följer upp hur stödet använts.

När är sista dag för ansökan?

Sista ansökningsdag beror på vilket typ av stöd eller bidrag du söker. Läs mer under respektive stöd!

Uppgifter i föreningsregister och ansökningar är offentliga och hanteras i enlighet med GDPR.

Ansökan om bidrag

Ansökan ska göras genom vår e-tjänst, se den röda länken längre ned på sidan.

Ansökningshandlingar måste vara kompletta och föreningen ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta. Det innebär att alla uppgifter som anges i ansökan måste lämnas samt att efterfrågade bilagor måste vara läsliga och undertecknade.

Ansökan ska lämnas senast den dag som anges som sista ansökningsdag. För sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Hur fyller jag i ansökan
 • Fyll i formuläret för ansökan av föreningsbidrag.
 • Använd inte gamla blanketter - dessa innehåller fel uppgifter.
 • Formuläret ska fyllas i noggrant med de uppgifter vi efterfrågar.
 • Glöm inte medlemsantal och belopp där det krävs.
 • Fyll bara i de delar som din kategori av förening kan söka. Är du osäker på vad ni kan söka är du alltid välkommen att kontakta oss på föreningsenheten för hjälp och stöd.
 • Tänk på att ansökan ska vara komplett vid inlämnandet för att vi ska kunna handlägga din ansökan.
 • Under respektive bidragskategori står det vilka bilagor som ska bifogas. Tänk på att årsmötesprotokollet avhandlar föregående kalenderår även om själva årsmötet äger rum innevarande år. Därför ska protokollet laddas upp för det verksamhetsår det avser.
 • Vid felaktigheter eller vilseledande uppgifter i underlag till ansökan, har kommunen rätt att jämka eller inte betala ut bidrag.

Utbetalning

Beviljat bidrag utbetalas endast till bankkonto, bank- eller plusgirokonto som är kopplat till föreningens organisationsnummer.

Utbetalning sker efter att kultur- och fritidsnämnden fattat beslut.

Om Köpings kommun vid tidpunkten för utbetalning av bidraget har fordringar på den sökande har nämnden rätt att avräkna dessa fordringar mot det stöd som den sökande är berättigad till.

När kommer pengarna och hur mycket får vi?
 • Om föreningen har lämnat i en komplett ifylld ansökan och den har beviljats av Kultur- och fritidsnämnden, påbörjas utbetalningen i slutet av juni.
 • Ibland behöver vi fler uppgifter från er för att kunna bevilja ett bidrag. Då behöver vi ofta träffa representanter från föreningen för att ställa ytterligare frågor. Om vi inte har fått svar på våra frågor innan juni månad blir beslutet för ert bidrag uppskjutet till nästa nämndsammanträde. I dessa fall kan föreningen få vänta på pengarna.
Årliga kontroller
 • Föreningen har skyldighet att årligen lämna in ekonomisk redovisning av hur bidraget använts. Redovisningen ska kunna styrkas. Uppge de förklaringar, upplysningar, handlingar och räkenskaper som Köpings kommun efterfrågar.
 • Kommunen gör årliga stickprovskontroller för granskning av föreningar som fått föreningsbidrag och äger rätt att från föreningen begära in yttranden, förklaringar upplysningar som är av betydelse för beviljande av bidrag.

Vi gör åtgärder om vi upptäcker felaktigheter

Exempel på fel
 • Oriktiga uppgifter vid ansökan.
 • Förening har ej använt erhållet föreningsbidrag enligt ändamålet.
 • Missbruk av bidrag eller bedrägeri.
 • Om förutsättningarna som legat till grund för ansökan och ett beviljat bidrag förändras och aktören inte meddelat oss.

Följande åtgärder vidtas

De åtgärder kommunen vidtar har som syfte att upptäcka och stötta föreningar som har svårt att få ihop det grundläggande föreningsarbete kring styrelse, ekonomi och verksamhetsplaner så att föreningar slipper hamna i till exempel en långvarig ekonomisk skuld till Kultur- och fritidsnämnden. Stommen i detta arbete är de regelbundna avstämningar vi har med bidragsberättigade föreningar.

Om vi upptäcker att föreningen inte lever upp till de villkor som finns så kommer kommunen vidta följande åtgärder som har fokus på lösningar som sätts gemensamt med föreningen och andra berörda aktörer.

Om händelsen är grov så bör orosanmälan eller polisanmälan göras. Detta kan göras av den/de personer som uppmärksammat händelsen, vilket kan till exempel vara driftpersonal på anläggningar, handläggare, föreningen själv, föräldrar och allmänhet.

Vad händer om det inte funkar?

1. Vi kallar till ett första mötet

Första steget tillämpas endast av tjänstepersoner där fokus ligger på att hitta lösningar. Ta reda på bakgrund till händelsen och hur föreningens ekonomi ser ut t ex om föreningen får föreningsbidrag från flera givare. Är det en idrottsförening så för tjänstepersoner en dialog med RF Sisu samt idrottens specialidrottsförbund. Kalla föreningen och i de fall det rör idrottsföreningar även RF Sisu och eventuellt special idrottsförbund till ett gemensamt möte. Föreningens representanter ska vara valda utefter verksamheten och den incident som hänt.

2. Möte med åtgärdsfokus

Mötet startas med en presentationsrunda följt av att Köpings kommun berättar varför de är kallade till mötet och hur kommunen arbetar med de övergripande målen. Föreningen har också en möjlighet att förklara deras syn på händelsen, på hur de har tagit emot den uppkomna händelsen.Fokus på mötet ska vara att gemensamt hitta lösningar så att händelsen inte upprepas. Beroende på händelse kan åtgärden se olika ut men ska alltid resultera i en skriftlig redovisning.

3. Avstämning

Det är viktigt att ha ett avstämningsmöte en tid efter första mötet dels för att se hur det går för föreningen i deras arbete, dels att föreningen får möjlighet att bolla funderingar med kommunen.Med på mötet ska i största möjliga mån samma representanter som vid första mötet delta.Om föreningen sänder positiva signaler fortlöper arbetet, om föreningen inte startat arbetet med åtgärden/åtgärderna påminns föreningen om vilka konsekvenser det kan innebära om inget görs.

4. Skriftlig redovisning

I sista steget i åtgärdstrappan ska en skriftlig redovisning inkomma. Redovisningen kan vara en handlingsplan, en åtgärdstrappa eller liknande.Formen för redovisningen sätts gemensamt i steg ”möte med fokus på åtgärd”. Den skriftliga redovisningen ska vara Köpings kommun till handa senast 2 månader efter avstämningsmötet om inte annat är överenskommet.

5. Åtgärder utförda

Föreningen kan nu erbjuda en trygg och jämlik föreningsverksamhet.

6. Åtgärder ej utförda

Beslut om konsekvens till följd av upptäckta brister, felaktigheter vid kontroll tas av kultur och folkhälsonämnden.

Följande åtgärder kan vidtas:
Bidragsmottagande förening tas bort från register och blir avstängd från att söka bidrag.Bidragsmottagande förening kan bli återbetalningsskyldig. Föreningen kan även komma att polisanmälas.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Bokning och föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen
Badvägen 4
731 52 Köping

Besökstid:
Endast förbokade besök! Välkommen att ringa eller e-posta för att boka din tid.