Stenyxan 3 m.fl.

FlygfotoFörstora bilden

Området ligger vid Nyckelbergsskolan. Den nya detaljplanen innebär att förutsättningar skapas för att bygga en ny skola i upp till tre våningar med en tillhörande idrottshall. Dessutom möjliggör detaljplanen en utökning av fastigheten och säkerställer parkering i skolans närhet.

Ny skola i tre våningar med omsorgsfull gestaltning

Detaljplanen skapar förutsättningar för att en ny skola kan byggas i upp till tre våningar, vilket den nuvarande detaljplanen begränsar till två våningar. I detaljplanen har möjlig utformning av byggnadsvolym och övergripande struktur undersökts. Den nya skolan kommer i högre grad relatera till flerbostadshusens bebyggelsemönster och volym, samtidigt som kommunens avsikt är att visa hänsyn till de lägre småhusen. Vidare har detaljplanen undersökt möjligheten till en tillräckligt stor skolgård för en grundskola. En placering av skolans parkering föreslås därför utanför skoltomten i slutet på Baldersgatan.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta en ny detaljplan för Stenyxan 3 m.fl. i Köpings tätort, Köpings kommun.

Aktuellt skede

Samhällsbyggnadsnämnden har den 1 juni 2023 beslutat att anta detaljplanen (SBN § 48). Beslutet är överklagat.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Plankarta Pdf, 1 MB.Samrådsredogörelse Pdf, 377 kB.Granskningsutlåtande Pdf, 398 kB.Granskningsutlåtande nr 2 Pdf, 189 kB.Grundkarta Pdf, 260 kB.Bullerutredning Pdf, 4 MB.

Protokollsutdrag Pdf, 682 kB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Tidigare versioner

Mer information

För mer information om själva skolbygget, se dess projektsida:

Nya Nyckelbergsskolan

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT