Klasser

Klasser med elever som läser ämnen

På Scheeleskolan går elever som läser ämnen i årskurs 5-9. De är fördelade på tre klasser; A7, A8 och A9.

I anpassad grundskola går elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Kursplanen innehåller samma ämnen som för grundskolan. Skoldagen liknar på många sätt grundskolans, men praktiska ämnen har större utrymme. Undervisningen i svenska och matematik är central och integreras ofta i skolans praktiska ämnen.

Kursplanens innehåll

Anpassad skolas kursplan omfattar tolv ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk.

Betyg ges från och med årskurs 6. Alla elever ska få ett intyg om att de genomfört sin utbildning. Vårdnadshavare kan begära att eleverna får ett studieomdöme.

Klasser med elever som läser ämnesområden

På Scheeleskolan går elever som läser ämnesområden i årskurs 6-9. Klassen heter AG6.

Utbildning för elever som läser ämnesområden är avsedd för dem som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Här går elever med måttlig eller grav intellektuell funktionsnedsättning.

Kursplanens innehåll

Kursplanen omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Modersmålsundervisning ingår i området kommunikation.

Undervisningen är praktisk och konkret utifrån dessa fem ämnesområden med syftet att ge varje elev förutsättningar för en god helhetsutveckling. Symboler och tecken används som alternativt eller kompletterande språk.

Betyg sätts inte. Avstämning och utvärdering sker dock kontinuerligt utifrån uppställda mål.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anpassad grundskola ämnesområden