Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Gällande översiktsplan

I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Översiktsplan för Köpings kommun

Översiktsplanen togs fram 2012 och förklarades aktuell 2018. Den består av flera olika kapitel med olika teman. I kartan nedanför kan du tända och släcka olika lager som hör till varje kapitel. Kapitlen finns sammanfattade nedanför kartan, med en länk till hela kapitlet som pdf.

Du kan tända översiktsplanens olika lager i menyn till höger i kartan.

Kommunikationer

Kommunen skapar förutsättningarna

Bra riksvägar och järnvägar är nödvändiga för att kommunen ska utvecklas, men det är inte kommunen som bestämmer. Trafikverket och länsstyrelsen planerar, prioriterar mellan olika projekt och fördelar pengar. Kommunen kan framföra synpunkter på myndigheternas beslut och skapa förutsättningar för de förändringar man vill åstadkomma.

Köpings kommun har redovisat förslag till flera nya trafiklösningar, bland annat en ny infart från E18 öster om Köping, kurvrätningar av Mälarbanan och nya vägsträckningar och cykelbanor.

Väg

E18 passerar genom Köpings kommun. Trafikverket ansvarar för vägen. Kommunen vill att problemen minskar när tung trafik och farligt gods leds genom Köpings tätort och arbetar för att sträckan Köping - Västerås byggs om till motorväg. Trafikverket har nu påbörjat en arbetsplan för ombyggnad av E18.

När Köpings tätort växer åt öster kommer en ny infart att behövas. Då skulle man till exempel kunna nå Norsa industriområde utan att behöva passera centrum.

Cykel

Kommunen vill skapa goda förutsättningar för cyklande. Sammanhängande cykelvägar mellan Himmeta och Köping samt mellan Köping och Munktorp skulle ge bättre säkerhet. En bro mellan Malmön och Jägaråsen kan göra cykelvägen till Kungsör betydligt kortare.

Järnväg

Kommunen vill att kapaciteten på järnvägen ökar och att restiderna mot Västerås, Örebro och inte minst Stockholm blir kortare. Målet är att man ska kunna resa till Stockholm på en timma. Då krävs förbättringar av järnvägsspåren genom att kurvor rätas ut så att hastigheten kan öka och att dubbelspår byggs på vissa sträckor.

Sjöfart

Tillgång till hamn och möjligheten till sjötransporter är viktiga förutsättningar för några av de största företagen i Köping. Ökad sjöfart kan också göra att behovet av godstransporter på vägar och järnvägar minskar.

I Köping och Västerås finns Sveriges största insjöhamnar.

Nytt efter antagande

Regeringen har beslutat att satsa på utbyggnad av slussen och kanalen i Södertälje och farlederna i Mälaren. Det betyder att större fartyg kan trafikera hamnen i Köping och att både sjöfarten och näringslivet i övrigt i regionen får bättre förutsättningar att utvecklas. I Köpings hamn krävs förbättringsåtgärder genom bland annat

Mer information om kommunikationer


Nya trafiklösningar i översiktsplanen Pdf, 944 kB.

Kapitlet Kommunikationer i sin helhet Pdf, 748 kB.

Näringsliv

Utveckla handeln

Ett viktigt mål för Köpings kommun är att utveckla handeln, men även att hitta en balans mellan Entré Köping, Big Inn, och centrum. Handeln i centrum är viktig för att stadskärnan ska fortsätta utvecklas.

Locka hit nya företag

Köpings näringsliv domineras av tillverkningsindustri vilket gör kommunen sårbar för konjunktursvängningar. Därför vill kommunen bredda näringslivet och locka fler företag, större och mindre och med olika inriktning, att etablera sig här. Ett sätt är att kunna erbjuda mark och lokaler i attraktiva lägen. Vissa vill ha ett läge i centrum medan andra behöver närhet till E18 eller till hamn och järnväg.

Köping

I översiktsplanen finns mark avsatt för nya verksamheter, till exempel industrier och butiker, som vill etablera sig i Köping eller befintliga som vill växa. Kommunen planerar för nya verksamhetsområden, bland annat vid Vallby.

Kolsva

Kommunen föreslår två nya verksamhetsområden för företag intill de befintliga områdena vid Bergslagsvägen och Hemgårdsvägen.

Munktorp

Vid Bålsta industriområde finns markberedskap för framtida verksamheter.

Mer information om näringsliv

 

Kapitlet Näringsliv i sin helhet Pdf, 1 MB.

Nya verksamhetsområden i Köping i översiktsplan Pdf, 722 kB.

Nya verksamhetsområden i Kolsva i översiktsplan Pdf, 793 kB.

Nya verksamhetsområden i Munktorp i översiktsplan Pdf, 895 kB.

Kulturmiljö

Stad med rik historia

Köping är en gammal stad med en rik historia. I och kring Köping finns flera områden och byggnader med höga natur- eller kulturvärden som är viktiga att bevara för kommunens invånare och besökare.

I Arkitekturguiden beskrivs de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna i Köpings tätort. På 1970-talet inventerades bebyggelsen både i tätorter och på landsbygden men sedan dess har det skett stora förändringar och därför bör en ny bebyggelseinventering göras.

De många unika fornminnena i kommunen ska vårdas och vara väl skyltade så att de är lättillgängliga för alla.

Riksintresse kulturmiljö

I riksintresset Hedströmsdalen ingår Kolsva bruk med herrgård, orangeri, en av länets få bevarade bruksgator och bruksområdet med äldre industribyggnader. Kommunen avser att göra en detaljplan för området med skyddsbestämmelser för de värdefulla byggnaderna.

Mer information om kulturmiljö


Arkitekturguiden som karta

Kapitlet Kulturmiljö i sin helhet Pdf, 1 MB.

Arkitekturguiden

Naturvård

Värdefulla naturområden listas i översiktsplanen

Det finns flera värdefulla naturområden i Köpings kommun som kommunen vill skydda på olika sätt. I översiktsplanen hittar du en lista över dessa områden.

Stora opåverkade områden

Det blir allt mer sällsynt med opåverkade naturområden och naturskogar. Man menar då sådana områden som inte påverkats speciellt mycket av människans aktiviteter. Områdena bidrar till att bevara naturliga ekosystem och har även stor betydelse för friluftslivet.

Skyddsvärda naturområden

Skyddsvärda naturområden redovisas nationellt i bland annat Natura 2000 och regionalt i länets naturvårdsplan. I kommunen finns flera områden som har skyddats som naturreservat eller naturminnen. En kommunal naturvårdsplan ska tas fram för att bland annat visa hur övriga naturområden som värderas högt i kommunen kan skyddas. För Köpings tätort finns en grönstrukturinventering som ska utvecklas till en grönstrukturplan.

Mer information om naturvård


Kapitlet Naturvård i sin helhet Pdf, 1 MB.

Vattenplanering

EU:s vattendirektiv

EU arbetar genom vattendirektivet för att alla vatten ska ha god kvalitet och inte försämras. För att uppnå målet krävs åtgärder från staten, kommuner, företag och privatpersoner. Köpings kommun bidrar till målet genom att arbeta för att minska försurning och övergödning av de sjöar och vattendrag som finns i kommunen. Målen i vattendirektivet är högt satta och det krävs hårt arbete om de ska nås.

Framtida vattenförsörjning

Ett av kommunens viktigaste mål när det gäller vatten är att skydda våra vattentäkter för framtiden. Därför införs vattenskyddsområden med skyddsbestämmelser. Kommunen arbetar med nya vattenskyddsområden för Odensvi – Kindbron och Hedströmmen. Övriga vattentäkter är skyddade men några av områdena behöver ses över så att bestämmelserna följer miljöbalken.

Mer information om vattenplanering

 

Kapitlet Vattenplanering i sin helhet Pdf, 1 MB.

Friluftsliv och rekreation

Betydelsefulla friluftslivområden

I Köpings kommun finns många fina områden som är viktiga för friluftsliv och rekreation. Kommunen har som mål att alla invånare ska ha tillgång till tätortsnära och lättillgängliga rekreationsområden. Mälaren med öar och stränder är särskilt utpekat i miljöbalken som riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Där finns till exempel Malmönområdet som är tätorten Köpings viktigaste rekreationsområde för bad och andra aktiviteter. Pilgrimsleden Romboleden och cykellederna Mälardalsleden och KUJ-banan passerar genom kommunen.

Förlängt promenadstråk planeras

Inne i Köping är Åpromenaden och övriga områden vid stränderna populära promenadsträckor. Kommunen vill undersöka om det är möjligt att förlänga promenadstråket till Norsa hagar, ordna en anslutning från Karlbergsskogen och kanske även nå ut till Lindöberget.

Mer information om friluftsliv och rekreation


Kapitlet Friluftsliv- och rekreation i sin helhet Pdf, 811 kB.

Fritid, kultur och turism

En idrottande kommun

Köpings kommun har många aktiva utövare inom en rad olika idrotter och här ordnas även många tävlingar. Det vill kommunen ta vara på genom att hålla anläggningarna i gott skick. Målet är att de ska vara tillgängliga och väl anpassade för olika verksamheter, och det ska också kännas tryggt att ta sig dit och därifrån. Ett annat mål är att motions- och elljusspåren ska hålla god standard.

Utveckla Inre hamnen

Köpings småbåtshamn i Inre hamnen fungerar som entré för de turister som kommer med båt. Här är startpunkten för museistråket mellan Köpings olika museer och till centrum. Kommunen vill utveckla hamnområdet för att det ska bli mer tillgängligt och mer attraktivt för olika aktiviteter. Ett allvarligt problem är emellertid markförutsättningarna längs ån.

Mer information om fritid, kultur och turism


Kapitlet Fritid, kultur och turism i sin helhet Pdf, 965 kB.

Boende

Köpings kommun vill växa

I Köping kommun bor drygt 25 000 invånare. Målsättningen är att fler människor ska flytta hit och trivas här. Då måste det finnas bostäder i attraktiva områden som har nära till service. De flesta av de nya områdena planeras i Köpings tätort.

Köping

I översiktsplanen har kommunen avsatt mark för cirka 700 nya bostäder, i första hand småhus men även flerbostadshus och servicehus. Kommunen är positiv till förtätning av befintliga områden eftersom det kan ge ett bättre underlag för butiker och annan service, bidra till ett ökat socialt liv i tätorten och utnyttja den befintliga infrastrukturen, såsom vägar, ledningar och kollektivtrafik. I kvarteret Hake på Västra Tunadal byggs och planeras ytterligare nya bostäder med centralt och vackert läge invid Köpingsån.

Kolsva

I Kolsva väntas inte någon större ökning av efterfrågan på nya bostäder, men det kommer att behövas fler bostäder med god tillgänglighet, eftersom det bor många äldre i tätorten och de flesta flerbostadshusen saknar hiss.

Munktorp

Inte heller i Munktorp väntas efterfrågan på nya bostäder öka särskilt mycket. I området söder om Sorbykyrkan finns planlagd mark för småhus och grupphus.

Landsbygden

Nästan var femte invånare i kommunen bor utanför tätorterna Köping, Kolsva och Munktorp. Kommunen vill ha en levande landsbygd. Det finns planlagda områden för nya villor i Himmeta kyrkby, Mista och Torp. En planutredning ska göras för nya bostäder i Odensvi.

Nytt efter antagandet

Kommunen har under 2012-2014 stöttat ett EU-projekt, Leader, i Himmeta som arbetade med att öka byggandet på landsbygden.

Boende vid Mälaren

Vid sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområdena och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Strandskyddet innebär att byggande och andra åtgärder vid stränderna bara får utföras under vissa förutsättningar. Vilka det är anges i miljöbalken.

Nytt efter antagandet

Längs Mälarens stränder har det länge gällt ett utökat strandskydd om 300 meter längs de obebyggda stränderna. Den 17 mars 2014 beslutade Länsstyrelsen om en ny utformning av strandskyddet vid Mälaren. Strandskyddsområdet är nu bättre anpassat till naturens förutsättningar. Områdets bredd varierar mellan 100 meter och 300 meter. Ut i vattnet är strandskyddet 100 meter.

Om du vill veta mer om vad som gäller för din fastighet och vad du kan göra inom strandskyddsområde bör du ta kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mer information om boende

Kapitlet Boende i sin helhet Pdf, 1 MB.

Nya bostadsområden i Köping i översiktsplan Pdf, 691 kB.

Nya bostadsområden i Kolsva i översiktsplan Pdf, 793 kB.

Nya bostadsområden i Munktorp i översiktsplan Pdf, 895 kB.

Nya bostadsområden på landsbygden i översiktsplan Pdf, 1 MB.

Skola och utbildning

Nya förskolor behövs

Antalet barn i kommunen ökar. De närmaste åren kommer såväl förskolebarnen och grundskoleeleverna att bli fler. Det betyder att vi behöver nya förskolor och skolor i kommunen.

