Elevhälsan

Elevhälsa är det övergripande namnet på den del av skolans verksamhet som inriktar sitt arbete på att ge stöd och främja elevers utveckling. Särskilt fokus finns på de elever som är i behov av särskilt stöd för att lyckas i sitt lärande. Det särskilda stödet kan vara pedagogiskt, medicinskt eller socialt.

I elevhälsoteamet ingår:

 • Rektor
 • Specialpedagog
 • Skolsköterska
 • Skolkurator
 • Skolpsykolog
 • Skolläkare

Elevhälsoteamet (eht) träffas en gång i veckan. Vid elevhälsoteamets möten behandlas nya elevärenden som kommit från klasslärare, fritidspersonal eller föräldrar. Där sker även en uppföljning av ärenden som behandlats tidigare.
Ibland fattas beslut om att kalla föräldrar till ett möte, för att tillsammans diskutera och besluta om lämpliga åtgärder.

Vid behov kan även annan personal delta vid elevhälsoteamets möten, som till exempel:

 • klasslärare
 • fritidspedagog
 • elevassistenter
 • skolpsykolog
 • personal från Socialtjänsten
 • personal från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
 • personal från Habiliteringscentrum (HAB)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anette Höjlin

REKTOR ANPASSAD SKOLA