Fördjupning av översiktsplan för Köpings tätort

Dekorationsbild, flygfoto över Köpings tätort

Hur ska Köpings tätort se ut i framtiden? Det ska en fördjupning av översiktsplanen för Köping ge svar på. Ett första förslag har varit ute för samråd och nu arbetar vi vidare med synpunkterna som kommit in.

Karta och textkapitel

Fördjupningen av översiktsplanen består av en interaktiv karta och flera textkapitel. Du hittar hela fördjupningen på länken nedan.

Hjälp att hitta i översiktsplanen

I filmen kan du se hur du hittar i översiktsplanen. Du är även välkommen till biblioteket där personalen kan hjälpa dig att hitta i översiktsplanen.

Översiktsplan

En översiktsplan anger hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas och vilka naturområden som ska skyddas. Planen är inte juridiskt bindande utan endast vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Köpings kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer. Den nu gällande översiktsplanen för hela Köpings kommun antogs 2012 och förklarades aktuell 2018.

Kommunomfattande översiktsplanen ”Köping i framtiden”

Fördjupning av översiktsplan

 En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur utvecklingen av mark- och vatten inom ett visst område i kommunen är tänkt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Köpings tätort. Fördjupningen ska ge svar på hur Köpings tätort kan se ut i framtiden. Fördjupningen av översiktsplanen tas fram som en målbild för markanvändningen år 2040, med utblick mot 2050. Att centralorten utvecklas på ett bra sätt är viktigt för alla invånare i kommunen.

När fördjupningen av översiktsplanen för Köpings tätort är klar kommer vi börja arbeta med att revidera översiktsplanen för de övriga tätorterna och landsbygden.

Process

Den fördjupade översiktsplanen tas fram i flera steg. Först sker ett förarbete och när det är klart så presenterar kommunen ett förslag till översiktsplan för kommuninvånare, myndigheter och föreningar med flera. Det kallas samråd, och då vill vi gärna få dina synpunkter på förslaget. Sedan justeras förslaget innan det ställs ut för att granskas. Granskningen pågår i minst två månader. Det finns nu återigen möjlighet att tycka till om förslaget. Efter ytterligare justeringar är planen redo att antas av kommunfullmäktige.

Tidsplan

Aktivitet

Status

Arbetet inleddes 2019 med tidig medborgardialog i form av en webbenkät.

Klar

Förarbete med utredningar och internt arbete i temagrupper för att ta fram samrådshandlingar.

Klar

Samråd inklusive medborgardialog.

Klar

I slutet av 2022 arbetas granskningshandling fram och granskning beräknas ske våren 2023.

Planerat till 2023

År 2023 arbetas antagandehandling fram och fördjupningen av översiktsplan föreslås för antagande till kommunfullmäktige.

Planerat till 2023

Uppdaterad 2022-12-05, observera att tidplanen är preliminär.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Har du frågor?

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE

Anita Iversen

PLANCHEF