Tydligare profilering

Skolor och förskolor i kommunen kan komma att få tydligare profiler och inriktningar. Det kan leda till förändringar i inne- och utemiljön. Kommunen strävar efter att ständigt förbättra miljön vid förskolor och skolor, och att skapa säkra trafiklösningar där föräldrar hämtar och lämnar sina barn.

Nytt efter antagande

Sedan översiktsplanen antogs 2012 har nya mål för skolan tagits fram. Kommunens mål handlar i första hand om att ge barn och ungdomar kunskaper för livet och en utvecklande skolmiljö att vistas i.

Mer information om skola och utbildning

Kapitlet Skola och utbildning i sin helhet Pdf, 789 kB.

Kommunens mål 2013-2019

Barn- och utbildning

Vård och omsorg

Fler anpassade boenden

Antalet äldre i kommunen kommer att bli fler de närmaste tio åren, framför allt i Köpings tätort. Det innebär att fler bostäder måste skapas som är anpassade efter de behov som äldre och funktionsnedsatta har. Kommunen vill ge äldre personer möjligheten att bo kvar hemma bland annat med hjälp av bostadsanpassning och hemtjänst, men det behövs också fler specialbyggda bostäder för personer med olika behov.

Mer information om vård och omsorg

Kapitlet Vård och omsorg i sin helhet Pdf, 651 kB.

Kommunens mål 2013-2019

Stöd och omsorg

Teknisk försörjning

Teknisk försörjning – vatten, avfall, energi, vindkraft och IT

Köpings kommun har stort fokus på miljön och det gäller i hög grad för planeringen av den tekniska försörjningen. Till teknisk försörjning räknas vatten och avlopp, energiproduktion och energidistribution, hur vårt avfall tas om hand och frågor som rör IT och elekommunikationer.

God kapacitet för vatten och avlopp

Förutsättningarna för en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i Köpings kommun är goda. Vattentäkterna har bra kapacitet. Kommunen har under många år arbetat med enskilda avlopp för att få förbättringar. I mer tätbebyggda områden krävs ofta gemensamma lösningar. För tätbebyggda områden utanför de nuvarande verksamhetsområdena finns en VA-plan som anger hur vatten och avlopp ska klaras i framtiden

Avfall

Kommunens renhållningsansvar har överförts till Västra Mälardalens kommunalförbund och omfattar insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Vafab Miljö AB ansvarar bland annat för behandling av hushållsavfallet och driften av Återbruket i Köping. Vi måste bli ännu bättre på att sortera och tillvarata avfall på ett miljöriktigt sätt. Därför måste tillgängligheten till återvinningsstationerna vara god

Effektiv energianvändning med spillvärme

Viktiga mål för Köpings kommun är att hushålla med natur- och energiresurser och att minska klimatpåverkan. I Köping och Kolsva finns fjärrvärme som värmer upp bostäder och andra byggnader. I Köping framställs den genom att spillvärme från industrierna tas till vara. En stor del kommer även från förbränning av hushållens brännbara avfall i Norsaverket. Möjligheten att distribuera fjärrvärme till grannkommunerna Arboga och Kungsör studeras.

Vindkraft kan tillföra mycket men det krävs fler utredningar

Köpings kommun tog fram en vindkraftspolicy tillsammans med Hallstahammars kommun som antogs 2013. Under 2015 gjordes bedömningen att en översyn och revidering av vindkraftspolicyn behövs, och den upphävdes därför 2015.

IT byggs ut löpande

Det är viktigt att IT och telefoni fungerar bra i kommunen. Köpings mål är att alla nya bostadsområden ska få bredband. Fiberkabel dras samtidigt som andra ledningar byggs ut.

Kommunens klimatplan tar helhetsgrepp

Nytt efter antagande

Kommunen har 2013 beslutat anta Plan för klimatarbetet i Köpings kommun som har fokus på energi- och klimatfrågor.

Kommunens övergripande mål är:

 • Minska och effektivisera energianvändningen
 • Minska utsläppen av klimatgaser
 • Öka användningen av förnybar energi

Mer information om teknisk försörjning

Teknisk försörjning i sin helhet Pdf, 935 kB.

Miljö- och riskfaktorer

Identifiera risker och sårbarheter

Det ska vara hälsosamt, säkert och tryggt att leva i Köpings kommun. Kommunen ska känna till vilka risker som kan finnas och planera för säkerhet och trygghet.

Till sin hjälp har Köpings kommun mål och riktvärden att arbeta efter. Kommunen gör bland annat utredningar om markstabilitet, skredrisker, kontrollerar att bullernivåer och radonhalter inte överskrider tillåtna värden och bevakar att byggnader inte uppförs där det finns risk för översvämningar.

Ett löpande arbete

Förändringar i samhället och yttre faktorer medför även att riskerna och förutsättningarna förändras. Krisberedskap är ett förebyggande arbete som ska leda till ökad medvetenhet om vilka risker och vilken sårbarhet som finns. För att vara väl förberedd om det oväntade händer måste kommunen ha aktuella risk- och sårbarhetsanalyser för all verksamhet som ska fungera vid en kris och genomföra övningar kring olika krissituationer.

Nytt efter antagande

Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanland har gemensamt tagit fram rapporten Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren – med hänsyn till risken för översvämning, Västmanland Rapport 2014:16, fastställd 2015-03-05.

Rekommendationen är att ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovan nivån +2,7 meter RH2000 och enstaka byggnader av lägre värde ovan nivån +1,5 meter RH2000.

Köpings kommun kommer att följa rekommendationen vid planläggning och i bygglovsbeslut.

Mer information om miljö- och riskfaktorer

Miljö- och riskfaktorer i sin helhet Pdf, 1 MB.

Utredningsområden

Framtida användning ska utredas

I Köpings kommun finns områden som behöver utredas mera för att man ska kunna avgöra hur de ska användas i framtiden. I kapitlet Områdesvisa beskrivningar – Utredningsområden anges åtta särskilt viktiga områden att utreda inom Köpings tätort:

 • Stationsområdet och Inre hamnen
 • Köpings hamn
 • Malmön
 • Kungsängen
 • Den tätortsnära grönstrukturen
 • Värdefulla vattenmiljöer
 • Kommunala naturreservat; bland annat Norsa hagar, Ekbacken och delar av Malmön
 • Öster om tätorten - framtida utbyggnadsriktning

Utanför tätorten anges ytterligare fem områden som bör utredas:

 • Ett utbyggnadsområde mellan Köping och Kolsva
 • Landsbygdsutveckling i strandnära läge
 • Omvandling av fritidshusområden
 • Översyn av vattenskyddsområde
 • Mälaren med öar och strandområden (riksintresse för turism och friluftsliv)

Mer information om utredningsområdena

Kapitlet Utredningsområden i sin helhet Pdf, 987 kB.

Riksintressen sammanställning

Stor nationell betydelse

Ett riksintresse är ett område som har stor nationell betydelse. Det kan vara områden med höga natur- och kulturvärden eller vägar och järnvägar som har betydelse för kommunikationerna i hela landet. Vad som är ett riksintresse bestäms av staten. I lagen krävs att kommunen anger i översiktsplanen vilka riksintressen som finns och hur de ska skyddas så att värdena bevaras.

Riksintressen i Köpings kommun

I Köpings kommun finns riksintressen för yrkesfiske, naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, vägar, järnvägar, sjöfart samt för Mälaren. Natura 2000 är områden som EU-länderna tillsammans har beslutat bevara för att skydda naturtyper och livsmiljöer för vissa växter och djur. Det finns för närvarande nio Natura 2000-områden i Köpings kommun.

Mer information om riksintressen

Kapitlet riksintressen i sin helhet Pdf, 1 MB.

Mellankommunala frågor

Gemensamma frågor med grannkommunerna

Det finns flera översiktliga frågor som berör ett större område än bara den egna kommunen. De kallas för mellankommunala frågor. Det kan gälla E18, järnvägarna, cykelvägar mellan tätorter i olika kommuner, vindkraft och flera av riksintressena.

Vatten är också en mellankommunal fråga eftersom vatten inte känner av några administrativa gränser. Därför krävs samordning kring våra vattendrag. Avrinningsområden kring Arbogaån, Hedströmmen, Köpingsån med Valstaån och Kölstaån och Mälarens närområde berör Köpings kommun.

Läsa mer om vilka gemensamma intressen det finns mellan Köping och grannkommunerna. Pdf, 851 kB.

Planerade tillägg

Tillägg

Ett tillägg till översiktsplanen kan göras när som helst men det krävs samma planeringsprocess som för själva översiktsplanen, det vill säga samråd, utställning för granskning, en miljökonsekvensbeskrivning och att kommunfullmäktige antar tillägget. Läs mer om processen under rubriken Om planarbete i toppmenyn. Tillägg som kan bli aktuella är Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, och Lämpliga områden för vindkraft.

