Verksamhetsavfall

I de allra flesta verksamheter uppstår avfall av något slag. Mängden avfall ska försöka hållas så liten som möjligt och alla verksamheter bör hushålla med råvaror och energi.

Avfallstrappan

Avfallstrappan är en ordning som finns inskriven i både EUs och Svensk lagstiftning. Den är uppdelad i fem steg som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan.

Bäst är att så långt det är möjligt förebygga att avfall uppstår. I andra hand kommer återanvändning, i tredje hand ska avfallet materialåtervinnas. Avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas kan gå till energiåtervinning. Deponering ska bara ske då avfallet inte kan tas om hand genom något av de tidigare stegen.

Avfallstrappan

Avfallstrappan går i fem steg.

Avfallshantering

Du som verksamhetsutövare är ansvarig att sortera ut olika sorters avfall som uppkommer i din verksamhet och säkerställa att det görs på rätt sätt. Det utsorterade avfallet ska sedan lämnas till godkänd mottagare för vidare hantering.

Kommunalt avfall i verksamheten

Om kommunalt avfall (tidigare hushållsavfall) uppkommer i verksamheten, till exempel avfall från personalrum och toaletter, måste du ha ett avtal med VafabMiljö för hämtning av avfallet. För övrigt avfall – även det farliga avfallet– ansvarar du själv som företagare eller fastighetsägare. För frågor om avtal för hämtning av kommunalt avfall kontakta VafabMiljö.

VafabMiljö

021-39 35 00

kundservice@vafabmiljo.se

Bygg- och rivningsavfall

Sedan 2020 har regler för utsortering av bygg- och rivningsavfall börjat gälla och omfattar både verksamheter och privatpersoner. Reglerna i avfallsförordningen (2020:614) innebär att avfall som uppstått vid byggåtgärder ska sorteras ut och förvaras var för sig redan på byggplatsen.

Använda avfall för anläggningsändamål

Om avfallet är av sådant slag att det går att använda för anläggningsändamål i verksamheten så behöver en anmälan göras till miljöenheten. Kontakta miljöenheten om du har frågor kring din avfallshantering.

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som innehåller ämnen som är skadliga för människors hälsa eller miljön. Exempel på farligt avfall kan vara batterier, lysrör, lampor, olja, lösningsmedel och rengöringsmedel. Verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar och de som handlar med farligt avfall är skyldiga att rapportera in uppgifter om det farliga avfallet till avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Läs mer om rapportering till avfallsregistret på Naturvårdsverkets hemsida

Anmälan eller tillstånd kan behövas för transport av avfall

Om du som verksamhet transporterar avfall så kan du behöva ansöka om tillstånd eller anmäla det till länsstyrelsen. Anmälan om transport av avfall till Länsstyrelsen i Västmanland. Om du inte själv transporterar avfallet ska det farliga avfallet som samlas in i verksamheten hämtas av en godkänd transportör som har tillstånd att transportera farligt avfall.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!