Livsmedelsverksamhet

Innan du ska starta en livsmedelsverksamhet behöver du göra en anmälan om registrering till miljöenheten. Tänk även på att om du planerar att ändra din verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet så behöver du ofta göra en ny anmälan. Om du är osäker på vad som gäller kan du alltid vända dig till oss för att få hjälp.

Omklassning av verksamheter

Under 2023 kommer alla livsmedelsanläggningar att omklassas enligt en ny riskklassningsmodell som livsmedelsverket beslutat om. Riskklassningsmodellen kommer att börja gälla den 1 januari 2024 men miljöenheten kommer under året 2023 att inhämta ny information från livsmedelsanläggningar för att kunna fatta nya beslut om riskklassningar.

Vad behöver jag göra innan jag startar min verksamhet?

Alla verksamheter där livsmedel släpps ut på marknaden ska registreras. En anmälan om registrering behöver göras om du startar en ny livsmedelsverksamhet eller tar över en befintlig. Även andra betydande ändringar ska meddelas till miljöenheten, en sådan ändring kan vara byte av bolagsform. 

Registrering gör du genom att:

  1. fylla i en blankett om anmälan om registrering och riskklassning av livsmedelsanläggning
  2. Skicka in blanketten till miljöenheten.

Blankett för anmälan om registrering och riskklassning av livsmedelsanläggning Pdf, 397 kB.

Blankett för anmälan om registrering och riskklassning av dricksvattenanläggning Pdf, 387 kB.

Här hittar du översatt information om att starta livsmedelsverksamhet

Arabiska Pdf, 431 kB.

Tigrinja Pdf, 414 kB.

Thai Pdf, 616 kB.

Somaliska Pdf, 345 kB.

Engelska Pdf, 364 kB.

Sanktionsavgifter

Från och med 1 januari 2019 gäller regler om sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till miljöenheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta till miljöenheten.

Är du intresserad av att veta mer om sanktionsavgifter finns ytterligare information på livsmedelsverkets hemsida.

Livsmedelsverket

Riskklassning av verksamheten

Utifrån underlag för riskklassning räknas det fram hur många timmar kontrolltid din verksamhet kommer att ha. Ju större risk och omfattning på din verksamhet desto fler kontrolltimmar får verksamheten. Den årliga avgiften blir din kontrolltid gånger kommunens timtaxa. Avgiften kan komma att förändras utifrån de resultat som kommer fram vid miljöenhetens kontroller.

Taxa livsmedel 2023 Pdf, 145 kB.

När får jag starta min verksamhet?

Verksamheten får startas två veckor efter att en fullständig anmälan om registrering kommit till miljöenheten. Om du får besked att din registreringen är klar tidigare så får du starta din verksamhet.

Vi kontrollerar att du följer lagen

Miljöenheten utför kontroller på livsmedelsverksamheter. De verksamheter som kontrolleras är bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, caféer och torg- och gatuhandel. Kontrollen innebär att vi gör regelbundna besök hos verksamheterna för att se att lagar och regler följs. De flesta av kontrollerna är oanmälda, men det förekommer också föranmälda kontroller. Syftet med tillsynen är att garantera att invånarna erbjuds säkra livsmedel. Tillsynen är även ett stöd till dig som driver en verksamhet och genom miljöenheten kan du få råd om hur du kan uppfylla de krav som ställs.

Extra kontroller

Om det vid en kontroll uppmärksammas att lagen inte följs kan uppföljande extra kontroller utföras. Vid dessa kontroller följer vi upp att de uppmärksammade bristerna åtgärdats.

Vad kostar det?

För registrering av en livsmedelsverksamhet tas en avgift ut. Därefter betalas en löpande årsavgift för miljöenhetens tillsyn. Om extra kontroller behövs tas ytterligare avgift ut. Storleken på avgiften beror på hur lång tid som lagts ned i ärendet.

Utöver den årliga kostnaden för tillsyn som du som livsmedelsföretagare betalar kan det tillkomma avgifter för tillsyn enligt miljöbalkens lagstiftning. Det kan gälla kemikalietillsyn, avfallstillsyn eller tillsyn på kosmetiska produkter, beroende på vilka produkter som finns i din verksamhet.

Lagstiftning

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för verksamheten och det förväntas att du känner till och följer den lagstiftning som rör din verksamhet. Den lagstiftning som du framförallt behöver känna till är livsmedelslagstiftningen men även delar av miljöbalkens regelverk.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenheten

Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress:
Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken!

Anna Rosén

MILJÖINSPEKTÖR

Johanna Wessén

MILJÖINSPEKTÖR

Camilla Schön

MILJÖINSPEKTÖR