Planeringsunderlag

Som förberedelse för olika typer av planering sammanställer kommunen de förutsättningar som gäller. En av länsstyrelsens uppgifter är att hjälpa kommunerna med planeringsunderlag. Planeringsunderlaget uppdateras kontinuerligt.

Inventeringar

Till planeringsunderlagen hör till exempel inventeringar som innehåller fakta om en speciell plats eller en speciell typ av platser. På kommunen finns ett stort antal geotekniska undersökningar, naturvärdesinventeringar, byggnadsinventeringar med mera samlade.

Här kan du läsa hela listan över tillägg, underlag och inventeringar. Pdf, 500 kB.

Konsekvensbeskrivning

Konsekvenser av Översiktsplan 2012

De förändringar som föreslås i översiktsplanen kan få konsekvenser på många sätt. Därför är det viktigt att kommunen analyserar vad planeringen innebär ur ett så brett perspektiv som möjligt. Det görs i kapitlet Konsekvensbeskrivning. Där beskrivs vilka sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser som översiktsplanen kan medföra.

Sociala konsekvenser

I Sociala konsekvenser innefattas till exempel hur planeringen tar hänsyn till barnens rättigheter, folkhälsan, jämställdheten, jämlikheten och tillgängligheten. Barnperspektivet grundar sig på FN:s konvention om barns rättigheter.

Nytt efter antagande

Köpings kommun har under 2014 tagit fram ett hjälpmedel som kallas Barnchecklistan för att kunna bedöma om hänsyn till barns rättigheter har tagits vid planering och i andra ärenden.

Ekonomiska konsekvenser

Under Ekonomiska konsekvenser nämns de tre utgångspunkterna samhälle, näringsliv och infrastruktur. Om man kan bygga där det redan finns infrastruktur i form av vägar, fjärrvärme och vatten och avlopp blir det billigare än att bygga i helt nya områden.

Ekologiska konsekvenser

Ekologiska konsekvenser av planeringen redovisas dels i detta kapitel av översiktsplanen, dels i miljökonsekvensbeskrivningen som finns att läsa via länken till höger. Ekologiska konsekvenser handlar om koldioxidutsläpp, föroreningar, negativ påverkan på ekologiskt känsliga områden och liknande. Kommunen undviker negativa ekologiska konsekvenser genom att bland annat förbjuda bebyggelse i vissa känsliga områden och genom att bygga ut det kommunala avloppsnätet så att vattendragen inte förorenas.

Mer information om konsekvensbeskrivning


Kapitlet Konsekvensbeskrivning i sin helhet Pdf, 697 kB.

Planeringsunderlag

Till översiktsplanen som togs fram 2012 hör ett stort planeringsunderlag som du kan ta del av nedan. I underlaget beskrivs nuläget 2012 och förutsättningarna för utveckling. Ett bra faktanderlag är viktigt för att kunna göra riktiga analyser och bedömningar i planeringen.

Planeringsunderlag för Översiktsplan 2012 Pdf, 2 MB.

Länsstyrelsen förser kommunerna med senaste nytt

Länsstyrelsen har som uppgift att förse kommunerna med de senaste utredningarna, underlagen och rapporterna. Detta material finns samlat och kan läsas via länken nedan.

Länsstyrelsens underlagsmaterial

Bilagor
Hela översiktsplanen som pdf

Om du vill läsa hela översiktsplanen i ett svep eller skriva ut den kan du öppna den här som pdf.

Köpings översiktsplan Pdf, 9 MB.

Aktualitetsförklaring

Översiktsplanen togs fram 2012 och förklarades aktuell 2018. Nedan finns aktualitetsförklaringen och ett protokollsutdrag för beslutet som pdf.

Aktualitetsförklaring av översiktsplan för Köpings kommuns  Pdf, 258 kB.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en kommunomfattande översiktsplan. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Du kan läsa mer om hur en översiktsplan tas fram på länken nedan.

Mål och visioner

Allt planarbete i kommunen bygger på nationella, regionala och lokala mål. Köpings kommun jobbar mot nationella mål, däribland de 16 miljömålen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjöar och vattendrag, god bebyggd miljö med mera.

Köpings kommun berörs också av olika program och planer som länsstyrelsen har tagit fram på uppdrag av regeringen. Till exempel Region Västmanlands regionala utvecklingsstrategi.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare