Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Framtida bostadsområden

Här hittar du Köpings framtida bostadsområden. En del områden har en färdig detaljplan och är redo att byggas ut, andra är under planering.

Illustration

Västra Sömsta

Illustration

Området Västra Sömsta ligger i Köpings tätorts nordöstra utkant, cirka 2,5 km från Köpings centrum. Norrut slutar området strax innan Johannisdalsskogens motionsspår. Här planeras det för småhus, parhus och radhus.

Utbyggnad av området

Utbyggnaden beräknas vara klar i slutet av 2021, tidsplanen är preliminär.

Småhus, parhus och radhus omgivna av natur

Detaljplanen möjliggör bostäder i form av friliggande småhus, radhus och parhus. Den omgivande naturmiljön har höga naturvärden vilket gör att bostadsområdet har goda möjligheter att bli en trivsam boendemiljö samtidigt som Köpings kommuns service finns nära till hands. Detaljplanen är utformad med inspiration från äldre bygator med y-korsningar och hus placerade i klunga med natur inpå, för att knyta an till den befintliga landskapsbilden med hus längs en gammal landsväg omgivna av natur.

Olika karaktär på husen i området

En uppdelning har gjorts i karaktärsdrag mellan husen i närhet till Brunnavägen och husen placerade intill Johannisdalsskogen. Hus i närhet av Brunnavägen ska uppföras i lantlig karaktär så att de passar väl in med befintlig bebyggelse och landskapsbild. Hus placerade intill Johannisdalsskogen ska anpassas för att passa in med omkringliggande naturmiljö med skogen som fond.

- Det är en utmaning att hitta en balans mellan att tillgodose varje individs egna drömmar och det bostadsområde som kommande generationer ska ärva och uppskatta, men det är vår målsättning, berättar planarkitekt Susanne Nilzon.

Västra Sömsta i 3D

I 3Dkartan ovanför kan du titta på en illustration över området i 3D. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Läs mer i detaljplanen

I planbeskrivningen kan du läsa om detaljplanens syfte, hur den tagits fram, förutsättningar på platsen, miljökonsekvenser, genomförande med mera. I plankartan kan du se vilka bestämmelser som gäller för olika delar av området, som till exempel utformning av fasad och tak. Detaljplanen Västra Sömsta vann laga kraft 5 juni 2019 efter att ha prövats hos Mark- och miljödomstolen. Kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om detaljplanen.

Sorby i Munktorp

Illustration

Området ligger i samhället Munktorp, bredvid Sorbykyrkan. Detaljplanen för området blev klar redan 1990 och åren efter det byggdes Sorbykyrkan och Åkerivägen ut, men man valde att avvakta med ytterligare utbyggnation - tills nu! 

Utbyggnad av området

Området byggs ut med gator och ledningar under våren 2020 och tomterna beräknas vara klara för att säljas hösten 2020.

Bostäder

Det blir plats för 12 villor bakom Tallbacksvägen och flera radhus bakom Munkvägen. De nya gatorna kommer att heta Åkerivägen och Tunnbindarvägen. Vi undersöker även möjligheten att bygga en förskola i anslutning till området.

Sorby i 3D

I 3Dkartan ovanför kan du titta på en illustration över området i 3D. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Läs mer i detaljplanen

I planbeskrivningen kan du läsa om detaljplanens syfte, hur den tagits fram, förutsättningar på platsen, miljökonsekvenser, genomförande med mera. I plankartan kan du se vilka bestämmelser som gäller för olika delar av området, som till exempel byggnadshöjd. Kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om detaljplanen.

Macksta

Illustration

Macksta ligger i östra delen av Köping mellan Västeråsvägen och Karlbergsskogen. Vi håller nu på att ta fram ett planprogram med en vision för hela området.

Utbyggnation av området

Utbyggnation av området kan ske först efter att planprogrammet blivit antaget och en detaljplan tagits fram.

Provtagningar och utredningar

Geotekniska prover har utförts på kommunal mark i området under 2018, provtagningen är en del i en faktainsamling inför ett fortsatt arbete med utvecklingen av Macksta. Under 2019 fortsätter arbetet med utvecklingen av området och som ett första steg förbereds ett planprogram med en vision för hela Macksta bebyggelseområde.

Bakgrund

Området började bebyggas efter stadsbranden 1889 när nya bostäder snabbt behövde ordnas för de hemlösa. Det finns ingen detaljplan för området idag men däremot en områdesplan från 1980 som innehåller begränsningar för hur fastighetsägarna kan använda sina fastigheter. Områdets framtida utveckling har diskuterats vid flera tillfällen genom åren. Macksta anges i kommunens översiktsplan från 2012 som ett område som ska kompletteras med bostäder.

Om planprogram

Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor till diskussion. Själva planprogrammet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika förslag.

Fantetorp

Illustration

Området ligger vid korsningen Ringvägen/Västeråsvägen i Köpings tätort. Här pågår detaljplaneläggning för bostäder och skolor.

Ett nytt område med bostäder och skolor

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten till byggnation av bostäder, förskola och skola på platsen. Planprocessen pågår och ett antagande av detaljplanen kan preliminärt ske våren 2021. Efter det dröjer det ytterligare en tid för projektering innan byggnation kan starta.

Ullvi Ängar

Illustration

Området ligger mellan Ullvi industriområde och Ullvi Backar. Det pågår detaljplaneläggning för bostäder, verksamheter, förskola, skola och särskilt boende för äldre.

Detaljplanering pågår

Detaljplanen föreslår att det blir verksamheter närmast Volvo, med en ny väg som går mellan Ullvileden och Ängebyleden. Mellan de nya bostäderna och verksamhetsområdet bevaras natur som finns på platsen idag. Naturen innebär en avskärmning av bostadsområdet från verksamheterna.

Området redovisas i översiktsplanen som ett område för framtida verksamheter. Marken inom området ägs av kommunen.

Ullvi Ängar i 3D

I 3Dkartan ovanför kan du titta på en illustration över området i 3D. Du kan vrida och vända på vyerna och se husen från olika vinklar. Testa att ladda om sidan om det inte vill fungera från din mobiltelefon.

Himmeta Kyrkby

I Himmeta finns mark planerad för bostäder öster om Himmeta kyrka. Marken är detaljplandelagd i två etapper.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 07 april 2020

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal