Förvaltningar

Köpings kommun består av sex förvaltningar. I dessa arbetar ungefär 2 500 fast anställda. Totalt arbetar drygt 3 000 personer under året i kommunen när vikariat och kortare anställningar räknas in.

Klicka på bilden för större format

Kommunlednings­förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för samordning av förvaltningarnas arbete och ger service till dem. Förvaltningen arbetar med ekonomi, juridiska ärenden, planering, statistik och arkiv. Förvaltningen bereder ärenden och är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden och valnämnden. I uppgifterna ingår även kommunikation, marknadsföring, näringslivs- och personalfrågor.

Avdelningar

 • Kansliavdelning
 • Kommunikationsavdelning
 • Ekonomiavdelning
 • Personalavdelning
 • Näringslivsavdelning
 • Säkerhetsavdelning

Årsbudget (netto): 94,6 miljoner kronor
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

TELEFON
ADRESS

Besöksadress
Glasgatan 20A, Köping

Postadress
Köpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
731 85 Köping

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen lyder under utbildningsnämnden.

Utbildningsnämndens ansvar

 • Förskola
 • Grundskola, förskoleklass och fritidshem
 • Gymnasieskola
 • Anpassad skola
 • Måltidsenhet

Årsbudget (netto): 491,7 miljoner kronor

Förvaltningen ansvarar för administration, samordning och service till skolor i ekonomi- och personalärenden och bereder ärenden till Utbildningsnämnden. Administration för förskola finns på kontoret.

Utbildningsförvaltningen

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

TELEFON
ADRESS

Sveavägen 21, Köping

Postadress
Köpings kommun
Utbildningsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningen genomför kultur- och fritidsnämndens beslut. Det handlar bland annat om att admnistrera stöd till föreningar, hyra ut anläggningar som används till kultur och idrott, undervisa elever på Kulturskolan, erbjuda bibliotek, museum och erbjuda badanläggningar.

Kultur- och fritidsnämndens ansvar

 • Föreningsstöd, föreningsbidrag, föreningsregister, lotterimyndighet samt uthyrning av lokaler och anläggningar
 • Bibliotek
 • Fritidsanläggningar och lokaler
 • Badanläggningar
 • Kultur
 • Museum
 • Kulturskola

Årsbudget (netto): 44,2 miljoner kronor

Kultur- och fritidsförvaltningen

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TELEFON
ADRESS

Sveavägen 21, Köping

Postadress
Köpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
731 85 Köping

Kansliets öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vård- och omsorgs­förvaltningen

Förvaltningen ansvarar för kommunens insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningens tjänster inkluderar hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, färdtjänst och riksfärdtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, anhörigstöd, aktiviteter för äldre, personlig assistans och andra former av stöd till personer med så väl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. I och med det breda ansvarsområdet löper åldersspannet i vår verksamhet från 7 år till livets slut.

Årsbudget (netto): 425,9 miljoner kronor
Ansvarig nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Vård & Omsorg

TELEFON
ADRESS

Nibblesbackevägen 17, Köping

Postadress
Köpings kommun
Vård & Omsorg
731 85 Köping

Fax
0221-255 60

Öppettider
Måndag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Social- och arbetsmarknads­förvaltningen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, kommunal fritidsverksamhet för barn och ungdomar, flyktingmottagning, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, tobaks- och alkoholtillstånd samt budget- och skuldrådgivning.

Förvaltningens verksamhet bedrivs i fyra verksamhetsområden

 • Verksamhetsområde vuxenutbildning, där Kompetenscenter ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå, lärvux, svenska för invandrare, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildningar.
 • Verksamhetsområde arbete och försörjning ansvarar för ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser.
 • Verksamhetsområde myndighet ansvarar för utredning samt beslut och uppföljning av insatser för barn, unga och vuxna, familjerätt och familjehemsvård.
 • Verksamhetsområde stöd och behandling ansvarar för öppenvårdsinsatser för barn, unga och vuxna, missbruks- och beroendevård, arbete mot våld i nära relationer, familjerådgivning och stöd i boende.

Årsbudget (netto): 151,1 miljoner kronor
Ansvarig nämnd: Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

TELEFON
ADRESS

Nibblesbackevägen 17, Köping

Fax
0221-254 13

Postadress
Köpings kommun
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider
Vardagar 08:00 - 16:30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens fysiska planering, översikts- och detaljplaner och handlägger bygglov, bygganmälningar och tillstånd. Förvaltningen svarar för kommunens mark; köp och försäljningar, tomträtter och tomtkö. Förvaltningen ansvarar även för GIS-samordning, energi- och klimatrådgivning samt fastighetssamordning. Under förvaltningen finns även miljöenheten som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Enheter

 • Bygglovenhet
 • Planenhet
 • Markenhet
 • Miljöenhet
 • Administrativ enhet

Årsbudget, (netto): 20,4 miljoner kronor
Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnad

TELEFON
ADRESS

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

David Schanzer-Larsen

KOMMUNCHEF

Besöksadress
Glasgatan 20A, Köping