Västra Sömsta

Området Västra Sömsta ligger i Köpings tätorts nordöstra utkant, cirka 2,5 km från Köpings centrum. Här finns plats för småhus, parhus och radhus. I norr och väster gränsar området till Johannisdalskogen där det finns flera motionsspår.

Illustration över områdetFörstora bilden

Tomter till salu

Utbyggnation av området blev klar under 2022 och nu finns det tomter till salu. Läs mer på länken nedan.

Småhus, parhus och radhus omgivna av natur

Detaljplanen möjliggör bostäder i form av friliggande småhus, radhus och parhus. Bostadsområdet har ett naturnära läge samtidigt som Köpings kommuns service finns nära till hands. Detaljplanen är utformad med inspiration från äldre bygator med y-korsningar och hus placerade i klunga med natur inpå, för att knyta an till den befintliga landskapsbilden med hus längs en gammal landsväg.

Olika karaktär på husen i området

En uppdelning har gjorts i karaktärsdrag mellan husen i närhet till Brunnavägen och husen placerade intill Johannisdalsskogen. Hus i den östra delen av planområdet ska uppföras i lantlig karaktär så att de passar väl in med befintlig bebyggelse och landskapsbild. Hus placerade i områdets västra del ska anpassas för att passa in med omkringliggande naturmiljö med skogen som fond.

Illustration över bostadsområdetFörstora bilden

Till vänster i bild syns hus som ska passa in med omkringliggande naturmiljö med skogen som fond. Till höger i bild syns hus med lantlig karaktär.

Västra Sömsta i 3D

I 3D-kartan ovanför kan du titta på en illustration över området. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Läs mer i detaljplanen

I planbeskrivningen kan du läsa om detaljplanens syfte, hur den tagits fram, förutsättningar på platsen, miljökonsekvenser, genomförande med mera. I plankartan kan du se vilka bestämmelser som gäller för olika delar av området, som till exempel utformning av fasad och tak. Detaljplanen Västra Sömsta vann laga kraft 5 juni 2019 efter att ha prövats hos Mark- och miljödomstolen. En ändring av detaljplanen blev klar 16 april 2020. Kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om detaljplanen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: