Stenyxan 3 m.fl.

Flygfoto

Området ligger vid Nyckelbergsskolan. Den nya detaljplanen innebär att förutsättningar skapas för att bygga en ny skola i upp till tre våningar med en tillhörande idrottshall. Dessutom möjliggör detaljplanen en utökning av fastigheten och säkerställer parkering i skolans närhet.

Ny skola i tre våningar

Detaljplanen skapar förutsättningar för att en helt ny skola kan byggas i upp till tre våningar, vilket den nuvarande detaljplanen begränsar till två våningar. Det skapas även möjligheter i och med en ny detaljplan att utöka fastigheten Stenyxan 3 från ca 15 000 kvadratmeter till ca 17 000 kvadratmeter. Då inkluderas framförallt sådan del av den befintliga skolgården som i nuläget ligger utanför fastigheten på allmän plats. Vidare har det också varit viktigt att i detaljplanen undersöka möjlig plats för parkering för skolan. Parkeringen har inte bedömts få plats inom skoltomten i någon större utsträckning. I plan- och bygglagen står det att då en yta är liten så ska yta för skolgård (friyta) gå före yta för parkering.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för Stenyxan 3 m.fl. i Köpings tätort, Köpings kommun.

Samråd

Detaljplanen har varit på samråd mellan 29 april 2022 - 2 juni 2022 och nu pågår planarbete inför granskning.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Grundkarta Pdf, 260 kB.

Bullerutredning Pdf, 6 MB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Mer information

För mer information om själva skolbygget, se dess projektsida:

Nya Nyckelbergsskolan

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT