Del av Försäljaren 2 m.fl.

Flygfoto

Området ligger vid Big Inn i Köping. Den nya detaljplanen innebär att mer handel kan byggas på Big Inn samt att kommunen tar över huvudmannaskapet på gatan inne på Big Inn området.

Mer handel och kommunalt övertagande av vägen på Big Inn

Detaljplanen ska pröva möjligheten att uppföra fler byggnader på fastigheten Försäljaren 2. Omfattning på byggrätter och vilka användningsområden som kan vara lämpliga prövas under planprocessen. Infartsvägen in på Big Inn-området föreslås tas med i planområdet för att möjliggöra gata med kommunalt huvudmannaskap upp mot den obebyggda åkermarken.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för fastighet Försäljaren 2 m.fl. i syfte att skapa utökad byggrätt längs Ringvägen.

Samråd

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2022 (SBN § 59) att samråda om detaljplan del av Försäljaren 2 m.fl. i Köping, Köpings kommun.

Samrådstid: 4 juli 2022 - 31 augusti 2022

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt via post eller e-post senast den 31 augusti till:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Köpings kommun, 731 85 Köping

- samhallsbyggnad@koping.se

Ange diarienummer (dnr SBN 2022/36), namn,
adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar tillsammans med yttrandet.

Dokument till planförslaget

Information om samråd Pdf, 475 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1012 kB.

Plankarta Pdf, 933 kB.

Grundkarta Pdf, 384 kB.

PM Översiktlig analys av skyfall Pdf, 500 kB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Anita Iversen

PLANCHEF