Grönområden

Målet med grönområdena i tätorten är att alla som bor i och besöker Köping ska ha tillgång till en trivsam utemiljö.

Grönstruktur - en helhet av grönområden i tätorten

Köpings tätort består av bebyggelse, gator, vägar och obebyggd mark av olika slag. Platser med växtlighet i Köping är främst naturområden och parker, men även till exempel trädgårdar, bostadsgårdar, alléer, kyrkogårdar samt odlingsmark. Dessutom finns det vattenområden, torgplatser, gågator och idrottsanläggningar. Detta pussel av olika typer av grönområden i tätorten hänger ihop i en helhet. I bästa fall bildar de ett sammanhängande nätverk av grönytor och gröna stråk, som kallas för grönstruktur.

Vår grönstruktur har kartlagts i syfte att bli ett bra underlag för en fördjupad översiktsplan. Kartläggningen innehåller en strategi för att bevara och utveckla grönstrukturen i Köping.

Gräsytorna har varierande syfte

Köpings kommun har ungefär 826 300 kvadratmeter gräsyta av olika slag att ta hand om. Det finns prydnadsgräs, bruksgräs, högvuxen gräsyta, ängsyta och dikesslåtter. Prydnadsgräset ska vara vacker och tilltalande. Bruksgräset är till för olika sorters aktiviteter, till exempel lek, bollspel eller annat spontant. Högvuxen gräsyta är stora ytor som ofta finns i närheten av gator och vägar. Ängarna ska vara en resurs för skolor, förskolor med mera så man kan se de olika blommorna och grässorterna som finns.

Olika sorters gräs klipps olika ofta

Antalet klippningar beror ofta på hur vädret är och vilka förhållanden som råder för stunden. Det finns ändå en plan som justeras varje år för hur de olika gräsytorna ska skötas.

  • Prydnadsgräs klipps med ungefär sju dagars intervall.
  • Bruksgräs klipps med ungefär 10-12 dagars intervall.
  • Högvuxen gräsyta slås minst två gånger per år.
  • Äng slås en gång per år.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

VME

KUNDTJÄNST

Vid akuta fel går det bra att ringa kundtjänst även efter kontorstid. Det är då SOS alarm som tar emot din felanmälan.