Modersmålsundervisning

Genom modersmålsundervisning utvecklar eleven sitt modersmål och lär sig mer om sin egen kultur. Det stödjer elevens kunskapsutveckling och underlättar inlärningen på svenska.

Modersmålsundervisningen är frivillig och sker utanför den ordinarie lektionstiden i grundskolan och grundsärskolan. För elever som går på gymnasiet eller gymnasiesärskola anordnas undervisningen som individuellt val, utökat program eller ersätter undervisning i andra språk.

Rätt till modersmålsundervisning

Grundregeln är att modersmålsundervisningen omfattar ett språk per elev. För att eleven ska få modersmålsundervisning finns dessa krav:

  • Språket talas i hemmet
  • Gruppen ska bestå av minst fem elever med samma modersmål
  • En lämplig lärare måste finnas
  • Undervisningen sker i max sju läsår

Undantag ges till de elever som talar nationellt minoritetsspråk och adoptivbarn.

Andra regler gäller för elever som talar ett nationellt minoritetsspråk

För de elever som har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål gäller andra regler:

  • De har alltid rätt till undervisning oavsett antal elever i gruppen och undervisningen kan ges i mer än sju läsår.
  • Det krävs inga förkunskaper och språket behöver inte heller talas dagligen i hemmet.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.

Adoptivbarn behöver inte prata språket i hemmet för att ha rätt till undervisning

Elever som är adoptivbarn har rätt till modersmålsundervisning även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. I övrigt gäller resten av kraven.

Ansökan om modersmålsundervisning

Ansökan görs via en blankett som finns att hämta här:

Ansökan om modersmålsundervisning Pdf, 93 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Pär Ellmin

SKOLCHEF GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Anette Höjlin

REKTOR ANPASSAD GRUNDSKOLA PÅ SKOGSBRYNSKOLAN OCH NYGÅRDSSKOLAN SAMT ANPASSAD GYMNASIESKOLA NYGÅRDSSKOLAN

Anna Ulfves

SKOLCHEF GYMNASIET